גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

חסר תוחלת

ביטוח לאומי צריך לשלם פיצוי לפי תוחלת חיי הנפגע - ולא לפי תוחלת החיים הממוצעת

בגין אירוע מסוים, זכאי אדם, לעתים, לתשלום מגורמים שונים. אדם שניזוק כתוצאה מרשלנותו של אחר ושהפך נכה בגין כך, יכול להיות זכאי הן לתשלום פיצויים מן המזיק והן לתשלום גמלת נכות מן המוסד לביטוח לאומי. הדוגמאות עוד רבות ומגוונות. הגיונם של דברים מחייב, שאותו אדם לא יזכה לכפל תשלום בגין אותו עניין, בגין אותו "ראש נזק".

זה הטעם העומד בבסיס הוראת הדין, שלפיה כאשר המוסד לביטוח לאומי משלם גמלה לנפגע, ובה בעת קמה לנפגע, בגין אותו מקרה, גם חבות של צד שלישי לשלם לו פיצויים, רשאי המוסד לביטוח לאומי לקבל, מן הצד השלישי, שיפוי על הגמלאות, שהמוסד שילם או שהוא עתיד לשלם. "כך יוצא, שהניזוק אינו זוכה בפיצוי יתר - הן מהמוסד לביטוח לאומי והן מהמזיק, והמזיק אינו נדרש לשאת בחבות יתר - הן לניזוק והן למוסד לביטוח לאומי", כך הוטעם לא אחת בעבר.

אלא שאליה וקוץ בה. על-פי הדין, לכאורה, זכות השיפוי, העומדת למוסד לביטוח לאומי כלפי המזיק, בגין גמלאות שהאחרון צפוי לשלם לנפגע, מחושבת על בסיס לוחות סטטיסטיים, המשקפים את הנתונים הממוצעים, לרבות את תוחלת החיים הממוצעת. כך, ככל שבעקבות האירוע המזיק, נתקצרה תוחלת חייו של הנפגע, יהיה על המזיק לשפות את המוסד לביטוח לאומי, כאילו תוחלת חייו של הנפגע לא נתקצרה.

המרוויח מכך יהיה, כמובן, המוסד לביטוח לאומי. הוא יזכה לסכומי כסף, שבפועל, ככל הנראה, לא יהיה עליו לשלם לנפגע. משאת סכומי הגמלאות העתידיים נהוג לנכות מסכום הפיצויים, שהמזיק מחויב לשלם לנפגע, הנפגע הוא זה שיוצא בחסרון כיס. הסכום שייגרע ממנו יחושב על-פי תוחלת חיים ארוכה מזו הצפויה לו, ולבסוף הוא יזכה לפיצויים ולתגמולים בשיעור, הנמוך מזה, אליו כיוון בית המשפט. לא תקין על פניו.

זכות שיפוי

סוגיה כזו בדיוק באה בפני שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, משה רביד. היה זה בתביעת פיצויים, שהגיש כליפה גבאי (באמצעות עו"ד יעקב אביעד), נגד שירותי בריאות כללית (שיוצגה בידי עו"ד יעקב אבימור ושרון דלמן-קראוס), בגין איחור ניכר באבחון מחלת הריאות, ממנה סבל. איחור זה, כך נטען, הביא בין היתר להפחתת סיכויי ההחלמה של גבאי, הוא נאלץ לעבור השתלת ריאה, ותוחלת חייו נתקצרה באופן משמעותי.

לאחר שהשופט רביד קיבל את תביעתו של גבאי, ופסק לו פיצוי בשיעור כ-4.3 מיליון שקלים - מיליון שקלים מתוכם שיקפו את הפיצוי בגין קיצור תוחלת חייו - הוא נדרש לשאלה, נשוא רשימה זו: האם מן הסכום האמור עליו לנכות תגמולי המוסד הביטוח הלאומי, שיקבל גבאי, בהתחשב בקיצור בתוחלת חייו, אם לאו?

שאלה זו רלבנטית עד מאוד. על-פי חישובים אקטואריים, לגבאי כבר שולמו תגמולים, בגין קצבת נכות מעבודה בעבר, בשיעור כחצי מיליון שקלים, ועוד צפויים להשתלם לו תגמולים בשיעור כ-2.3 מיליון שלקים בגין קצבה זו בעתיד. לסכום זה הגיע האקטואר בעזרת לוחות ההיוון, שנבנו על בסיס תוחלת חיים ממוצעת. תוחלת החיים של גבאי, הנגזרת מלוחות אלה, עמדה על 70 שנה ו-7 חודשים.

משהתברר לרביד, כי תוחלת חייו הצפויה של גבאי קצרה מזו, הוא קבע, כי את שיעור קצבת הנכות מהעבודה, לה הוא יהיה זכאי בעתיד, יש לחשב בהתאמה לתוחלת חייו-שלו, ולא בהתאמה לתוחלת החיים הממוצעת.

לקביעתו זו של רביד מספר טעמים: "זכות השיפוי העומדת למוסד לתבוע מצד שלישי (המזיק) את הגמלאות ששילם לנפגע, הינה למעשה, מבחינה מהותית, זכותו של הנפגע עצמו אשר המוסד נכנס לנעליו. זכות זו נגזרת מעקרונות התחלוף ומקובל לראותה כזכות סוברוגציה", הטעים. כך, עקרון זה מוגשם על-ידי הפחתתן של גמלאות המוסד מסכום הפיצויים, שהנפגע יהיה זכאי לקבל מן המזיק, והקנייתה למוסד של הזכות לתבוע השבתן.

מכך הסיק רביד מספר מסקנות. האחת, שזכות ההשבה, העומדת למוסד לביטוח לאומי כלפי צד שלישי, הנה בגבולות הפיצויים, שנפסקו לנפגע בגין הפגיעה, בתביעה שהגיש נגד הצד השלישי, כשהתקרה היא סכום הנזק, שנפסק לנפגע. השנייה, כי בגדרי תביעת השיפוי שלו, על המוסד לביטוח לאומי להוכיח גם את זכותו של הנפגע כלפי המזיק.

"באופן דומה, יש לקבוע כי קביעה בדבר קיצור בתוחלת החיים של נפגע, בהליך המשפטי המתברר בין הנפגע למזיק (צד שלישי) - הגודרת שיעור הפיצויים הנפסקים לנפגע בעתיד - מחייבת גם את המוסד בתביעת ההשבה שיגיש נגד המזיק", הוסיף רביד והסביר: "תביעה זו של המוסד קמה מכוח זכות התביעה של הנפגע כלפי המזיק, ונופלת בהעדרה".

ועוד: "בעניין זה, איני רואה מקום להבחין בין הגבלת תביעת השיפוי של המוסד לתקרת סכום הפיצויים שנפסקו לנפגע בפסק הדין, לבין הגבלת התביעה לממצאים ולמסקנות נוספים שנקבעו בפסק הדין הגודרים היקף הפיצויים להם זכאי הנפגע מהמזיק, ובכללם, קיצור בתוחלת חייו של הנפגע". והמסקנה: "בהתאמה, ינוכו מסכום הפיצויים לו זכאי הנפגע תגמולי המוסד לפי תוחלת חייו הצפויה".

רביד ראה להדגיש, שלא הוא "המציא" את כלל הניכוי החלקי. תחילה, הוכר כלל זה בהתייחס לנזקים, שלא הוסבו במעשה העוולה. הוא הוחל גם ביחס לתביעות, בהן נקבע שיעור נזק חלקי, בדרך הפשרה, מבלי ששאלת אחריות המזיק התבררה לגופה. "נפסק כי, ככלל, יש לשום את שיעור גמלאות המוסד - לצורך ניכויו מסכום הפיצויים לו זכאי הנפגע - על פי שיעור הנזק היחסי שהושת על המזיק, גם אם נקבע בדרך הפשרה".

מכך ראה רביד להקיש גם על העניין שבפניו. "גם ניכוי מלוא גמלאות המוסד בהליך בו נקבע קיצור בתוחלת החיים של הנפגע, עלול להותיר את הנפגע בחסרון כיס. זאת, ככל שתוחלת החיים של התובע כפי שחושבה לפי תקנות ההיוון הינה גדולה יותר מזו שקבעה* בית המשפט. גם כאן, מתחייב המזיק רק בחלק מהנזק שבגינו משתלמות לנפגע גמלאות (שכן תקנות ההיוון מניחות תוחלת חיים ארוכה יותר). לפיכך, על מנת שלא להותיר את הנפגע בפיצוי חסר, יש לנכות מסכום הפיצויים רק את חלק הגמלאות שהינו כדי שיעור הנזק שהושת על המזיק לאור הקיצור בתוחלת החיים של הנפגע - ולא במלואן", חרץ (ת"א 7009/06).

עוד כתבות

גיא בלוך, מנכ"ל ברינגג  / צילום: ג'ואל שטראוס

חברת הלוגיסטיקה הישראלית ברינגג גייסה 30 מיליון דולר והשיקה פלטפורמת ניהול משלוחים חינמית

את הגיוס הובילה קרן הצמיחה של ויולה ● השתתפו בסבב הגיוס חלק מהמשקיעים הקיימים בחברה: זרוע ההשקעות של סימנס Next47, זרוע ההשקעות של ענקית הענן סיילספורס, ו-OG ונצ'רס ● הגיוס הנוכחי מביא את סך גיוסי החברה ל-83 מיליון דולר

משה ברקת / צילום: רפי קוץ

בשל הקורונה: האוצר ורשות שוק ההון יתירו לבנקים לספק ייעוץ פנסיוני מרחוק

הצעד נועד לסייע לענף הייעוץ הפנסיוני שהיקפו הצטמצם בשנים האחרונות ●  נכון לסוף 2018 ומאז 2007 ניתן ייעוץ פנסיוני בבנקים לכ-444.2 אלף איש, שלהם נכסים בהיקף של 187.5 מיליארד שקל

סניף של סופר פארם / צילום: בר אל, גלובס

אפקט הקורונה: סופר-פארם סוגרת זמנית 9 סניפים

זאת על רקע ירידה משמעותית בפעילות באותם סניפים, כשבחברה העדיפו לנייד את כוח-האדם לטובת חנויות עמוסות ופעילות האונליין ● גם היצע המוצרים בסניפים ישתנה, לאור ירידה בביקוש למוצרי קוסמטיקה ולייף סטייל ועלייה בביקוש למוצרי הפעלות לילדים

רוני חזקיהו / צילום: תמר מצפי

עוד קרן אשראי בדרך: 6 מיליארד שקל לעסקים גדולים

קרן אשראי נוספת תספק הלוואות לעסקים בעלי מחזור של 200 מיליון שקלים ומעלה בערבות מדינה חלקית ● חשיפת המדינה לקרן הוגבלה ל-720 מיליון שקל

 כינוס אופ"ק / צילום: רויטרס

אופ"ק חדש: המחסור בשטחי אחסון דוחף את המפיקות לדון על "שביתת נשק" במלחמת המחירים

ביום חמישי יתקיים מפגש קריטי בין נציגות אופ"ק פלוס שנדחה בתחילת השבוע ● ביחד עם מדינות אחרות סעודיה מנסה לשכנע חברות נפט לרסן את התפוקה

הפגנת העצמאים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הכסף בחשבון: 122 אלף מהעסקים שנמצאו זכאים למענק מהמדינה כבר קיבלו אותו

רשות המסים העבירה ביומיים האחרונים כחצי מיליארד שקל לזכאים למענק מהמדינה; המענק הממוצע עומד על כ-4,000 שקל ● אתמול אחה"צ, שלחה רשות המסים הודעות סמס לעשרות אלפי עסקים שזוהו כפוטנציאליים לקבלת המענק וטרם הגישו בקשה

יו"ר הפד, ג'רום פאואל / צילום: Carolyn Kaster, Associated Press

באדיבות הפד: התייצבות בשוק האג"ח האמריקאי

שוק האג"ח האמריקאי חוזר לתפקד, דבר שמסמן כי האמצעים החריגים שנקט הפדרל רזרב כדי להתמודד עם השפעת הקורונה על הכלכלה, אכן מקלים את המחנק באשראי

יומן קורונה / אילוסטרציה: גלובס

האותיות הקטנות שכדאי לעצמאים לקרוא בדרך למענק והמקרה השבדי: הצטרפו ליומן הקורונה של גלובס

ניוזלטר חדש של "גלובס" מגיש לכם מדי יום את מיטב התכנים והפודקאסטים שלנו • נכנסתם לבידוד? כתבו לנו ונשמח לארח לכם לחברה

פרויקט בנייה של אאורה ביהוד / צילום: איל יצהר, גלובס

מפחדים מהעלאת ריבית: הקורונה הטיסה את לקיחת המשכנתאות ב-50% לשיא כל הזמנים

הסיבות: העלאת רף המגבלה להלוואה במשכון הדירה והחשש מעליות ריבית ● סך המשכנתאות שניתנו במרץ 2020 עמדו על כ-9 מיליארד שקל ● משכנתאות בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל הוקפאו ● בבנקים מעריכים כי המשבר יבוא לידי ביטוי בנתוני אפריל

מפעל עשות אשקלון / צילום: יח"צ

אלביט הגישה הצעת רכש להחזקות הציבור בעשות אשקלון, המניה מזנקת

ההצעה היא לפי מחיר של 7 שקלים למניית עשות ובהיקף כולל של כ-24.8 מיליון שקל

דדי גלעד / צילום: Tyto Care

טייטו קר גייסה 50 מיליון דולר כדי לתת שירותים רפואיים מרחוק

החברה פיתחה מכשיר לבדיקת ריאות, לב, גרון ואוזניים שמאפשר לאדם לצלם את עצמו ולשלוח לרופא ● בחברה מתכננים לייצר פי שלושה יותר מכשירים מהתכנון כתוצאה מביקושים גבוהים בשל נגיף הקורונה

שי באב"ד / צילום: יונתן בלום, גלובס

ועדת התחרות באשראי: "לא נרשמה ירידה בריבית באשראי צרכני"

היום פורסם הדוח השני של "הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי", שמשותפת למשרד האוצר ולבנק ישראל ● "בניתוח נתוני 2016-2018 נרשמו אינדיקציות פרו-תחרותיות בשוק האשראי הצרכני, לאחר השלמת מספר צעדים בנושא"

אבי בן טל, מנכ"ל רשת 13 / צילום: ינאי יחיאל

לאחר דיון בבית הדין לעבודה: הנהלת רשת ועובדי חדשות 13 חוזרים לשולחן המו"מ

עד לסיום המו"מ תוקפא הוצאתם לחל״ת של 21 עובדי חדשות 13 המועסקים בתכניות 5 עם יעקב אילון וחדשות היום עם אלי ומירי

מיצג מחאה במרכז תל אביב – "שולחן הסדר הנטוש" / צילום: מטה המאבק להצלת עולם התרבות, האירועים והמופעים

שולחן הסדר הנטוש: מיצג מחאה הוקם במרכז תל אביב כנגד מצבם הקשה של העצמאים בישראל

המיצג היה באורך של עשרות מטרים ולאורכו מוקמו 100 כיסאות ריקים המיצגים את הענפים השונים של העצמאים אשר ננטשו ערב חג הפסח ע"י ממשלת ישראל

המשטרה סוגרת את הרחוב הראשי ז'בוטינסקי בכניסה לבני ברק בדרך להטלת סגר על העיר על פי הוראות הממשלה / צילום: Oded Balilty, Associated Press

הסגר החל; משרד הבריאות ירחיב את מספר הבדיקות בבתי האבות

ממחר ב-15:00 ועד מחרתיים ב-7:00 לא ניתן יהיה לצאת מן הבית לצורך הצטיידות במזון ● תוקף ההחמרות הוא עד יום שישי ב-6:00 ● צו משרד הבריאות לחבישת מסכות ייכנס לתקוף בראשון בבוקר ● מספר מקרי הקורונה בארץ עומד על 9,248; מספר המתים - 65

בנייה בגני תקווה / צילום: תמר מצפי, גלובס

לקראת פסח: רשות מקרקעי ישראל יוצאת בסדרת הקלות

בין היתר - תשלומים לספקים וללקוחות ישולמו באופן מיידי, ללא דחיית אשראי ספקים/לקוחות, גם אם נקבע כך במסגרת ההסכם מול הספק או הלקוח; פינוי פולשים מבתי מגורים מאוכלסים לא יבוצע בשלב זה אלא בהתאם להנחיות היועמ"ש

אריה דרעי בשיחת וידאו עם ועדת הקורונה של הכנסת / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

ועדת הקורונה בכנסת בדוח ביניים חריף: מדיניות בדיקות בעייתית, היעדר הנהגה וסכנה לנזק בלתי הפיך לכלכלה ולחברה

יו"ר הוועדה עפר שלח הכין מסמך מסכם ובו מתח ביקורת חריפה על התנהלות המדינה במשבר ● בין המלצותיו: לשנות את מדיניות הבדיקות ולהקים גוף לניהול משברים לאומיים ● "דרג מדיני לא אמור לקבל, במשבר רב-ממדי ועמוק כמו זה, החלטות מהירות תוך כדי תנועה"

דורשי עבודה חדשים שנרשמו בלשכת התעסוקה מתחילת חודש מרץ

מעל רבע מיליון מובטלים בישראל; כמעט 6,000 דורשי עבודה חדשים מאמש

88.8% מהנרשמים החדשים מתחילת מרץ הם עובדים שהוצאו לחל"ת ● מתחילת מרץ נרשמו 905,818 מובטלים חדשים ● סך דורשי העבודה עומד היום על 1,059,429 בני אדם

ג'ק דורסי, מנכ"ל טוויטר / צילום: מייק בלייק, רויטרס

מייסד טוויטר ג'ק דורסי תורם מיליארד דולר למאבק במגפת קורונה

דורסי צייץ אמש כי בכוונתו לתרום כשליש מהונו העצמי והוסיף כי כי לאחר שיחלוף המשבר והחיים ישובו למסלולם, הכסף שיישאר יוקדש לחינוך ולבריאות של ילדות ולנזקקים ● "מקווה שזה יעודד אחרים בעלי השפעה לעשות מעשה דומה"

חיטוי של בית קולנוע בווהאן בסוף השבוע האחרון / צילום: Aly Song, רויטרס

הסינים יוצאים מהסגר אך מגלים שהם שבויים של החובות שצברו במהלכו

אם הביקוש העולמי למוצרים סיניים לא יעלה בחודשים הבאים, קיצוצי השכר יישארו, ומכירות העסקים הקטנים ימשיכו לרדת, חדלות הפירעון תטפס וההפסדים יחלחלו לבנקים ולחברות ההלוואות