גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עדיין לא גוויה מינהלית

למרות ההדים הרבים, שעורר פסק דינו של סגן נשיא המחוזי בחיפה, גדעון גינת, שבו קבע, כי הגבייה המינהלית אינה חוקתית, ולמרות קריאות השמחה שבאו בעקבותיו, מוקדם להספיד את הגביה המינהלית

שמו של סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, השופט גדעון גינת, "מככב" לאחרונה רבות בעיתונות, בהקשר לפסקי דין, היוצאים תחת ידיו והנחזים להיות עקרוניים. ידיעות אודות פסקי דינו וסקירות שלהם, המתפרסמות במדורים המשפטיים, מלוות במאמרי פרשנות ובתגובות של משפטנים ושל מומחים.

לא מזמן יצא תחת ידיו פסק דין, שבו הוא קבע, כי מנכ"ל של חברה, שמימן רכישת נתח ממניותיה באמצעות כספי דיבידנד, שחולק על-ידי החברה אך ימים ספורים לאחר הרכישה, נהג באורח פסול ובניגוד לדין. אף שבפסק הדין הבהיר גינת, כי הוא אינו יוצא חוצץ נגד עסקאות מינוף, נזעקו רבים וראו בפסק דינו "יום שחור" לעסקאות כאלה. מנגד הבענו כאן את הדעה, שלפיה פסק הדין הנו "מקומי", שלפיה גם אם לא עשה כן באופן המוצלח ביותר, ביקש גינת להביע בפסק הדין מורת-רוח מהתנהלותו הקלוקלת של המנכ"ל במהלך המשא והמתן לקראת הרכישה, ושלפיה לא יהיה בפסק הדין כדי להשפיע, השפעה רוחבית, על כלל עסקאות המינוף בישראל.

הדים תקשורתיים

בשבוע שעבר זכה פסק דין נוסף של גינת להדים תקשורתיים. זו הפעם היה מדובר בקביעה נחרצת של גינת, שלפיה הגביה המינהלית אינה חוקתית, ושלפיה רשות מקומית תהא רשאית לנקוט בה רק במקרים חריגים ויוצאי-דופן. לפי גינת, אף שהחוק מעניק בידי העיריות סמכות לנקוט בהליכים של גביה מינהלית, ללא צורך בהגשת תביעה לבית המשפט, יש לפרש סמכות זו ברוח הוראותיו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וליישמה בצמצום רב ביותר. לדידו, המצבים, שבהם תהיה הרשות המקומית רשאית לעשות שימוש בסמכותה ולנקוט בהליכי גביה מינהלית, הם כה מועטים עד כי, בלשונו, "נער יספרם".

קביעה עקרונית זו זכתה להדים רבים ולמאמרי פרשנות, בהם לא הוסתרה שביעות הרצון מכך, שהתנהלות דורסנית וכוחנית של רשויות מקומיות יכולה להוביל ל"קטיעה" של איברים חשובים בגופן. עורכי דין, המרבים לייצג לקוחות אל מול הרשויות המקומיות, מיהרו לברך על פסק הדין. אכן פסק דין יוצא-דופן.

אלא שדומה שההתלהבות מתוצאותיו הקיצוניות של פסק הדין השכיחה מלבותיהם של המתלהבים את הצורך לבחון אותו מבחינה משפטית. בחינה שכזו, המתעלמת מנטיות לב, מובילה אל המסקנה, שמדובר בפסק דין בעייתי, אשר ספק אם יותיר את חותמו לאורך זמן.

לפני מספר שנים, לאחר ששופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אמנון סטרשנוב, חייב את "רשת שוקן" לשלם ללוני הרציקוביץ פיצויים בשיעור חצי מיליון שקלים, בגין פרסום לשון הרע אודותיו, כתבנו כאן, כי עיון מדוקדק בפסק הדין מצביע על כך, שסטרשנוב התיר לעצמו ללכת "בעקבות לבו", ולהגיע לתוצאה, שנראתה בעיניו נכונה. כתבנו כי קריאה של פסק הדין מגלה רוגז רב של השופט. במקרה ההוא הפך, כזכור, בית המשפט העליון את תוצאתו של פסק הדין וביטל את חיובה של רשת שוקן בפיצויים.

והנה, שוב, פסק דין, שלמקרא הקביעות הנכללות בו ובהתחשב בנסיבות, שאפפו אותו, לא ניתן להשתחרר מן הרושם, שלפיו מסיבות כאלה ואחרות חיכה השופט הנכבד להזדמנות לתתו, וכאשר הגיע בפניו מקרה, שבמידה כזו או אחרת התאים לכך, לא הניח להזדמנות לחמוק מבין אצבעותיו. פסק דין בעייתי, כבר גרסנו. נסביר.

פסק הדין ניתן בתובענה, שהוגשה על-ידי רכבת ישראל נגד עיריית חדרה. בתובענתה טענה הרכבת, כי לאור הסכם, שנחתם בינה לבין העירייה, כבר בשנת 2003, לא הייתה העירייה רשאית לחייבה בתשלומי ארנונה בשיעור, שבהם היא חייבה אותה, אלא רק בשיעור שנקבע בהסכם. מאחר שבינתיים המשיכה העירייה לנקוט בהליכים של גביה מינהלית של החוב, הגישה הרכבת גם בקשה למתן צו זמני, שיאסור על העירייה לנקוט בהליכים אלה עד להכרעה בתובענה עצמה. בקשתה של הרכבת לסעד הזמני האמור נדחתה על-ידי השופט רון סוקול. ערעור שהוגש מטעם הרכבת נדחה גם על-ידי בית המשפט העליון (מפי השופטת מרים נאור). הטעם לדחיית הבקשה והערעור היה נעוץ בעובדה, שלפיה הליכי הגביה המינהלית, בהם המשיכה העירייה לנקוט, התמקדו רק בחוב, שלא היה שנוי במחלוקת בין הצדדים, היינו, החוב בגין התשלומים, שנקבעו בהסכם, שנחתם בשנת 2003, ואשר אף אותם חדלה הרכבת לשלם (בפסק דינו מתעלם, משום-מה, גינת מעובדה זו). למקרא החלטותיהם של סוקול ושל נאור מתברר, כי לשם הצדקת הבקשה להפסקת הליכי הגביה המינהלית, לא טענה בפניהם הרכבת כאילו הגביה המינהלית אינה חוקתית וכאילו רשות מקומית אינה רשאית לנקוט בהם אלא במקרים יוצאי-דופ ן לחלוטין. יש לשער, שלו טענה שכזו הייתה מועלית, היו השופטים מתייחסים אליה באופן כזה או אחר.

משהבקשה לסעד זמני נדחתה, כאמור, ומשגם בית המשפט העליון הביע דעתו בנוגע לכך, שלא היה לה מקום (החלטתה של נאור לא זכתה לאזכור כלשהו בפסק דינו של גינת), ירדה מעל הפרק, במסגרת ההליך הנוכחי, סוגיית הגביה המינהלית. למקרא שלל ההחלטות, שניתנו במסגרת התובענה, נראה כי הרכבת כלל לא ביקשה, במסגרת התובענה העיקרית, הצהרה שלפיה העירייה אינה מוסמכת לנקוט בהליכי גביה מינהלית, וכי היה זה גינת-עצמו, אשר הודיע לבעלות הדין, כנראה מיוזמתו, כי סוגיה זו תידון ותוכרע במסגרת התובענה. בשיטת המשפט האדברסרית, הנוהגת בישראל, מעלה עובדה זו תהיות.

ועוד: בפסק דינו קיבל גינת את עמדתה של הרכבת, שלפיה כל עוד ההסכם מ-2003 לא בוטל על-ידי בית משפט, הוא מחייב, ושלפיה העירייה לא הייתה רשאית לסטות ממנו ולחייב את הרכבת בתשלומי ארנונה גבוהים מאלה שננקבו בו. כך, גינת ביטל את החיובים, שהיו שנויים במחלוקת בין הצדדים, ולרכבת לא נותר אלא לשלם לעירייה את דמי הארנונה, שהיא-עצמה טענה, שרק בהם ניתן לחייבה (ושמשום מה אף אותם היא חדלה מלשלם). כך, גם אליבא דגינת, חדלה השאלה אם הגביה המינהלית היא חוקתית אם לאו להיות רלבנטית במקרה הנדון. במסגרת ההליך שבין הרכבת לבין עיריית חדרה הפכה סוגיה זו לתיאורטית גרידא. בית המשפט העליון פסק, לא אחת, כי אל לו, לבית משפט, להידרש לכל הליך, שאינו בא לפתור מקרה קונקרטי, אלא מתבקש לקבוע דעה אקדמית. "ומקום שאין סכסוך-של-אמת בין בעלי הדין, ממילא יטרוד בית המשפט מעל פניו מבקשי הלכה 'תיאורטית', 'אקדמית', 'מוקדמת' וכיוצא באלה". הדברים נכונים, אולי בבחינת קל וחומר, כאשר רק השופט, היושב לדין, הוא המבקש לעשות שימוש במקרה, שהובא בפניו, על-מנת לקבוע הלכה תיאורטית-אקדמית-מוקדמת שכזו. "הכלל לפיו לא ידון בית המשפט בשאלות אקדמיות חל גם כאשר מדובר בשאלות משפטי ות חשובות ועקרוניות". זו ההלכה.

מוקדם לשמוח

אם בכל אלה לא די, בעייתית, בכל הכבוד, גם הדרך שבה בחר גינת "לטפל" בהוראות החוק, שבהן העניק המחוקק לרשות מקומית את הסמכות לנקוט בהליכי גביה מינהלית, בלי להיזקק לפנייה לבית המשפט או ללשכת ההוצאה-לפועל. גינת לא התעלם מקיומה של סמכות שכזו מכוח החוק. הוא היה מודע גם לכך, שמאחר שמדובר בהוראות חוק, שנחקקו טרם כניסתו לתוקף של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אין בית משפט מוסמך להורות על בטלותן, גם אם לטעמו המדובר בהוראות חוק בלתי חוקתיות.

במסגרת מאמרי הפרשנות אודות פסק דינו של גינת, שעסק במימון רכישת מניותיה של חברה באמצעות כספי דיבידנד, שהיא חילקה זמן קצר לאחר הרכישה, כינה משפטן את דרכו של גינת בפסק הדין "אקרובטיקה שיפוטית". אותו משפטן התכוון לכך, שברצותו להגיע לתוצאת פסק הדין, עשה גינת שימוש, לא תמיד נכון, בהוראות הדין ובנסיבות המקרה. ולענייננו: אף שגינת קבע, מפורשות, כי המדובר בסמכות שבחוק, אשר הוא אינו רשאי לבטלה, הוא הפך, למעשה, את הסמכות החוקית הזו לאות מתה. מפסק הדין עולה, שגינת היה מודע, כנראה, לעובדה זו. הוא-עצמו מנסה לתת בו דוגמא למצב החריג, שבו תהיה הרשות המקומית מוסמכת לנקוט בהליכים של גביה מינהלית - "יתכן מצב שבו פלוני חייב (על פי הנטען) כספים לרשות מקומית, הוא מתכוון להבריח נכסים לאלתר, או לברוח מהארץ. גם במקרה כזה אומנם ניתן לפנות לבית המשפט, אך פניה לבית המשפט עלולה להביא לעיכוב לכך שכספים או נכסים ייעלמו. זהו מצב חריג, שבו ניתן יהיה לשקול נקיטה של הליכים מינהליים לגביית החוב, כדי למנוע את המצב המיוחד שנוצר". דומה שדוגמא זו ממחישה היטב את זאת, שפסיקתו של גינת נוטלת את העוקץ מהוראות החוק, המקנות לרשות מקומית סמכויות של גביה מינה לית.

מעניין יהיה להיווכח אם פסק הדין יעמוד בערעור, שהוגש מטעם עיריית חדרה. תהא תוצאת הערעור אשר תהא, פסק דין של בית משפט מחוזי אינו מקים הלכה מחייבת. הוא מחייב אך ורק ביחסים שבין בעלי הדין לבין עצמם. כך, הרשויות המקומיות בישראל (לרבות עיריית חדרה) רשאיות להמשיך, כרגיל, בהליכי הגביה המינהלית. מוקדם לשמוח או להספיד את הגביה המינהלית. היא עדיין לא הפכה ל"גוויה מינהלית".

עוד כתבות

אריה דרעי באירוע ההשקה של קמפיין ש"ס / צילום: יעקב כהן, יח"צ

לאור התפשטות הקורונה במוסדות לימוד: בוטל האישור המיוחד שניתן לתלמידים ללא דרכון ישראלי להיכנס לישראל

במכתב ששיגר דרעי לראשי הישיבות הוא מסביר כי "בשל החמרת מצב מגפת הקורונה בישראל, אני נאלץ בצער רב בשלב זה להפסיק את כניסתם של תלמידי הישיבות הרווקים"

ענת ברון / צילום: שלומי יוסף

ביהמ"ש יכריע: האם עו"ד שייצג בעבר חברה, יכול לייצג תובע ייצוגי נגדה?

למחוזי הוגשה בקשה לייצוגית נגד שני מפעלים, אלא שבא-כוח התובעים ייצג את המפעלים באותו עניין לפני כ-20 שנה ● העליון קבע כי הסוגיה האתית הנוגעת לדרישת המפעלים לפסול את בא-כוח התובעים בשל ניגוד עניינים - תידון במחוזי ולא בביה"ד לאתיקה של לשכת עוה"ד

מחכים בתור לעלות לאוטובוס / צילום: בר לביא, גלובס

אפליקציית התשלומים החדשה של משרד התחבורה: עולים על אוטובוס או רכבת - ומגלים רק בסוף החודש כמה זה עלה

בסוף יוני יושקו אפליקציות תשלום בתחבורה הציבורית, שניתן יהיה להשתמש בהן לצד הרב-קו • החישוב על התשלום ייערך רק בסוף החודש, בהתאם לפרמטרים שונים כמו היקף השימוש ומרחק הנסיעה • מי ירוויח ומי יפסיד? הנוסעים באוטובוס או ברכבת יידעו רק בדיעבד

עיתון גלובס / צילום: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

גילוי מלא: נפרדים מהמגזין "ליידי גלובס"

בהתאם לקוד האתי של "גלובס", אנחנו מעדכנים כי הוצאתו לאור של המגזין החודשי "ליידי גלובס" תופסק ● יו"ר "גלובס" אלונה בר און: "המשימה של ליידי גלובס הצליחה: נשים מהוות כיום חלק בלתי נפרד מהתוכן של גלובס במגוון פרמטרים" ● מכתבה של בר און לעובדים מובא כאן כלשונו

בנק מזרחי-טפחות,?בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק איגוד ובנק מרכנתיל / צילומים: איל יצהר, אייל הצפון, בר-אל

ביהמ"ש: הבנק אינו צריך להתערב כאשר משקיע פועל באובססיביות

המחוזי קבע כי התמכרות לביצוע עסקאות באופן אובססיבי בחדר העסקאות של הבנק אינה מעידה על אי-כשירות נפשית של המשקיע, וכי הבנק אינו צריך להודיע על כך לבני משפחתו

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

זו לא אשליה אופטית – המניות בארה"ב באמת יקרות

מדד S&P 500 נסחר כעת במכפיל רווחים עתידיים של 21.6, רמה שנראתה לאחרונה בבועת הדוט.קום בתחילת שנת 2000 ● המדד אומנם חזר לאחרונה לרמתו בסוף אוקטובר, אך אז ציפיות הרווחים ל-12 החודשים קדימה היו גבוהות בכ-25% מהציפיות כעת

סם גרונדוורג / צילום: Qilly Sanjuan/Invision, AP

יו"ר קרן היסוד סם גרונדוורג אישר: פולי ברונשטיין לא תכהן כמנכ"לית

גרונדוורג דחה את הטענות כי מאחורי ביטול המינוי עומדים לחצים פוליטיים, וציין כי הסיבה להחלטה היא מגפת הקורונה שהביאה לצמצומים בקרן ● גרונדוורג יכהן בתפקיד מנכ"ל הקרן

הפגנת הענק בצ'כיה נגד ראש הממשלה באביס / צילום: מילאן קאמרמאייר, רויטרס

צ'כיה: עלייה במספר התקריות האנטישמיות ברשת, אך ללא מקרי תקיפה בשנה החולפת

לפי דו"ח מצב האנטישמיות השנתי של הקהילה היהודית, 694 תקריות אנטישמיות אירעו  בשנת 2019, פי שניים ממספר התקריות שנרשמו שנה קודם לכן ● 95% מהתקריות התרחשו באינטרנט וכללו התבטאויות נגד יהודים בעמודי פייסבוק, טוויטר, תגובות באתרים מובילים ועוד

רון וקסלר / צילום: איל יצהר

ישראכרט: ההוצאות בגין הפסדי אשראי נסקו פי 4, והרווח הצטמק ב-86%

ישראכרט מדווחת כי עד 19 באפריל היה קיטון חד של 48.2% במחזור העסקאות באמצעות כרטיסיה, כאשר מאותו מועד ועד סוף מאי ישנה התאוששות, אך עדיין לא מדובר על חזרה לשגרה

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

עליות בסיום המסחר בוול סטריט; זום קפצה ב-7.6% לשיא חדש

בורסות אירופה ננעלו בעליות חדות, בהובלת מדד הדאקס בגרמניה ● מדד מנהלי הרכש של גוש האירו עלה לשיא של 3 חודשים ● סקר ה-ADP בארה"ב הפתיע לטובה

לשכת התעסוקה בתל אביב בחודש שעבר / צילום: רובי קסטרו - וואלה חדשות

300 אלף איש יושבים בבית. החל מעוד שבועיים הם לא יקבלו יותר דמי אבטלה

מאות אלפים כבר חזרו מהחל"ת לשוק העבודה, אבל מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר עדיין פסימי ומפנה אצבע מאשימה: "העלינו כל מיני רעיונות כדי לדרבן את החזרה לשוק העבודה, וכדרכו, אגף התקציבים סירב לכולם"

טראמפ מחוץ לכנסיית הנשיא ביום שני. רימוני גז מדמיע הושלכו, קליעי גומי נורו, ואלות נשלפו כדי לפנות את המחאה השקטה בסמוך   / צילום: Patrick Semansky, Associated Press

טראמפ בעקבות ניקסון: ספר הספרים, הרוב השקט והחוק-והסדר

נשיא במצור, חמישה חודשים בדיוק לפני הבחירות, מחפש פתחי מילוט ● הוא מגייס את אלוהים ומאמץ דימויים בני 50 שנה ● הוא רוצה לשלוח את הצבא אל הערים, הנופלות בידי ״בוזזים, סכינאים, שמאלנים קיצונים וכל מיני החלאה והזוהמה״ ● תנועת מחאה לגיטימית מאיימת ליפול בידי מסיתים

לגו / צילום: דוברות הכנסת

לגו בעד המפגינים: מסירה פרסום של צעצועים שמכילים שוטרים, כבאים ורכבי חירום

חברת הצעצועים שעומדת מאחורי זיכיון הסרטים המצליח של סרטי לגו לא עצרה רק במתן תרומה אלא הודיעה כי תוריד כל פרסום לסטים של לגו הכוללים דמויות של שוטרים

רוברט אנטקול / צילום: אפי שמח

פלייטיקה מתכוננת להנפקה בנאסד"ק לפי שווי של 10 מיליארד דולר

לפי דיווח ב"רויטרס", חברת משחקי המובייל מתכוונת לגייס סכום של כמיליארד דולר ● פלייטיקה שכרה את בנק ההשקעות מורגן סטנלי ובנקים נוספים כדי להתכונן להנפקה

בורסת טוקיו / צילום: Koji Sasahara, Associated Press

מגמה מעורבת בבורסות אירופה; הנפט מאבד גובה

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים: הבנק המרכזי בגוש האירו ירחיב את תוכנית הרכישות היום ויציג צעדים נוספים

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

מגמה מעורבת בבורסה בת"א; אלוני חץ עולה בכ-3.5%

אתמול הסתיים המסחר בוול סטריט בעליות, בהובלת מדד הדאו ג'ונס שקפץ בכ-2% ● אלשטיין מציע הסדר חוב למחזיקי האג"ח של אי.די.בי ● גילת פרסמה דוחות חלשים לרבעון הראשון ● הדולר והאירו מתחזקים

גיל עומר / צילום: דוברות הכנסת - יצחק הררי

ועדת האיתור ממליצה להאריך את כהונתו של גיל עומר כיו"ר תאגיד השידור

ההמלצה הועברה לשר התקשורת ביחד עם המלצה על עוד חמישה חברי מועצה מכהנים ושלושה מומלצים נוספים ● האם יש מי שפועל לסכל את המינוי מאחורי הקלעים?

גונן אוסישקין  / צילום: סיון פרג'

אל על בדרך לאישור ההלוואה? באב"ד זימן את ההנהלה לפגישה מכרעת באוצר ברגע האחרון

הפגישה תתקיים שעות ספורות אחרי טקס הפרידה של באב"ד מתפקידו כמנכ"ל משרד האוצר בשנים האחרונות ● מטרת הפגישה הערב היא להגיע לסיכום שיאפשר לאל על ליטול הלוואה של כ-400 מיליון דולר בערבות מדינה בשיעור של 82.5%

מטוס של אל על ומטוס של לופטנזה / צילום: Matthias Schrader , Associated Press

המסלול לחילוץ אל על עובר בין וושינגטון לברלין: הנה המתווה המומלץ לגרסה הישראלית

מאז פרוץ משבר הקורונה, חברת התעופה הלאומית זועקת לסיוע ממשלתי ● הנה הצעה למתווה סיוע, שעשוי להביא לתוצאה כלכלית טובה יותר גם לציבור

ניצן אנגלנדר, יועץ תיירות ומתכנן טיולים / צילום: תמונה פרטית

"בעוד ארבעה חודשים אני מתחתן. החמצן שלנו הולך ואוזל"

ניצן אנגלנדר הוא יועץ תיירות ומתכנן טיולים בהתאמה אישית לאוסטרליה וניו זילנד ● "ההפסד הכספי המיידי הוא עשרות ואולי אף מאות אלפי שקלים" ● "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז