כלל ביוטכנולוגיה: רווח של 250 מ' ש' מעסקת קיורטק

הרווח האמור חושב כהפרש בין השווי ההוגן של השקעת החברה בקיורטק לבין הערך בספרים של השקעת החברה בקיורטק ערב השלמת העסקה עם טבע

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה תרשום ברבעון השלישי רווח של כ-250 מיליון שקל כתוצאה משינוי בשיטת הרישום של יתרת מניות חברת קיורטק שברשותה. כך דיווחה הבוקר (ד') החברה לבורסה.

זאת, לאחר העיסקה בין טבע לבין קיורטק ובעלי מניותיה, לרבות כלל ביוטכנולוגיה . החברה פנתה לרשות ניירות ערך בפנייה מקדמית באשר לאופן הטיפול החשבונאי בהשקעתה בקיורטק. בפנייה הציגה החברה את עמדתה לפיה, החל ממועד השלמת העסקה, אין לחברה השפעה מהותית בקיורטק וכי מאותו המועד תוצג ההשקעה בקיורטק כ"נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד".

אתמול הודיעה רשות ניירות ערך לכלל ביוטכנולוגיה כי היא לא תתערב בעמדה זו של החברה. לכן, החל ממועד השלמת העסקה, תוכר ההשקעה הנותרת בקיורטק על בסיס שוויה ההוגן, שנאמד למועד השלמת העסקה, בכ-72 מיליון דולר, בהתבסס על טיוטת הערכת שווי אותה קיבלה החברה ממעריך שווי חיצוני בלתי תלוי.

החברה תרשום כאמור בדוח רווח והפסד ברבעון השלישי של שנת 2011, רווח בסך של כ-250 מיליון שקל. הרווח האמור חושב כהפרש בין השווי ההוגן של השקעת החברה בקיורטק לבין הערך בספרים של השקעת החברה בקיורטק ערב השלמת העסקה (לרבות השינויים בערכן של האופציות שניתנו לטבע).

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988