מגדל נגד המגמה: קבוצת הביטוח היחידה עם עלייה ברווחים

השיפור נבע מעלייה בתשואות הריאליות בשוקי ההון, מגידול בדמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ומשחרור עתודות בביטוחי אובדן כושר עבודה

שלמה אליהו / צילום: כפיר זיו
שלמה אליהו / צילום: כפיר זיו

בניגוד למתחרותיה שעד כה הציגו הרעה בתוצאותיהן ברבעון השני ב-2014, קבוצת הביטוח מגדל, שבשליטת שלמה אליהו ובניהול בנו עופר, מציגה ברבעון גידול ברווח הנקי והכולל שלה ביחס לתקופות המקבילות. זאת, למרות הוצאה חד פעמית עצומה לצורך הגדלת עתודות ובשל סביבת הריביות הנמוכה.

ברבעון השני רשמה קבוצת הביטוח הגדולה במשק גידול של כ-5% ברווח הנקי, לכ-103 מיליון שקל. בשקלול תוצאות השקעות שנזקפו להון נרשם רווח כולל של כ-95 מיליון שקל - עלייה של כ-56% מהרבעון המקביל. הרווח הנקי במחצית גדל בכ-15% והסתכם בכ-352 מיליון שקל, בעוד שהרווח הכולל טיפס בכ-26% לכ-361 מיליון שקל.

השיפור בתוצאות מגדל נבע ממספר גורמים, ובראשם עלייה בתשואות הריאליות בשוקי ההון, בנוסטרו ובמרווח הפיננסי בפוליסות הישנות; משיפור ניכר ברווח מביטוחי אובדן כושר עבודה, כתוצאה משינוי ועדכון עתודות בשל שיפור בתביעות; והודות לגידול בדמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים.

זאת, כאמור, על אף שברבעון השני נרשמה הפרשה בסך כ-155 מיליון שקל לפני מס וכ-97 מיליון שקל לאחר מס, בעקבות בדיקת נאותות העתודות בביטוח חיים ובשל הירידה בעקומי הריבית במשק. במחצית הראשונה הסתכמה ההפרשה האמורה לעתודות בכ-229 מיליון שקל לפני מס וכ-143 מיליון שקל לאחר מס.

סך הפרמיות שגבתה החברה מתחילת השנה צמח בכ-2%, לסך של כ-5 מיליארד שקל, כשהוא כולל בחובו קיטון בפרמיות בביטוחי רכב ודירות בין היתר בשל יציאה מקולקטיבים.

בבחינת מגזרי הפעילות, עולה כי הרווח במגזר הביטוח הכללי ירד ביחס לתקופות המקבילות, בין היתר עקב ירידה בתוצאות החיתומיות לעומת הרבעון המקביל, "שהתבטאה בעיקרה ברכב חובה". עוד עולה מהדוחות כי ברבעון השני חלה התפתחות שלילית בתביעות הפול - המאגר הישראלי לביטוח רכב (שמבטח את מי שלא מוצא ביטוח חובה בחברות הביטוח, והפסדיו ממומנים על ידי החברות).

במגזר הבריאות הפרמיות צמחו בכ-15% כשהתחום הניב מתחילת השנה רווח כולל לפני מס של כ-18 מיליון שקל - ירידה ביחס ל-30 מיליון שקל בתקופה המקבילה, שמקורה בגידול בתביעות ביטוח הוצאות רפואיות.

תחום ביטוחי החיים הניב תוצאות טובות עם רווח כולל לפני מס של כ-51 מיליון שקל, כשהפנסיה והגמל תרמו רווחים של כ-24 מיליון שקל ו-5 מיליון שקל, בהתאמה.

תחום השירותים הפיננסיים תחת מגדל שוקי הון רשם ברבעון ירידה של כ-4% בהכנסות, שהסתכמו בכ-50 מיליון שקל, ומתחילת השנה הכנסותיו שמרו על יציבות יחסית ברמה של 105 מיליון שקל. בשורה התחתונה מגדל שוקי הון הניבה למגדל הפסד של 5.9 מיליון שקל, לעומת רווח של 1.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. מתחילת השנה הפסדי בית ההשקעות מסתכמים בכ-1.6 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-5 מיליון שקל במחצית המקבילה.

הסערה סביב מינוי עודד שריג ליו"ר

מגדל נמצאת כיום במרכזה של סערה ציבורית סביב רצונו של בעל השליטה אליהו למנות את פרופ' עודד שריג - ששימש עד לפני שנה כמפקח על הביטוח במשרד האוצר, לתפקיד יו"ר קבוצת מגדל והחברה הבת מגדל חברה לביטוח. באוצר הגיבו היום רשמית לסוגיה ואמרו כי "עד כה לא הוגשה בקשה לאישורו של פרופ' שריג כנושא משרה במגדל חברה לביטוח. נבהיר כי משרד האוצר מתנגד למינוי זה".

חשוב להדגיש כי אין לאוצר עילה חוקית למנוע את מינוי שריג. בתקנות דירקטוריון וועדותיו לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), נקבעו הנסיבות בהן אדם כלשהו לא ימונה לדירקטור במבטח. הנסיבות שמאפשרות פסילה שכזו מתייחסות לאדם שעיסוקיו האחרים אינם מותירים בידו זמן מספיק למילוי תפקידו; או שהוא עובד המבטח (להוציא כמה מקרים); מכהן כנושא משרה, חבר ועדת השקעות או עובד בגוף מוסדי אחר שאינו בשליטת המבטח שהוא מתמנה כדירקטור בו; הוא הורשע בעבירות פליליות; הוגש כתב אישום או שמתנהלת נגדו חקירה פלילית, בשל חשד לביצוע עבירה מהעבירות שמפורטות בחוק. במקרים אלו רשאי המפקח שלא לאשר את מינויו, ורק לאחר שנתן למועמד הזדמנות לטעון את טענותיו. על פניהן, כל הנסיבות הללו אינן רלבנטיות לעודד שריג.

תוצאות מגדל27-8
 תוצאות מגדל27-8

צרו איתנו קשר *5988