גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אושר תיקון לחוק החברות: תורחב עצמאותו של הדירקטוריון

בתיקון לחוק שולבו רוב המלצות ועדת גושן לבחינת קוד הממשל התאגידי ■ התוצאה: רפורמה משמעותית שמצמצמת את כוח בעלי השליטה ושתשפיע על ניהול חברות בישראל

עידן חדש בדיני חברות: מליאת הכנסת אישרה אמש (ב') בקריאה שנייה ושלישית תיקון נרחב לחוק החברות, שעיקרו הרחבת עצמאותם של הדירקטוריון ושל ועדת הביקורת, וכן הגדלת כוחם של בעלי מניות המיעוט באישור עסקות חריגות עם בעלי שליטה בחברה.

אף שהחקיקה מוגדרת כ"תיקון 16 לחוק החברות" (בשלבים הראשונים של ההצעה היא נראה תיקון 10 ולאחריו תיקון 12), רואים במשרד המשפטים את השינוי כרפורמה משמעותית שתשפיע על חיי היום-יום בניהול חברות בישראל.

הצעת החוק נוסחה על-ידי המחלקה הכלכלית-פיסקלית במשרד המשפטים, בראשות המשנה ליועמ"ש, עו"ד אבי ליכט, ובשיתוף עורכות הדין מרים אילני ודנה נויפלד. בהצעה שולבו רוב ההמלצות של ועדת גושן לבחינת קוד הממשל התאגידי ושל ועדת חמדני להגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון.

תחילת העבודה במשרד המשפטים על תזכיר החוק נעשתה עוד בתקופת כהונתה של עו"ד דידי לחמן-מסר, שקדמה לליכט בתפקידו, ואישורה בכנסת נעשה בדחיפת שר המשפטים, יעקב נאמן.

גולת הכותרת של החוק היא שינוי מרכז הכובד במערכת היחסים בתוך חברה, במשולש שבין בעלי השליטה, בעלי מניות המיעוט והדירקטוריון. לאור ההבנה כי הדינמיקה של חוק החברות בנוסחו הקודם מעניקה כוח רב מדי לבעלי השליטה, הוחלט לחזק את כוחם ועצמאותם של הדירקטוריון ושל ועדת הביקורת, ולהגדיל את הרוב הדרוש באסיפה הכללית לאישור עסקאות שבניגוד עניינים, דהיינו עם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי, משליש לחצי מקרב בעלי מניות המיעוט.

שיקול-דעת עצמאי

במשרד המשפטים מציינים כי הרוב הגדול של עסקאות בעלי שליטה מאושרות על-ידי האסיפה הכללית, גם כשלא ברור אם הן מועילות לחברה. כך למשל, בשנת 2010 מתוך כ-470 עסקאות אושרו כ-94.5%, ורק 1.5% לא אושרו. מרגע שעסקה עם בעל שליטה אושרה, הבחינה המתמשכת של כדאיות העסקה בשנים הבאות רובצת לפתחן של ועדת הביקורת של החברה ושל הדירקטוריון שלה, והתיקון מבהיר חובה זו.

לדברי ליכט, "יש להטמיע בקרב הדירקטוריונים כי תפקידם וחובתם לפעול לטובת החברה, במובחן מטובת בעל השליטה, ולפקח על פעילות ההנהלה, לרבות בהתקשרויות עם בעלי שליטה. התיקון לחוק החברות מגדיל את כוחו של הציבור בכל הנוגע לפעולות בניגוד עניינים, מגביר את עצמאות הדירקטוריון וועדת הביקורת, וכן מגדיל את יכולת האכיפה כלפי הפרות החוק".

החוק החדש אוסר על בעל השליטה לשמש כ"דירקטור צללים" ולתת הוראות לדירקטורים אף שהוא עצמו איננו חבר בדירקטוריון. בעל שליטה המפעיל דירקטורים ייחשב דירקטור בעצמו, יישא באחריות של דירקטור, ולא יינתנו לו זכויותיו של דירקטור, כמו זכות הצבעה. לפיכך, התמריץ לבעל השליטה יהיה להתמנות בעצמו לחבר בדירקטוריון.

דירקטור יהיה חייב להפעיל שיקול-דעת עצמאי, ודירקטור שיפעל לפי הוראות בעל השליטה, שאיננו חבר דירקטוריון, ייחשב כמפר הוראה מפורשת בחוק. במטרה להרחיב את פיקוח הדירקטוריון על ההנהלה, הורחב האיסור על כהונת אותו אדם כיו"ר ומנכ"ל ללא אישור מיוחד של האסיפה, גם לקרובי משפחה. נאסר גם מינוי אדם הכפוף למנכ"ל ליו"ר הדירקטוריון, כדי להבטיח שהמפקח לא יהיה כפוף למפוקח.

אי-תלות

החוק החדש מרחיב גם את סמכויות ועדת הביקורת, וקובע כי רוב חבריה יהיו דירקטורים בלתי תלויים, ויו"ר הוועדה יהיה דירקטור חיצוני. על מי שפרנסתו תלויה בבעל השליטה, אינו רשאי לשבת בוועדת הביקורת.

כוחו של הציבור בבחירת דירקטורים חיצוניים גדל, כך שדח"צים ימונו רק לאחר שרוב מבין התומכים במינוי באסיפה הכללית אינם בעלי עניין אישי במינוי, להבדיל משליש כיום. אף שזכות הצעת מועמדים לדח"צים נותרה בידי בעלי השליטה, הארכת כהונתם של דח"צים לא תהיה כפופה להסכמתם של בעלי השליטה.

במטרה למנוע זיקה אסורה בין הדח"ץ לבעל השליטה, הורחב האיסור גם לזיקה לקרובי משפחתו של בעל השליטה. דח"ץ שיסיים את כהונתו בחברה יהיה חייב בצינון, הוא וקרובי משפחתו, ביחס לכלל החברות שבקבוצתו של בעל השליטה.

סכום דמי הניהול או השכר המשולמים לבעל השליטה יהיה חייב באישור אחת ל-3 שנים, וכל עסקאות בעלי השליטה יהיו תחומות בזמן כפי שייקבע בידי ועדת הביקורת.

לצד זאת, החוק כולל גם הקלות באשר להגשת תביעה נגזרת, במטרה לעודד את האכיפה העצמית בחברות. במקרים שבהם מחצית מהדירטקורים לפחות יהיו נגועים בעניין אישי, ניתן יהיה לוותר על פנייה לחברה לפני הגשת תביעה נגזרת, ורשות ניירות ערך תהיה רשאית להשתתף במימון התביעה.

רשות ניירות ערך קיבלה גם סמכות להטיל עיצומים כספיים, בגין הפרות של החוק שאינן מצריכות בירור עובדתי מורכב. כללי סעד ההערכה במסגרת הצעת רכש שונו גם הם, כך שמי שהסכים להצעת רכש לא יהיה זכאי לסעד, ואם מי מהניצעים נגוע בעניין אישי, הוא לא יילקח בחשבון בעת בחינת הצלחתה של הצעת הרכש.

קוד ממשל תאגידי

החוק החדש כולל לראשונה, במסגרת התוספת לחוק, גם קוד ממשל תאגידי מומלץ, שחברות אינן מחויבות לאמץ אך צפוי שרבות מהן יאמצו אותו. חברה שלא תאמץ אותו תיאלץ להצהיר על כך (מנגנון "אמץ או גלה").

הקוד כולל רגולציה נוספת באשר להרכב הדירקטוריון, למשל שיעור מזערי של דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון; איסור על נושאי משרה בתאגיד לכהן כדירקטור; חובה על חברות ציבוריות לקיים תוכניות הכשרה לדירקטורים מכהנים.

עוד כולל קוד הממשל התאגידי חובה על חברות ציבוריות לקיים לפחות אחת לשנה דיון בנושא איכות ניהול החברה בידי המנכ"ל, בלא נוכחותו ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את דברו; חובה על ועדת הביקורת לקיים לפחות אחת לשנה דיון בליקויים בניהול העסקי של החברה; מינוי דירקטורים חיצוניים אך ורק ברוב קולות באסיפה הכללית, כשקולותיהם של בעלי השליטה או בעלי עניין אישי במינוי לא ייחשב; וכן מתן אפשרות להצביע באסיפה הכללית באמצעות האינטרנט.

22

עוד כתבות

נוחי דנקנר / צילום: רפי קוץ

משרד המשפטים עדיין בוחן את בקשת החנינה של דנקנר

מחלקת החנינות במשרד המשפטים טרם קיבלה לידיה את כל חוות הדעת שביקשה בעניין ● לא ברור אם השר אוחנה המליץ על חנינה למרות שהטיפול בה לא הסתיים ● ל"גלובס" נודע כי מבחינת הגורמים המקצועיים השיקול המרכזי הוא מצבו הבריאותי של דנקנר

עמוס לוזון / צילום: איל יצהר

"לא שוכנעתי כי קיים סיכוי כלשהו לשיקומה של דורי בנייה"

כך כתבה היום השופטת איריס לושי-עבודי, לצד החלטתה להוציא צו לפתיחת הליכים לחברת דורי בנייה ● עם זאת, לא נסתם הגולל המשפטי על האפשרות לשיקום החברה

מלון הר ציון בירושלים לאחר ההרחבה המתוכננת  / הדמיה: לאה רובננקו אדריכלים בע"מ, View Point

מסבירה פניה לתייר: קבוצת עזריאלי רוכשת את מלון הר ציון תמורת 275 מיליון שקל

קבוצת עזריאלי תשקיע עוד כחצי מיליארד שקל בהרחבת המלון ובשיפוצו ובכוונתה לנהל את בית המלון בעצמה

הנשיא טראמפ בביקור באזור בנייה בטקסס  / צילום: רויטרס

טראמפ נגד טראמפ: האיום הגדול ביותר על נשיא ארה"ב הוא - עצמו

כלכלת ארה"ב מוסיפה לצמוח, וביום ו' נרשמה עוד ירידה היסטורית באבטלה ● נשיאים נוטים לחזור ולהיבחר כאשר כלכלה עושה חיל – אבל הדייר הנוכחי מתקשה להפיק ממנה את מלוא התועלת הפוליטית ● פרשנות

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית ווגמן־רטנר / צילום: יונתן בלום, גלובס

הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך לזיהוי יעיל של מלבינים מקצועיים

בשנים האחרונות פיתחו עבריינים שיטות מתוחכמות להלבנת כספים המגיעים מפשיעה • כדי להתגבר עליהן נוקטות הרשויות בעולם מגוון אמצעים, ובהם צמצום השימוש במזומן • כעת מפרסמת הרשות הישראלית יחד עם כ–160 רשויות מהעולם מדריך לזיהוי פעילות הלבנת הון מקצועית

צוללת צבאית / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הוועדה שלא קמה התחקיר שלא נעשה, הלקחים שלא הופקו: במערכת הביטחון לא למדו מפרשת הצוללות

ועדה שמונתה לקביעת כללים בנושאי רכש לא פעלה, ובכירים במערכת הביטחון טוענים כי לא הופקו לקחים ● משרד הביטחון: הוטלו מגבלות על עבודה מול מתווכים

פקקים בנתיבי איילון/ צילום: תמר מצפי

כל הדרכים מובילות לאגרת גודש: תוכניות "דרך ערך" ו"נתיב פלוס" למלחמה בפקקים הן רק ההתחלה מבחינת האוצר

במשרד התחבורה השיקו לאחרונה את תוכנית "דרך ערך" שמתגמלת נהגים בגין נסיעה בשעות השפל, לצד תוכנית "נתיב פלוס" שנועדה לעודד תחבורה שיתופית • לפי התוכנית של האוצר, שני המיזמים אמורים להוות בסיס טכנולוגי שיסייע בשלב הבא לגבייה של מס גודש

רן גוראון / צילום: יח"צ

בזק בינלאומי הקימה דאטה סנטר נוסף בהשקעה של 40 מיליון שקל

מדובר במתקן החמישי של החברה בישראל, והוא הוקם בראש-העין על רקע הביקושים המתמלאים באתרים הקיימים

יעל פינרוב, מנהלת חשבונות עצמאית / צילום: כרמית אורנשטיין

"צריך לדאוג שישלמו לעצמאים בתוך שבועיים"

יעל פינרוב (38) עובדת כמנהלת חשבונות ועצמאית מזה כשנה וחצי "המדינה חייבת להנהיג גישה אנושית יותר כלפי העצמאים"● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם. צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il

ריאנאייר / צילום: שאטרסטוק

אפקט בואינג: ריאנאייר תסגור את הקו לנירנברג בחודש מרץ הקרוב

חברת הלואו קוסט מנמקת את המהלך בעיכוב בקבלת מטוסי הבואינג 737 מקס 10 ● המשמעות – ביטול הקו הישיר מת"א לנירנברג שבגרמניה הפועל כיום בתדירות של שתי טיסות שבועיות

דקטלון תל אביב / צילום: יחצ

ענקית הספורט הצרפתית דקטלון מקימה מרכז לוגיסטי בישראל

בין המועמדות להקמת המרכז: החברה לפיתוח קיסריה • דקטלון חתמה חוזים לפתיחת שלוש חנויות נוספות בארץ

ג‘ו ביידן./ צילום: רויטרס Brian Snyder

ביידן: נתניהו פונה ל"ימין הקיצוני" כדי לשמור על השלטון

"הפיכת השטחים הכבושים לשטחים מסופחים – טעות בסיסית, טעות רצינית" ● טוען: שלילת סיוע מישראל – רעיון "מוזר"; זה כמו לומר לצרפת: נוציא אותך מנאט"ו כי יש ביננו חילוקי דעות

השופטת מיכל אגמון גונן/  צילום: שלומי יוסף

ביהמ"ש קובע: האפליה בשוק התקשורת מותרת - ניתן להציע מחירים שונים ללקוחות שונים

בית המשפט דחה תביעות ייצוגיות נגד אפליית מחירים בשוק התקשורת ● המשמעות היא שלחברות התקשורת מותר להציע מחירים שונים ללקוחות שונים במסגרת מבצעים וכדומה

דירת 4 חדרים בשכונת נוף כנרת בצפת / צילום: אלינור עזריאל

בכמה נמכרה דירת 4 חדרים בצפת ששימשה כדירה להשקעה?

הדירה נבנתה לפני כשנתיים ולה שתי מרפסות גדולות בשטח כ-20 מ"ר כל אחת ● הדירה נמכרה בתוך כחודשיים ב-1.06 מיליון שקל

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 9 בדצמבר 2019

אתמול באיכילוב: 19 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

שריפה בשמן תעשייה בנמל חיפה/ צילום: אילן מלסטר , המשרד להגנת הסביבה

ממש ברגע האחרון: ה"הפתעות" שהחביאו ח. מר, טלרד, אחים יעקובי ושמן תעשיות

השריפה בחוף שמן בחיפה הסבה לשמן נזק של יותר מ-10 מיליון שקל ● פרויקט של ח. מר בקריביים שלא הושלם בזמן עלה לה בהפסדים ● צמצום פעילות התקשורת של טלרד בארה"ב גבה מחיקת ענק בדוחות, ובקבוצת אחים יעקובי הניסיון לשקם את אורתם סהר נגמר בהסדר חוב

חגיגות יום הרווקים של עליבאבא / צילום: Aly Song, רויטרס

בלאק פריידיי? שעתיים של רווקים סינים נותנות יותר

חגיגת השופינג בארה"ב מלפני שבועיים רשמה שיאים, אבל אלה מתגמדים לעומת מכירות בהיקף של כ-38 מיליארד דולר ביום הרווקים הסיני ● מהזינוק הזה נהנית מעל כולם ענקית הקמעונאות עליבאבא, שמשתלטת על העולם

מנכ"ל קבוצת חמת, רועי רגרמן/ צילום: יחצ

קבוצת חמת מתרחבת: רוכשת את שיש אלוני ב-65 מיליון שקל

הרכישה תתבצע באמצעות החברה הבת חזי בנק ● יו"ר חמת: "העסקה תאפשר לנו להגדיל את פלחי השוק שאליהם אנו פונים"

חיסכון פינסיוני / צילום: שאטרסטוק

כך פועלת האפליקציה שעוזרת לילדים שלכם לחסוך באופן לא מודע

כולנו יודעים כמה קשה לחסוך, במיוחד לפנסיה ולטווח ארוך ● אבל מסתבר שבעולם הפיננסים אומצו שיטות של הכלכלה ההתנהגותית, כדי לשפר את יכולת החסכון שלנו מבלי שאנחנו בכלל יודעים ● האזינו

פינוי תיירים בהתפרצות הר הגעש בניו זילנד / צילום: @SCH, רויטרס

הרוג ופצועים בהתפרצות הר געש באי במזרח ניו זילנד

ראש הממשלה אמרה כי לפחות מאה בני אדם שהו באזור ההר "האי הלבן" השוכן כ-50 ק"מ מרצועת החוף המזרחית, בעת ההתפרצות ● רשות החירום התריעה מפני סכנה באזור ההר, המהווה יעד תיירותי פופולרי במדינה