גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"גלובס" ו-BDO מציגים: תכנוני המס המומלצים ל-2011

גלובס" מציג - בעזרת מומחי המסים של פירמת BDO זיו-האפט ועורכי הדין יאיר בנימיני והרי קירש ממשרד יגאל ארנון - את 10 תכנוני המס הלגיטימיים שכדאי לנצל בשנה הבאה

בשנת 2010 הוציאו בית המשפט העליון ובתי המשפט המחוזיים שורה של פסקי דין המערימים קשיים בביצוע תכנוני מס שהיו מקובלים בשנים קודמות. כך נפסק, למשל, כי פירוק חברה והקמתה של חברה חדשה לצורך קבלת הטבות מס בפירוק הן פעולות שאינן לגיטימיות.

כיום גם קשה יותר לבצע תכנון מס בעת ביצוע מכירת מוניטין של חברה. עם זאת, הותקנו בשנה החולפת גם תקנות המאפשרות לבצע תכנוני מס לגיטימיים, נוסף על תכנוני המס הקיימים, ומומלץ לנצלם.

"גלובס" מציג, בעזרת מומחי המסים של פירמת BDO זיו-האפט ועורכי הדין יאיר בנימיני והרי קירש, שותפים במשרד יגאל ארנון, את 10 תכנוני המס הלגיטימיים שכדאי לחברות ולאנשים פרטיים לנצל בשנת 2011.

1. חברה משפחתית וחברת בית

למי מיועד? חברה שבה כל בעלי המניות הם בני אותה משפחה וחברה העוסקת בהחזקת בניינים

"שימוש במנגנון של חברה משפחתית מאפשר ליהנות מהטבות מס רבות", אומר עו"ד ורו"ח טארק דיביני. "פקודת מס הכנסה מאפשרת לבעל מניות להחליט על הפיכת החברה שבבעלותו לחברה משפחתית לצורך מס, כלומר, המיסוי שלה ייעשה כאילו היתה הכנסתו של היחיד בעל המניות".

לדברי דיביני, המנגנון של חברה משפחתית הוא כר נרחב לתכנוני מס. למשל, חברה המחזיקה בנכס מקרקעין ומתכננת למכור אותו בשנה העוקבת, יכולה להפוך לחברה משפחתית ולשלם מס מופחת על רווח ההון.

אם, נניח, הנכס נרכש ב-2005, ומכירתו היום חייבת במס בשיעור משוקלל של 43%, הפיכת החברה לחברה משפחתית תאפשר לשלם לבסוף מס משוקלל של 20% בלבד.

לדברי דיביני, חברה משפחתית יכולה גם לשלם מס מופחת או לקבל פטור ממס על שכר דירה למגורים ועל רווחי החברה, במקרה שלבעל המניות נכות של 100%. גם אם בעל המניות הוא עולה חדש או תושב חוזר ותיק, החברה תזכה במקרים מסוימים להקלות.

הגדרת חברה "חברת בית" (חברה העוסקת בהחזקת בניינים בלבד) עשויה אף היא לדברי דיביני לסייע בהפחתת נטל המס. למשל, בעל מניות המחזיק שני נכסים בשתי חברות, אחת מרוויחה והאחרת מפסידה, ונדרש לשלם מס על רווחי החברה, יכול לסווג את החברות כ"חברת בית" ולקזז את הרווחים עם ההפסדים של שתי החברות.

באמצעות סיווג החברה כ"חברת בית", אומר דיביני, ניתן גם לקזז את מס השבח ממכירת נכס המקרקעין של החברה כנגד הפסדים הוניים של בעלי המניות, כולל הפסדים ממכירת מניות בשוק ההון.

2. העברת נכסים לחברה בפטור ממס

למי מיועד? עצמאים בעלי רווחים גדולים

"סעיף 104 לפקודת מס הכנסה מאפשר להעביר נכסים כמו מוניטין עסקי, ציוד ורכוש לחברה בפטור ממס, ובכך להעביר את ניהול הפעילות העסקית למשטר מס מקל", אומרת עו"ד חנה סלומון מ-BDO זיו-האפט.

שימוש בולט בתכנון מס כזה הוא העברת פעילות של עצמאי לחברה. לדברי סלומון, כיום שיעורי המס המוטלים על חברה נמוכים באופן משמעותי מאלה המוטלים על יחיד.

כמו כן, ב-2011 תעלה תקרת התשלום המרבי של דמי ביטוח לאומי לסכום השווה ל-9 משכורות ממוצעות במשק ו-8 משכורות ממוצעות בשנת 2012, ולפיכך לעצמאי כדאי יותר לנהל את הפעילות העסקית שלו באמצעות חברה, במיוחד במקרים שבהם לעסק רווחים גדולים, ובעל העסק אינו מושך את הרווחים לשימושו הפרטי כמשכורת.

3. חישוב מס נפרד לבני-זוג

למי מיועד? בני-זוג העובדים בעסק משותף או בחברה הנמצאת בבעלות אחד מהם

הכנסות בני-זוג מחושבות יחד, למעט מקרים חריגים, אומר רו"ח עדי שלום מ-BDO זיו-האפט, והחישוב על בסיס מאוחד מעלה בדרך-כלל את חבות המס על הכנסות אלה באופן משמעותי.

לדברי שלום, בעקבות פסיקות בתי המשפט בשנים האחרונות, בני-זוג יכולים לדרוש כי חישוב המס על הכנסותיהם ייעשה בנפרד, במקרים שבהם הם עובדים בעסק משותף או בחברה הנמצאת בבעלות אחד מבני-הזוג.

עם זאת, לדבריו, יש צורך להוכיח כי לא מתקיימת תלות בין הכנסות בני-הזוג, וכי כל אחד מהם נחוץ בעסק ומקבל שכר ראוי והוגן עבור התפקיד שהוא ממלא.

לדברי שלום, תכנון המס הזה נחשב פופולרי בשנים האחרונות, והוא יכול להעניק הטבות מס משמעותיות.

4. הטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון

למי מיועד? בעיקר לחברות טכנולוגיה הנמצאות באזורי פיתוח

"אחד מתכנוני המס היעילים ביותר מאפשר ליהנות מפטורים ממס ומשיעורי מס מופחתים הניתנים מכוח חוק עידוד השקעות הון", אומר המשפטן ורו"ח ארז עיני מ-BDO זיו-האפט.

החוק כולל רשימה של תנאים ומגבלות, ולא קל לעמוד בכל הוראותיו כדי ליהנות מהטבות המס, ועם זאת, חברה שעומדת בהם עשויה ליהנות מהטבות משמעותיות.

למשל, אומר עיני, חברה הנותנת שירותים טכנולוגיים שפותחו על-ידיה יכולה ליהנות מהטבות מס המוקנות ל"מפעל מועדף", אם דאגה להפריד בין הפעילות לאספקת השירותים הטכנולוגיים לפעילות הפיתוח והקניין הרוחני.

"הוצאת פעילות הפיתוח והקניין הרוחני לחברה נפרדת משנה את מודל קבלת ההכנסות של החברה כל עוד היא פועלת, בישראל ומחוצה לה", אומר עיני.

לדבריו, אם חברה תקפיד על הפרדה, היא תהיה זכאית להטבות מס ותוכל להשיג פטור ממס לתקופה של עד 10 שנים, בתנאי שהיא ממוקמת באזור פיתוח א', ושיעור הכנסותיה ממקורות זרים עומד על 25% לפחות ממחזור הכספים השנתי שלה.

5. קיזוז הפסד ממכירת מניות כנגד הכנסות עסקיות אחרות

למי מיועד? משקיעים במניות

"בהתאם לפסיקת בית המשפט, הורחבה האפשרות של נישום לקזז הפסד שנוצר ממכירת מניות של חברה בהפסד עסקי כנגד הכנסתו העסקית", אומר עו"ד ורו"ח אייל רובין מ-BDO זיו-האפט.

לדבריו, החידוש הוא שכיום כבר אין צורך להראות כי הנישום סוחר בניירות ערך כדי לסווג את ההפסד; די בכך שיצהיר כי השתתף בניהול החברה הנמכרת שאת מניותיה רכש.

6. פירוק חברה לצורך דיווח על הפסד הון וקיזוז כנגד דיבידנדים

למי מיועד? בעלי חברות מפסידות או לא מתפקדות

נישומים רבים מחזיקים במניות של חברות שהפסיקו את עסקיהן או שנוצרו בהן הפסדים כתוצאה מפעילות שלא עלתה יפה. ב-2011, פירוק חברה כזו יאפשר לנישום לדווח על הפסד הון בגין אובדן ההשקעה בחברה, גם אם ההשקעה בוצעה במניות וגם אם הנישום הזרים לחברה כספים כהלוואת בעלים, אומר עו"ד הרי קירש, שותף במשרד יגאל ארנון.

לדברי קירש, השנה מומלץ לבצע פירוק חברה כזו, משום שהוראות פקודת מס הכנסה מאפשרות לקזז את ההפסדים שנצברו בה כנגד רווחי הון אחרים, כמו מס שבח ממכירת נכס מקרקעין ודיבידנדים או ריבית מהשקעות בשוק ההון.

פירוק חברה מפסידה או שאינה מתפקדת כדאי גם מסיבה נוספת: בשנת 2011 יהיה מוסמך רשם החברות להטיל מגבלות ועיצומים על חברות שבמשך שנים ארוכות נמנעו מהגשת דוחות כספיים או לשלם אגרות.

7. אופציות למנהלים הפועלים באמצעות חברה

למי מיועד? מנהלים בכירים

"רבים מהשכירים הבכירים במשק, שלא האמינו (ובצדק) למשרד האוצר כי ההעלאה בשיעורי הביטוח הלאומי על משכורות גבוהות היא זמנית, התאגדו בשנים 2009-2010 כחברות פרטיות המעניקות שירותי ניהול, במקום למשוך משכורת. כך נחסכים תשלומי ביטוח לאומי על כל סכום שנמשך על-ידי המנהל כדיבידנד מהחברה הפרטית", אומר עו"ד יאיר בנימיני, שותף במשרד יגאל ארנון.

לדבריו, אמנם עדיף לקבל שכר גבוה באמצעות חברה, אך קיים יתרון לקבלת אופציות ומענקים הוניים כיחיד. הסיבה לכך, לדבריו, נעוצה בהוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, המאפשרות לעובדים ליהנות משיעור מס של 25% ופטור מביטוח לאומי על רווחים מאופציות ומניות.

"במבנה נכון של הסכמים ניתן להגיע לתוצאה משולבת, ולפיה השכר משולם לחברה, אך האופציות מוקצות אישית על שם בעל המניות", אומר בנימיני, אך מציין כי מס הכנסה עלול להתנגד לתכנון מס כזה.

8. פטור ממס על הכנסות שמקורן בחו"ל

למי מיועד? עולים חדשים ותושבים חוזרים

במסגרת חגיגות ה-60 למדינת ישראל הוענקו לעולים חדשים ולתושבים חוזרים הטבות מס נרחבות. כחלק מהטבות אלה, אומרת רו"ח אלי אליס מ-BDO זיו-האפט, נקבע כי עולים חדשים וישראלים החוזרים לישראל לאחר שהייה ממושכת בחו"ל ייהנו מהטבות מס, שעיקרן פטור מתשלום מס על הכנסות מחו"ל.

לדברי אליס, מאחר שהטבות מס אלה הן בגין הכנסות שמקורן מחוץ לישראל בלבד, תושב חוזר ותיק המעוניין להשקיע בשוק ההון יעדיף אולי להשקיע במניות של חברות זרות הפועלות בחו"ל ונסחרות בבורסות לניירות ערך ברחבי העולם - וזאת במקום להשקיע בחברות ישראליות, שעליהן לא יקבל פטור.

9. הסטת רווחים בין מדינות

למי מיועד? חברות רב-לאומיות

"באשכול חברות רב-לאומי, הכולל חברה ישראלית וחברה זרה קשורה, ניתן להסיט את רווחי האשכול לחברה היושבת במדינה שבה שיעור המס האפקטיבי הינו נמוך יותר", אומר עו"ד ורו"ח עמית שליט מ-BDO זיו-האפט.

לדוגמה, אם שיעור המס האפקטיבי בחברה הישראלית נמוך יותר משיעור המס בחברה בת זרה - רצוי להסיט רווחים מהחברה הבת הזרה לחברת הישראלית.

"העברת הרווחים יכולה להיעשות, בין השאר, באמצעות חיוב ריבית מרבי על הלוואות שניתנו לחברה הזרה על-ידי החברה הישראלית", מסביר שליט, ומוסיף כי בתכנון מס כזה יש להביא בחשבון שיקולי מס נוספים, כגון ניכוי במקור על ריבית במדינה הזרה, היכולת להזדכות בישראל על מס ששולם בחו"ל, הוראות מחירי העברה במדינה זרה ועוד.

10. רכישת נכסים במימון חיצוני

למי מיועד? רוכשי נכסים

"ביטול תחולתו של חוק התיאומים בתום שנת המס 2007 יצר כדאיות מיסויית לרכישת נכסים במימון חיצוני", אומר עו"ד ורו"ח אייל רובין מ-BDO זיו-האפט, "שכן הרוכש יכול ליהנות מקיזוז מלוא הוצאות הריבית מצד אחד, ומצד אחר לזכות בפטור ממס על רווח ההון בגובה ההצמדה למדד".

לדברי רובין, נוצר שילוב מעניין במקרה שההלוואה לרכישת הנכס ניתנת לחברה על-ידי יחיד הזוכה לפטור ממס על הכנסת המימון בגובה הפרשי הצמדה, או על-ידי חברה משפחתית הנהנית אף היא מפטור דומה.

עוד כתבות

תלמיד עם מחשב נייד / צילום: שאטרסטוק

בכיר באפל: תלמידים שישתמשו במחשבים של גוגל לא צפויים להצליח

פיל שילר, סגן נשיא בכיר לשיווק באפל, התייחס בראיון לאתר "CNET" למחשבי "כרומבוק" של גוגל: "אם כל מה שאתה רוצה זה לעשות מבחנים לילדים, אולי מחשב זול יוכל לעשות זאת. אבל התלמידים לא הולכים להצליח"

ליאור טנר, מנכ"ל הנוסע המתמיד ו-FLY CARD / צילום: יונתן בלום, גלובס

"לקוחות היוקרה הם הלחם והחמאה שלנו. אנחנו מוותרים על הרבה הכנסות בשבילם"

על ההתקוממות מצד הנוסעים, הזינוק במספר הלקוחות והמהלכים שסותרים את האג'נדה הרשמית ● מנכ"ל מועדון הנוסע המתמיד של אל על, ליאור טנר, משיק מהלך אסטרטגי לא נטול סיכונים ומתיישב לשיחה עם "גלובס"

סוחרים בוול סטריט / צילום: רויטרס

וול סטריט ננעלה ללא שינוי סביב רמת השיא; טבע צנחה ביותר מ-4%

הנאסד"ק והדאו ג'ונס ננעלו ללא שינוי, ומדד S&P טיפס ב-0.1% ● דחיית משפט האופיואידים בשלושה חודשים הכבידה על מניית טבע ● סיסקו נפלה לאחר תחזית חלשה שסיפקה זה הרבעון השני ברציפות ● וולמארט היכתה את תחזית הרווח למניה ● סין רכשה תוצרת חקלאית מארה"ב אך פחות מהצפוי

שאול שני / צילום: איל יצהר

שנה לאחר כישלון ההנפקה: ספינת הדגל לשעבר של ההייטק הישראלי ECI בדרך למיזוג עם חברה אמריקאית

ריבון קומיוניקיישנס הציבורית חתמה על הסכם למיזוג עם ECI של שאול שני תמורת 32.5 מיליון ממניותיה ועוד 355 מיליון דולר במזומן ● המיזוג מגיע לאחר כישלון הנפקתה של חברת ציוד התקשורת הישראלית הוותיקה בלונדון לפני כשנה ● בעלי המניות של ריבון פחות מרוצים מהמהלך ושווי השוק שלה נחתך ברבע בארה"ב

משרדי ?Wix / צילום: רויטרס

מנייתה של Wix צונחת בוול סטריט לאחר צמצום תחזית שנתית

הישראלית שנסחרת בוול סטריט הציגה עלייה מפתיעה ברווח ובהכנסות ברבעון השלישי של השנה, אך צמצמה את טווח התחזיות לשנת 2019 כולה ● צופה הכנסות בטווח של 763-761 מיליון דולר, לעומת התחזיות הקודמת להכנסות בטווח של 765-761 מיליון דולר

מעדיפים דירות חדשות / צילום: shutterstock, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מדד הדירות מוכיח: חוסר משילות, חוסר מנהיגות והמחסור במישהו שיעצור לרגע לעשות חושבים

מי זוכר שהמטרה של מחיר למשתכן הייתה להוריד את מחירי הדירות? ● תנו להם לדבר על הגי'האד האיסלאמי ועל הנבצרות – ונפוליטיקאים ינהרו לאולפנים בהמוניהם; תנו להם לדבר על מדיניות דיור – והאולפנים יישארו ריקים. ובמצב כזה המחירים עולים ● פרשנות

איז'י בלנק / צילום: אורי שדה

יו"ר איגוד אדריכלי הנוף חושב שהם "לא מספיק קולניים, אבל כן משפיעים"

יו"ר איגוד אדריכלי הנוף, איז'י בלנק, מצהיר שהוא מודע לזה שפרויקטים של התחדשות עירונית הם הפוטנציאל האמיתי של הוספת יחידות דיור בערים, אבל מצטער על כך שהם "הורסים את כל הצמחייה ברחוב"

אוהדי באיירן מינכן./ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

כמה עולה כרטיס למשחק של ברצלונה? תלוי אם מסי ישחק

בעשור האחרון נמנעו מועדוני ספורט מלייקר כרטיסים כדי לא להכעיס אוהדים ● כעת הטכנולוגיה באה לעזרתם ומאפשרת למכור כרטיסים לפי היצע וביקוש, תוך התחשבות בפרמטרים כמו השתתפות כוכבים או מזג-האוויר

שי ניצן בטקס הפרידה של איילת שקד ממשרד המשפטים / צילום: רפי קוץ

המכתב והנזיפה: פרקליט המדינה ניסה לגייס שופטים לתמיכה בפרקליטות

לפי הדיווח, בין המכותבים הם שופט העליון, עוזי פוגלמן, בעבר בכיר בפרקליטות, ועוד שורה של כמה שופטים בבית המשפט המחוזי ● בפרקליטות מסרו: "הנהלת הפרקליטות נוהגת מזה שנים לשמור על קשר עם פורום יוצאי הנהלת הפרקליטות" ● דוברות הרשות השופטת: "מדובר בתקלה והשופטים המכהנים יוסרו מרשימת התפוצה"

קווין לאב / צילום: רויטרס

כושר עמידה: הספורטאים מוציאים מהארון את הדיכאון והחרדות

קשר השתיקה סביב קריסות נפשיות של ספורטאים הותר בשנים האחרונות, והם מספרים על דיכאונות וחרדות ● אבל גופי הספורט עדיין לא מעניקים תמיכה פסיכולוגית ● התוצאה: הפסדים

חיילי צה"ל על גבול רצועת עזה,/ צילום: רויטרס

בשל הפרת הפסקת האש: בעוטף עזה החליטו לא לקיים מחר לימודים

(עדכונים שוטפים): למרות שפיקוד העורף הודיע על חזרה לשגרה, ברשויות החליטו שלא לקיים לימודים, לאחר שרקטה נורתה לישראל ויורטה על ידי כיפת ברזל ● פלסטינים מפגינים בגבול עזה נגד הפסקת האש

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

סגירה חיובית בבורסה: ת"א 90 קפץ בכ-1%, פרטנר זינקה בכ-6%

המדדים המובילים ננעלו בעליות ביום המסחר האחרון לשבוע על רקע היציבות בניו יורק ● דלתא קפצה לאחר הדוחות, מנייתה טאואר טיפסה ב-3.4%, יו ניבו זינקה בכ-5% ● מחזור המסחר הגיע ל-1.22 מיליארד שקל

עדי יופה / צילום: אריק סולטן, גלובס

"כמו סטורי שנעלם תוך 24 שעות, העבר לא רלוונטי לקביעת העתיד"

אנחנו חיים בעידן אקסטטי שבו העולם כולו הופך ל'סטורי': מה שהיה רלוונטי ל-24 השעות האחרונות, יכול להיעלם עד מחר ● עדי יופה משרטטת עבור 'ליידי גלובס' קווים למגמות העל שישלטו בשנה הקרובה

פקקים באיילון / צילום: איל יצהר, גלובס

מחשבים מסלול מחדש למשרד, והזינוק של בית שמש. כותרות הנדל"ן

למה הפקקים בדרך לתל אביב טובים לראשי הערים רמי גרינברג ומוטי ששון? ● ראשת עיריית פריז ומלחמתה במשבר האקלים ● למה חייכו השבוע בעיריית כפר סבא ולמה באשדוד תפסו את הראש ● וגם: תשובות לכל השאלות (כמעט) על המשך דרכה של תמ"א 38

שיגורי טילים מצפון רצועת עזה לעבר יישובי העוטף / צילום: רויטרס  Amir Cohen

צה"ל תקף שורת יעדי טרור של הג'יהאד האסלאמי בעזה

פיקוד העורף הודיע על חזרה לשגרה, אך מטח נורה ליישובים הסמוכים לגדר ● בעוטף, באשקלון, בנתיבות ובשדרות לא יתקיימו לימודים ● צה"ל הודיע כי תקף שורה של יעדים של הארגון ברצועת עזה

משהו לא בסדר/ צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

7 וידויים מטלטלים על החיים בצל חרדה. כמעט מכל דבר

שבעה אנשים בחרו להסיר את מסך הבושה כדי שתוכלו להכיר ולהבין מהי החרדה ● אלה סיפוריהם ● מרימים את מסך הבושה, פרויקט מיוחד

 איל זמיר  נדב ארגמן  אבי בלוט בנימין נתניהו ואביב כוכבי בחדר המלחמה בבסיס מטכ”ל/ צילום: קובי גדעון לע"מ

הכין לימונדה: כך ניצל נתניהו את פירות הסיכול המוצלח בעזה

אף אחד לא חושד בדרג הצבאי כי פעל למען הצרכים הפוליטיים של ראש הממשלה בחיסול בכיר הג'יהאד האסלאמי ● אבל מהרגע שהמטוסים יצאו למשימת הסיכול וחזרו בשלום, הפך נתניהו כל היבט אפשרי של ההתרחשויות הביטחוניות לכלי לצרכיו הפוליטיים ● פרשנות

רחוב שער פלמר בעיר התחתית, חיפה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

עם הגב לים: קמפוס נמל חיפה נפתח למגורים ומחירי הנכסים עולים

מסילת הרכבת עדיין חוצצת בין העיר חיפה לבין הים, אבל התוכנית של העירייה ל"קמפוס הנמל" מקדמת את התחדשות האזור כבר עכשיו, והיזמים שנכנסו לפני כמה שנים רואים עליות מחירים

גיל הפרישה / צילום: רמי זרנגר, יח"צ

הוויכוח על גיל הפרישה לנשים: להאריך או לא להאריך

העלייה בתוחלת החיים מדלדלת את קופות הפנסיה, וכבר לא מאפשרת להתעלם מהפתרון המתבקש: העלאת גיל הפרישה לנשים ● השאלה היא מה אמורות לעשות נשים שרוצות להמשיך לעבוד, אך לא מוצאות עבודה בגלל אפליה על בסיס גיל ● 'ליידי גלובס' פנה למנהלות הבכירות בישראל, כדי שיתפסו צד בוויכוח

העיר חריש / צילום: שלומי יוסף

אפקט מחיר למשתכן? עלייה של 43% במכירת דירות חדשות מתחילת השנה

הנתונים מתייחסים לשלושת הרבעונים הראשנים של 2019 לעומת שלושת רבעונים אלה ב-2018 ● וגם: איזו עיר הובילה את רכישת הדירות החדשות ברבעון השלישי השנה?