גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הזנחת לכאורה את הרכב? ייתכן שעדיין תקבל תגמולי ביטוח

מה קובע החוק בעניין חובת הקטנת הנזק? מהי עמדת בית המשפט, ומהי ההלכה של בית המשפט העליון בסוגייה זו?

מכונית עולה באש / צילום: שאטרסטוק
מכונית עולה באש / צילום: שאטרסטוק

אחד הימים מ' ובנו נסעו ברכב. במשך הנסיעה הבחינו בעשן שיוצא מהרכב. מ' עצר את הרכב בצד הכביש, והתברר כי להבות אחזו ברכב שנשרף. מ' פנה לחברת הביטוח לקבלת תגמולי ביטוח, ואולם זו דחתה את תביעתו כשהיא מתבססת על הוראות סעיף 61(א) לחוק חוזה הביטוח, הדן בחובתו של המבוטח להקטין נזק לרכוש המבוטח.

חברת הביטוח ציינה כי האירוע הנ"ל נגרם בעקבות כך שמ' הזניח את רכבו ונמנע מלטפל בו, נזק שיכול היה למנוע או להקטין, ומשכך אין המבטחת חייבת בתגמולי ביטוח בגינו.

לטענת חברת הביטוח, מ' החליף את צינור אספקת הסולר המקורי, ובמקומו התקין צינור גומי המיועד להולכת גז. הצינור שמ' הרכיב אינו מיועד להולכת דלק, עומד בניגוד להוראות היצרן ואינו עמיד בהשפעת חום גבוה - ולכן איבד את גמישותו וגרם לנזילת סולר.

האם צדקה חברת הביטוח שדחתה את התביעה? מה קובע החוק בעניין חובת הקטנת הנזק? מהי עמדת בית המשפט, ומהי ההלכה של בית המשפט העליון בסוגייה זו?

סעיף 61(א) לחוק חוזה הביטוח קובע: "אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט".

כמו כן קובע סעיף 61(ב) לחוק הנ"ל כי כאשר "הוציא המבוטח או המוטב, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב לשם כך בהתחייבויות סבירות, חייב המבטח לשפותם, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו".

נדגיש כי חוק חוזה הביטוח אינו דורש את הקטנת הנזק לפני התרחשות קרות מקרה הביטוח, אלא רק לאחריו או בשעת קרות מקרה הביטוח.

במקרה זה קיבל בית המשפט את התביעה וציין כי הנימוק היחידי לדחיית תביעתו של מ' על-ידי חברת הביטוח התבסס על הוראת סעיף 61(א) לחוק חוזה הביטוח. בית המשפט ציין כי סעיף זה אינו מטיל חובה כלשהי על המבוטח לפעול למניעת קרות מקרה הביטוח ו/או להקטנת אפשרות התרחשותו. סעיף 61(א) לחוק הנ"ל עוסק, כאמור, בהקטנת נזק בקרות מקרה הביטוח או לאחריו, אך לא לפני התרחשותו.

עוד הוסיף בית המשפט כי בנסיבות העניין, אין בסעיפי הפוליסה כל תנאי או חובה אשר מורים למבוטח כיצד עליו לפעול במקרה של גילוי תקלה ברכב או היכן לתקן את התקלה, ולכן על חברת הביטוח לשלם למבוטח את תגמולי הביטוח.

סתירה בין המסמכים הרפואיים

האם "הקטנת הנזק" חלה גם על נזקי גוף שנגרמו בתאונת דרכים? י.ג נפגע בתאונת דרכים שגרמה לו, בין השאר, שבר ברגלו הימנית. י.ג נותח, ובוצע מסמור של עצם הירך.

האורתופד מטעם חברת הביטוח קבע כי אם יוציאו את המסמרים מרגלו של י.ג באמצעות ניתוח, יפחת אחוז הנכות, ולכן יש להעמיד את הנכות האורתופדית בשיעור של 5% לצמיתות.

י.ג טען כי הנכות האורתופדית שלו גדולה בהרבה, ועל כל פנים יש להעמיד את נכותו הרפואית בגין המסמור בשיעור של 10% ואת הנכות האורתופדית הכוללת על 15%.

מנגד טענה חברת הביטוח כי אין מקום להעניק נכות צמיתה בגין המסמר (ומכאן שהנכות האורתופדית הכוללת צריכה לעמוד על 5%), וכי על י.ג החובה להקטין את נזקו באמצעות ביצוע הניתוח להוצאת המסמר.

י.ג הגיש תביעה לבית המשפט המחוזי, אשר אימץ את קביעתו של האורתופד בעניין הנכות הקבועה הנובעת מהפרעות משפשוף קצה המסמר, והעמיד אותה בשיעור של 5%.

י.ג, שלא השלים עם פסק הדין, ערער לבית המשפט העליון, אשר ציין כי הגישה המקובלת הינה שהקטנת הנזק כוללת בתוכה אמת מידה אובייקטיבית. על הניזוק (דהיינו י.ג במקרה זה) לנקוט, להקטנת נזקו, את כל אותם אמצעים שאדם סביר היה נוקט בנסיבות העניין.

עוד הוסיף בית המשפט העליון כי בקביעת הנטל להקטנת הנזק יש להתחשב בכמה גורמים כגון סיכונים, מידת הכאב והסבל שהניזוק צפוי להם אם יסכים לניתוח וסיכויי ההצלחה של הניתוח.

במקרה זה, בית המשפט העליון קבע כי ניתן לעבור את הניתוח באמצעות הרדמה מקומית, וכי גם אם י.ג יאושפז, הדבר לא יארך יותר מיום או יומיים, הניזוק לא יהא חייב בשכיבה, ולאחר כמה ימים הוא יוכל לחזור לעבודתו (לכל היותר לאחר 10 ימים עם הוצאת התפרים). הסיכונים שבקיום הניתוח מזעריים, הסבל קטן, והסיכויים להצלחה רבים ביותר. בנסיבות אלה, מוטל על י.ג הנטל להסכים לניתוח ולהוצאת המסמר. לפיכך דחה העליון את הערעור.

במקרה אחר נפגעה י' בתאונת דרכים, ונגרם לה שבר בעצם הזרוע. למרות הפגיעה הקלה יחסית וריפויו הטוב של השבר, י' טענה כי אינה יכולה להניע את ידה. לפיכך פנתה לחברת הביטוח של נהג הרכב שגרם לתאונה בגין החמרה זו, ואולם חברת הביטוח סירבה לפצותה, בטענה כי י' נמנעה משיתוף-פעולה בקבלת טיפולים פיזיותרפיים, וכי דבר זה הוא שגרם להגדלת הנזק.

י' הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי נגד נהג הרכב האחר שהיה מעורב בתאונת דרכים ונגד חברת הביטוח החייבת בפיצויה בגין נזקיה. המחוזי מינה מומחה רפואי אשר בדק את י', וקבע כי ההסבר היחיד לקשיון במרפק הוא אי-הנעת המרפק במשך תקופה ממושכת. אילו הייתה י' נענית להמלצות הרפואיות, לא הייתה נשארת נכות כלשהי, או שהייתה נשארת נכות קלה ביותר.

לפיכך קבע בית המשפט כי י' לא עמדה בחובת הקטנת הנזק. המחוזי ציין כי אין הוא מקבל את גירסת י' ביחס לסיבות להפסקת הטיפולים השונים.

י' ערערה לבית המשפט העליון, אשר קיבל את ערעורה. העליון ציין כי על המזיק (במקרה זה הרכב הפוגע וחברת הביטוח) להוכיח כי מאזן ההסתברויות נוטה לכיוון טענתו, על-פיה הניזוק לא עשה את המוטל עליו, ולא נהג כנדרש על מנת להקטין את נזקו. במקרה זה קבע בית המשפט העליון כי חברת הביטוח לא עמדה בנטל ההוכחה.

מחומר הראיות עלתה סתירה ממשית בין מסמכים רפואיים שכתבו שניים מרופאיה של י', לבין מסמכים רפואיים אחרים ועדויות הפיזיותרפיסטים שטיפלו בה ואשר טענו לחוסר שיתוף-פעולה.

בכל הקשור לטיפולים החלופיים שהוצעו לי' נקבע כי לא ניתן להטיל על חולה חובה ליטול חלק בטיפול, שאין הוא יודע את הסיכונים שבו ואת תוצאותיו האפשריות (וכל אלה לא הוסברו לי' מבעוד מועד).

לסיכום, בהתאם לחוק ולהלכת בית המשפט העליון, על המבוטח או הניזוק לנקוט אמצעים סבירים שיש בהם כדי להקטין את נזקו, ועל חברת הביטוח מוטל הנטל להוכיח כי המבוטח או הניזוק לא נקטו אמצעים סבירים להקטנת הנזק.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע ומשמש, בין היתר, כיועץ משפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח.

עוד כתבות

נתניהו ואדלשטיין / צילום: רויטרס

דעה: אדלשטיין צריך ללכת עד הסוף ולקבוע תקדים

חוות-הדעת שהוגשה השבוע ליו"ר הכנסת בעניין דיוני החסינות מחייבת אותו לבחור: לקיים את החוק ולאבד בכך את אהדת מפלגתו - או להפר את החוק ולומר שלום לכהונה אפשרית במשכן הנשיא ● אלא שיש גם דרך שלישית, והיא עוברת דרך התקדים של כפירה בחוות-הדעת המשפטית ● דעה

קופקסון 40 מ״ג / צילום: יחצ

הסוף של משפט טבע-פרוניורון? העליון דחה את ערעור טבע

לאחר מעל עשור של התדיינות משפטית, כשפרונוירון האשימה את טבע בסיכון חיי חולים, וטבע האשימה את מייסדת פרונוירון בסילוף תוצאות ניסויים, אושרר פסק הדין של המחוזי: טבע ביצעה ניסוי שלא תוכנן היטב, ועליה להחזיר לפרוניורון את הרישיון לקופקסון על התוויות שאינן טרשת נפוצה

אבי ניר / צילום: תמר מצפי

קשת 12 יוצאת למהלכים דרמטיים בשוק התקשורת. מה עומד מאחוריהם ומהם הסיכונים

ערוץ הטלוויזיה החזק בישראל מקדם במקביל שני מהלכים שעשויים לייצר טלטלה בשוק התקשורת ולהוות מנועי צמיחה לחברה ● מהם הסיכונים בהקמת N12 ובחבירה לאקספון?

בצלאל סמוטריץ', איילת שקד ונפתלי בנט / צילומים: שלומי יוסף, כדיה לוי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

פרשנות: ימינה החלה דרכה ברגל שמאל: המופע הפוליטי של הציונות הדתית היה מן המכוערים שידענו

הפתק שחיכה לבן-גביר על הדלת לחדרו של הרב רפי פרץ • הריצות המבוהלות במסדרונות • והנזיפה הממושכת של יו"ר ועדת הבחירות בח"כ כהנא, שהגיש את הרשימה דקה לפני חצות • המופע הפוליטי של הציונות הדתית היה מן המכוערים שידענו ● פרשנות

הכדורסלן ספנסר דינווידי מקבוצת ברוקלין נטס ב-NBA  / צילום: רויטרס

כוכבי ה-NBA מחממים את הביטקוין: מחירו בשיא של חודשיים

אתמול השיקה קבוצת סקרמנטו קינגס פלטפורמה למכירות פומביות המבוססת על טכנולוגיית בלוקצ'יין ● הכדורסלן ספנסר דינווידי מנהל מגעים עם ה-NBA, שמתנגדת למכירת אג"ח דיגיטלית המגובה בחוזה שלו בברוקלין נטס ● הביטקוין עלה ב-20% מתחילת 2020

בנייה בירושלים / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

"ההון הנדרש לרכישת דירה בת"א יותר מהכפיל את עצמו בחלק מהשכונות"

באילו ערים יש הכי הרבה עסקאות, איפה הכי השתלם לרכוש דירה, ומה קורה בשוק היוקרה? ● אתר מדלן עשה סיכום של שוק הנדל"ן בעשור האחרון, ואלה שלוש המגמות החשובות 

 

טראמפ בעצרת בחירות באריזונה / צילום: Gettyimages/Anadolu Agency

דעה: כשהשקר הופך לחלק אינטגרלי ממערכת ההפעלה של הממשל

בחלוף שלוש השנים הראשונות של דונלד טראמפ בבית הלבן, אנו חייבים להזכיר לעצמנו: לא, זו אינה נשיאות נורמלית ● ברד הכזבים הבלתי פוסק שממטיר טראמפ (15,413 מאז השבעתו על פי ה'שקר-מטר' של "וושינגטון פוסט") עלול להקהות את החושים, וזו אולי המטרה ● שלוש שנות נשיאות. פרויקט מיוחד

קמפיין בזק עם גידי גוב ורמי פורטיס / צילום: מתוך יוטיוב

סקר הפרסומות: 9 מיליון הכי אהובה השבוע, בזק הכי זכורה

גיאוקרטוגרפיה: עם כניסת חוק סימון המוצרים לתוקף עלה לאוויר קמפיין אגרסיבי של משרד הבריאות, שנועד ליידע את הקהל ולהסביר את מהות הסימונים; הקמפיין אומנם לא זוכה לשיעורי אהדה גבוהים וממוקם רק במקום האחרון בדירוג הזכירה, אך מבחינת אהדה הוא ממוקם במקום השלישי והמכובד

מייסדי אפסגון, ניצן שפירא ורן רבנזפט / צילום: אביב קורט

הסטארט-אפ הישראלי-אמריקאי אפסגון גייס 16 מיליון דולר לאיתור שגיאות באפליקציות ענן

אפסגון הוקמה ב-2017 ע"י ניצן שפירא ורן רבנזפט, ועד היום גייסה כ-20 מיליון דולר בסך-הכול ● הפלטפורמה שפיתחה החברה מספקת ניתוח אוטומטי מלא של אפליקציות ענן בסביבת מיקרו-סרוויסים

מפגנים במחאת האקלים / צילום: שני אשכנזי, גלובס

דוח דאבוס: חמשת הסיכונים הגלובליים הגדולים, כולם קשורים למשבר האקולוגי

הפורום הכלכלי העולמי מפרסם את הערכת הסיכונים לעשור הבא וקובע כי מזג האוויר הקיצוני, כישלון הממשלות והעסקים בריסון משבר האקלים, אסונות טבע, אובדן המגוון הביולוגי ואסונות סביבתיים מעשה ידי אדם הם הסיכונים הגדולים ביותר לכלכלה העולמית

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 15 בינואר 2020

אתמול באיכילוב: 8 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

משה ברקת / צילום : רפי קוץ

ברקת על סוכנויות ביטוח של חברות כרטיסי אשראי: "צריך לדעת שאין מדובר רק בתחרות טורפנית לזמן קצר"

לאחר שרשות התחרות נתנה אור ירוק להקמת סוכנות ביטוח בבעלות חברת כרטיסי אשראי, הממונה על רשות שוק ההון, משה ברקת, מבהיר מהם תנאיו ושיתיר זאת רק לסוכנות אובייקטיבית שתפעל מול מגוון חברות ביטוח

טראמפ בעצרת בחירות בוויסקונסין, השבוע / צילום: רויטרס

פרשנות: שנת הבחירות החלה: האם אמריקה תצביע גם הפעם לפי פנקס הצ'קים

כל מה שאנחנו יודעים על תבניות התנהגות פוליטיות בארה"ב מחייב אותנו להניח שדונלד טראמפ ייבחר מחדש ● "האמריקאים מצביעים בעד פנקס השיקים שלהם", ושנות טראמפ מציינות גאות ותעסוקה כמעט מלאה ● למרות זאת, כל הסקרים חוזים את תבוסתו ● הסיבה: סלידה מהתנהגותו ● שלוש שנות נשיאות. פרויקט מיוחד

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

דעה: השבוע ביאסת קשות, יולי אדלשטיין

השבוע לימד אותנו יולי אדלשטיין שאם תנסה להשאיר את העוגה שלמה, בסוף תאכל אותה ● דעה

שילוב בתעשייה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

100 חברות גדולות: היעד של התוכנית לשילוב עובדים ערבים

מחקר שהזמינה עמותת קו אימפקט, הפועלת לשילוב החברה הערבית במגזר העסקי, מגלה כי החסמים העיקריים בפני גיוס מועמדים הוא קושי באיתור שלהם ובהעדר הסעות והכשרה

מפרץ חיפה / צילום: תמר מצפי

המשרד להגנת הסביבה הוציא צו סגירה למפעל הביטומן של בזן

הצו ייכנס לתוקף רק בחודש אפריל בכדי לאפשר היערכות משקית ● למרות שבז"ן מודעים לדרישות הסביבתיות כבר מ-2016, החברה לא נערכה כיאות והמשמעות כעת היא הפסקת הייצור עד סוף השנה לפחות ● בזן: "נמשיך להשקיע משאבים משמעותיים במטרה לשמור על הסביבה"

יעקב לוקסי לוקסנבורג / צילום: גיזי

לפידות קפיטל הבטיחה גיוס של 115 מיליון שקל באג"ח להמרה

בכך השלימה החברה את כל המקורות הדרושים לה לרכישת אפריקה ישראל, שמתוכננת להתבצע ב-20 בינואר

 

 

פוסום שנפגע בשריפה באוסטרליה / צילום: רויטרס

סיכונים חדשים והקלה אפשרית: גשם וברד באוסטרליה הבוערת

יבשת של קיצון: הממטרים הכבדים הגיעו לאוסטרליה, אך לצד ההקלה בשריפות הם מייצרים בעיות חדשות

חזי בצלאל / צילום: יוסי כהן

חזי בצלאל מצא שותף לאקספון: קשת עשויה לרכוש 50% מהחברה

שתי החברות מתכננות להקים מיזם טלוויזיוני אינטרנטי חדש שייתכן שיהיה בשיתוף-פעולה עם קבוצת RGE ולהתחרות ישירות בהוט, ב-yes, בפרטנר ובסלקום

שופרסל / צילום: תמר מצפי

סוף לסכסוך: חברת כרטיסי האשראי מקס תקבל 73 מיליון שקל עבור חלקה בשופרסל פיננסים

התשלום שתקבל מקס משקף לחברת שופרסל פיננסים שווי של כ-455 מיליון שקל - כמעט 40% פחות מהשווי שלפיו מכרה השותפה הנוספת, פז, את מניותיה לשופרסל