נכסי מקרקעין היסטוריים בחו"ל: מהו המועד האידיאלי למכור

ליחיד עם נכס בחו"ל שנרכש עד 1954 כדאי להקדים את המכירה ל-2005, ולרוכש נכס משנת המס 1956 ועד 1960 כדאי לדחות את המכירה לשנת 2006

במסגרת הרפורמות במס (הראשונה - בשנת 2003, והנוכחית - בשנת 2006) תוקנו הוראות פקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה) בעניין חיוב רווח הון בשיעורי מס מוגבלים. שיעורי המס המוגבלים חלים על רווחי ההון מנכסים אשר נרכשו עד וכולל שנת המס 1960 (31/3/1961).

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה לגבי נכס הון אשר נרכש עד וכולל שנת המס 1948 (31/3/1949), שיעור המס על רווח ההון בעת מכירתו היה 12% בלבד, ולגבי רכישות בשנות המס 1949-1960 מתווסף 1% מס לכל שנה.

סעיף 91(ו)(1) לפקודה קובע בעניין זה: "לגבי נכס שנרכש עד שנת המס 1948 לא יעלה המס על 12% מרווח ההון, ולגבי נכס שנרכש בשנת המס 1949 עד 1960 לא יעלה המס על 12% מרווח ההון ועוד 1% לכל שנה משנת המס 1949 ועד לשנת הרכישה".

אולם, במסגרת הרפורמה הראשונה נקבעה הוראה אשר מטרתה לבטל בהדרגתיות את כל ההטבה של שיעורי המס המוגבלים הנ"ל לגבי כל נכסי ההון, כולל נדל"ן וזכויות במקרקעין מחוץ לישראל (למעט נדל"ן בישראל). במילים אחרות, החל משנת 2005 ועם חלוף השנים, שיעורי המס לגבי נכסים היסטוריים יהיו זהים לשיעורי מס החלים על נכסים אשר נרכשו החל בשנת המס 2003; סעיף 91(ו)(2) רישא לפקודה קובע בעניין זה: "החל בשנת המס 2005 ייווסף לשיעור המס על-פי פסקת משנה (1), 1% לכל שנת מס או חלק ממנה".

ברפורמה הנוכחית נקבעה הוראה חדשה, אשר נועדה להוריד את שיעורי המס המוגבלים לכדי 20% בלבד בידי יחיד החל משנת המס 2006; סעיף 91(ו)(2) סיפא לפקדה קובע בעניין זה: "ואולם, אם שיעור המס על רווח ההון בשנת המכירה לפי הוראות סעיף קטן זה עולה על השיעור הקבוע בסעיפים קטנים (א) או (ב)(1) או (2), לפי העניין, יחויב רווח ההון בשיעורים לפי הוראות סעיפים קטנים (א) או(ב)(1) או (2), לפי העניין".

נפנה את תשומת הלב להוראה מיוחדת, אשר תחול בשנת המס 2006 בלבד, אשר לדעתנו אינה רלוונטית במקרה הנדון, היות ואין ההפניה לסעיף מתייחסת אליה ואין במקרה זה המדובר ברווח הון ריאלי, אם כי עמדת רשות המיסים יכולה להיות שונה בעניין זה.

הוראה זו קובעת: בשנת 2006 יקראו את סעיף 91(ב)(1) לפקודת מס הכנסה כאילו בסופו נאמר: "ואולם רווח הון ריאלי במכירת מקרקעין מחוץ לישראל או נייר ערך בחבר בני אדם שעיקר נכסיו הם מקרקעין מחוץ לישראל, יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 25%".

מניתוח הנתונים לשנים 2005-2007 עולה המסקנה הבאה: ליחיד אשר רכש, קיבל בירושה או במתנה נכסי מקרקעין בחו"ל, שמועד רכישתם המקורי היה עד שנת המס 1954, כדאי להקדים את המכירה לשנת המס 2005. אולם, ליחיד אשר רכש נכסים משנת המס 1956 ועד שנת 1960 כדאי לדחות את המכירה לשנת המס 2006, ולשלם מס שבח בשיעור מוגבל של 25% בלבד. אולם במקרה זה, על מנת להימנע מעמדה אפשרית שונה של רשות המיסים, ניתן לדחות את המכירה לשנת 2007 ו/או לקבל אישור מקדמי מרשות המיסים לשיעור המס שיחול ב-2006, לפי העניין.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988