אזהרת "עסק חי" לגמול של רקנאטי: ההפסד התפעולי זינק פי 10 והסתכם ברבעון השלישי ב-70 מיליון שקל

מתחילת השנה נפלה המניה ב-85% ושווי השוק שלה מסתכם ב-49.8 מיליון שקל ; ברבעון השלישי זינק ההפסד ב-78% ל-77.4 מיליון שקל ומתחילת השנה זינקו ההפסדים לכ-180 מיליון שקל לעומת 20.8 מיליון שקל ב-2007

חברת גמול השקעות שבשליטת איש העסקים לאון רקנאטי (מחזיק ב-68.5% בהון)פרסמה אתמול בלילה (א') את תוצאותיה הכספיות לסיום הרבעון השלישי של השנה.

עוד בדברי הפתיחה של חברת רואי החשבון המבקרת את הדו"חות מודיע הרו"ח כי לחברה "אזהרת עסק חי" ומסביר: "החברה הכירה בתשעת החודשים הראשונים של השנה בהפסד של כ-180 מיליון שקל, כאשר לחברה התחייבויות לאמות מידה פיננסיות בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים, ביניהן, בין היתר, התחייבויות לשמירת על הון מזערי. ב-30 בספטמבר החברה אינה עומדת באמות מידה אלה".

רו"ח מוסיף כי "בששת החודשים צופה החברה כי היא תדרש למקורות מימון נוספים בסכומים משמעותיים על מנת שתוכל לעמוד בהתחייבויותיה לבעלי אגרות החוב, מלווים אחרים ומוסדות בנקאיים". החברה בוחנת אפשרויות להשגת המקורות הנדרשים לצורך עמידה בהתחייבויותיה, אך אין ביכולתה של החברה, בשלב ז להעריך את תוצאות פעולות אלה"

גורמים אלה ואחרים מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי, מציין רו"ח הסקירתו.

החברה דיווחה כי ברבעון השלישי הפסידו בעלי הזכויות ההוניות של החברה 77.37 מיליון שקל זינוק של 78% בהפסד ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הגידול בהפסד בולט עוד יותר בבחינת התוצאות הכספיות מתחילת השנה אשר זינקו לכ-180 מיליון שקל לעומת 20.8 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2007.

הכנסות החברה מפעולות רגילות בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר הסתכמו ב-29.7 מיליון שקל, עלייה קלה ביחס להכנסות של 28.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. העלות התפעולית זינקה ל-100.5 מיליון שקל לעומת עלות של כ-36 מיליון ברבעון המקביל. ההפסד התפעולי של החברה זינק פי 10 והסתכם בסיום הרבעון ב-70 מיליון שקל לעומת 7.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. וזאת לאחר שההפסד ממימוש וירידת ערך השקעות וירידת ערך הרכוש הקבוע ברבעון זה הסתכם בכ-47.4 מיליון שקל.

נציין כי מתחילת השנה נפלה המניה ב-85% ושווי השוק שלה מסתכם ב-49.8 מיליון שקל. נזכיר כי לפני מעט יותר משנה רכש רקנטי את השליטה בחברה לפי שווי של כ-600 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988