גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

טסים? אלה השינויים שייכנסו בקרוב בביטוח הנסיעות לחו"ל

מתכננים חופשה מעבר לים? השינויים בביטוח הנסיעות עומדים להיכנס לתוקף באוגוסט 2017 ■ מה מגיע לכם ברובד הבסיסי; איך ניתן להוזיל עלויות; ואליו כיסויים נוספים אתם רשאים לרכוש

פציעה במהלך סקי / צילום: רויטרס
פציעה במהלך סקי / צילום: רויטרס

מתכננים נסיעה לחו"ל? אתם לא היחידים. בהודעה לתקשורת שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש ספטמבר 2016 צוין כי נרשמו כ-4.2 מיליון יציאות לחו"ל עד לחודש אוגוסט 2016. בנוסף נרשמו כ-1.8 מיליון יציאות לחו"ל בחודשים יולי-אוגוסט 2016 בלבד. מדובר בעליה של כ-14% בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה.

נתונים אלה ממחישים את החשיבות הרבה שבעריכת ביטוח נסיעות לחו"ל ("הפוליסה"). בכתבה זו נציג את השינוי המהפכני הקרב ובא בכל הקשור לפוליסה חשובה זו, אשר נועדה לכסות נזקי גוף ורכוש של היוצאים לחו"ל.

ביום 01.01.2017 פירסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הרשות") מסמך המפרט את כל השינויים שיחולו בנושא ביטוח נסיעות לחו"ל ("החוזר"). הוראות החוזר ייכנסו לתוקף ב-1 באוגוסט 2017, אולם כבר עתה ניתן ללמוד מהשינויים הצפויים מה כדאי לבקש שייכלל בפוליסה עוד לפני אוגוסט 2017.

השינויים בפוליסה זו נערכו, בין היתר, עקב פניות רבות שהתקבלו ברשות בשנים האחרונות. הפניות עסקו, בין השאר, בתוכנו של הכיסוי הביטוחי, באופן שיווקו למבוטח, ובסכומי הביטוח שלו.

חלק א': כיסוי ביטוחי אחיד

בהתאם לחוזר, על חברות הביטוח לבצע התאמה של סכומי הביטוח בהתייחס לעלות הצפויה למבוטח באירוע ביטוחי, כאשר עליהן להתחשב, בין השאר, ביעד הנסיעה.

הפוליסה עצמה מורכבת משני חלקים. החלק הראשון מורכב מכיסוי ביטוחי אחיד, והוא יכלול הוצאות רפואיות בחו"ל, כגון: הוצאות אשפוז, הטסה רפואית לישראל, תרופות ועוד. בנוסף, החלק הראשון יכלול החזר הוצאות מיוחדות כמו הטסת מלווה למקום אשפוזו של מבוטח בחו"ל, הארכת שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח, עקב מקרה ביטוח שהתרחש ועוד. כמו כן, יינתן כיסוי ביטוחי בגין חבות כלפי צד שלישי ובגין איתור וחילוץ, אולם המבוטח רשאי לבקש להסיר את שני הרכיבים הללו מהפוליסה ולהוזיל את הפרמיה. החוזר קובע כי חברות הביטוח אינן רשאיות לסטות מהוראותיו, אלא אם השינוי הוא לטובת המבוטח.

קיימות הנחיות ברורות ביחס לכיסויים השונים המרכיבים את חלקה הראשון של הפוליסה. כך למשל, נקבע כי המבוטח הוא זה שיקבע את זהותו של המלווה שיוטס למקום אשפוזו, וחברת הביטוח אינה רשאית להגביל את זהות המלווה רק לבן משפחה קרוב של המבוטח. כיסוי עבור רכיב זה יכלול החזר עבור עלות כרטיסי טיסה ועבור נסיעות ולינה.

נדגיש כי בנסיבות מסוימות יכולות חברות הביטוח להתנות את הזכאות להטסת מלווה בהתחשב במספר ימי האשפוז של המבוטח. ההתניה תחול כאשר מדובר על תקופה של עד 3 ימי אשפוז. יחד עם זאת, כאשר רופא מטפל קבע כי חייו של המבוטח בסכנה, לא תחול התניית ימי האשפוז כאמור.

עוד נקבע כי חברות הביטוח רשאיות להגביל את הזכאות בגין הארכת שהות בחו"ל, כך שתיקבע תקרת כיסוי יומית. הגבלה זו כפופה לכך שיתאפשר למבוטח למצוא סידורי לינה בתנאים ראויים. יתרה מזאת, חברות הביטוח רשאיות לקבוע כי כיסוי בגין רכיב זה יינתן עד למועד קבלת אישור רפואי לפיו המבוטח כשיר לשוב לארץ.

חלק ב': הרחבות לפוליסה

חלקה השני של הפוליסה דן באפשרות לרכוש הרחבות נוספות לכיסוי הביטוחי. ההרחבות כוללות, בין השאר, כיסוי ביטוחי עבור ביטול נסיעה, קיצור נסיעה, כבודה, מחשבים וטלפונים ניידים, ספורט אתגרי ועוד. דהיינו, הפוליסה בבסיסה אינה כוללת כיסוי ביטוחי עבור אובדן רכוש ועבור נזק שנגרם מביטול או קיצור של הנסיעה. מבוטח שיטוס לחו"ל וירכוש את החבילה הבסיסית בלבד, לא ייהנה מכיסוי ביטוחי עבור נזקים שייגרמו במהלך ספורט חורף או ספורט אתגרי. כאמור, רשימת ההרחבות המלאה מפורטת בחוזר הרשות ומומלץ לעיין בה.

הרשות קבעה בחוזר הנחיות גם לגבי ההרחבות השונות. כך למשל, נקבע כי כאשר משפחה רוכשת הרחבה לביטול או לקיצור הנסיעה, עבור כל אחד מבני המשפחה, זכאות של בן משפחה אחד לתגמולים בגין אירוע תחת נושא זה תזכה גם את יתר בני המשפחה. הנחיה זו נועדה למנוע מצב בו אחד מבני המשפחה ניזוק, ועליו לחזור לארץ, וחברת הביטוח תשפה רק אותו ומלווה אחד בלבד שילווה אותו. ברור כי במקרה כזה כל המשפחה תרצה לשוב לארץ, ולכן הנחיה זו נועדה להגשמת תכלית זו. נדגיש כי ההרחבה לקיצור נסיעה תכלול, לכל הפחות, מימון של כרטיס טיסה ופיצוי עבור הוצאות ששילם המבוטח מבעוד מועד.

ביחס לכיסוי כבודה, נקבע כי הכיסוי יכלול דברי ערך ויחול גם במקרים של אובדן או גניבה. הכיסוי יינתן, בין השאר, גם במקרה שבו הכבודה נגנבה מכלי רכב, לרבות תחבורה ציבורית. עוד נקבע כי חברת הביטוח תשיב למבוטח את עלות הכבודה במלואה, ואם שולם מע"מ בגין הפריטים, אזי המבוטח יהיה זכאי גם לסכומים אלה.

עוד נקבע כי ככל שיוגדר כיסוי לדברי ערך והכיסוי עבורם יותנה בנשיאתם על-ידי המבוטח, על חברת הביטוח לכלול בפוליסה אפשרות להפקדת דברי הערך במקום מאובטח, כגון כספת. חברות הביטוח אינן רשאיות להתנות את הכיסוי הביטוחי בנשיאת חפצים על גופו של המבוטח שלא סביר שיישא לאורך זמן, לרבות חפצים שאינם מיועדים לשימוש ברוב היום.

החוזר מחייב את חברות הביטוח ליידע את המועמד לביטוח, כי הביטוח הבסיסי אינו מעניק כיסוי בגין הוצאות רפואיות בחו"ל, אשר מקורן במצב רפואי קודם. על חברות הביטוח להציע הרחבה להחמרה במצב רפואי קיים. ככל שהכיסוי הביטוחי נערך באמצעות האינטרנט, על חברות הביטוח לוודא כי המבוטח סיפק מענה לשאלה בעניין מצב רפואי קודם. אי-עמידה בהוראות כאמור תקנה למבוטח זכות לרכוש את ההרחבה בדיעבד, אף אם התרחש מקרה ביטוח אשר נובע ממצב רפואי קודם.

בחלקו האחרון של החוזר מוסדרות הוראות בעניין תנאי החיתום לפוליסה. חברות הביטוח רשאיות לכלול החרגות פרטניות לכיסוי הביטוחי.

בהתאם לעמדת הרשות, "ביטוח נסיעות לחו"ל נועד לסייע לאדם במימון נזקים רפואיים, נזקי רכוש ונזקים אחרים, שיכולים להתרחש בשהותו מחוץ לישראל". החוזר מייצר האחדה בפוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל תוך קביעת תנאים בסיסיים, אשר יופיעו בכל פוליסה כאמור. ככל שמבוטח כזה או אחר מעוניין בהרחבה של התנאים, ביכולתו לעשות כן ולהתאים את הפוליסה לפי צרכיו. עכשיו כל שנותר לקוות הוא שהמבוטחים ייהנו בחו"ל וישובו ארצה בשלום.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח. 

עוד כתבות

הנשיא ריבלין ויו"ר הכנסת אדלשטיין / צילום: מיכאל דימנשטיין , לע"מ

ריבלין: "גורל חברי הכנסת לא חשוב יותר מגורל הזקנה בבית החולים"

הנשיא ראובן ריבלין מתח ביקורת קשה על הפוליטיקאים בשל כישלון ניסיונות הקמת הממשלה ● "ב-21 הימים הללו, אתם תשבו איש איש לנפשו, עם מצפונו, ותצטרכו לענות על שאלה אחת בלבד: מהי חובתי כלפי מדינת ישראל?"

נפגעי הקורקינטים - 20 בנובמבר 2019

לראשונה בישראל: "גלובס" ואיכילוב עם מספר נפגעי תאונות הקורקינטים

טקס השבעת חברי הכנסת ה־22 / צילום: רפי קוץ

יועמ"ש הכנסת: "אחרי שיושגו 61 חתימות, מספיק רוב רגיל כדי לכונן ממשלה"

היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל ינון, פרסם היום חוות-דעת משפטית לפרשנות סעיף 10 לחוק יסוד: הממשלה, הסעיף תחתיו יתנהל פרק 21 הימים האחרונים להקמת הממשלה ● לפי חוות-הדעת, חבר כנסת יוכל לחתום ליותר ממועמד אחד

רוכב אופניים בתל אביב/ צילום: איל יצהר

רוכבים על גל הפינטק: החברה שתבטח לכם את האופניים

המהפכה הדיגיטלית שהפכה את העיתונות, הטלוויזיה, המסחר הבינ"ל ומה לא, מגיעה גם לתחום הפיננסים ● במדור חדש זה נעסוק במה שקורה וחם בעולם הפינטק הצומח במהירות ● והפעם: הסטארט-אפ Laka שמציע מודל מקוון מקורי לביטוח לאופניים

בני גנץ ובנימין נתניהו בפגישה עם הנשיא ראובן ריבלין / צילום: חיים צח, לע"מ

המנדט של גנץ נגמר וישראל נקלעה למצב תקדימי: מה צפוי לקרות ב-21 הימים הבאים?

הודעתו של אביגדור ליברמן כי מפלגתו לא תצטרף לאף אחד מהגושים, מובילה את ישראל לראשונה למצב שבו אף מועמד לא הצליח להקים ממשלה בתום 28 ימים שקיבל מהנשיא • האם יש דרך להימנע מבחירות שלישיות?

הורים עובדים / צילום: שאטרסטוק

לא קל למצוא מקום עבודה ידידותי למשפחה באמת

הורים עובדים צריכים להסתכל מעבר לדימוי של חברה או אפילו מדיניות שמצהירה על ארגון ידידותי למשפחה

חנוך ועידן מוטולה / צילום: אלבום פרטי

שווים בתקשורת: המיזם להקמת גוף תקשורת שמורכב מעיתונאים עם מוגבלות

העיתונאי עידן מוטולה, שהקים את עמותת "שווים" שמטרתו "לתת קול לאנשים עם מוגבלות", החליט להקים גוף תקשורת ייעודי שיורכב ע"י אנשים בעלי מוגבלויות מתחומים מגוונים ● לשם כך הוא פתח קמפיין לגיוס המונים

דוד ביטן, הליכוד / צילום: איל יצהר, גלובס

האם בלי בדר ועופר הליכוד הייתה גדולה כמו כחול לבן?

ח"כ דוד ביטן מאשים הסכם עודפים כושל בכך שהליכוד קטנה מכחול לבן. הזיכרון בוגד בו ● המשרוקית של גלובס

ראש הממשלה בנימין נתניהו והיועהמ"ש אביחי מנדלבליט / צילומים: מארק ישראל סלם, איל יצהר, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

מדינת ישראל נגד ראש ממשלת ישראל: היועמ"ש החליט להעמיד את נתניהו לדין בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים

בתיק 4000 (תיק וואלה-בזק) יואשם נתניהו בשוחד, בתיק 2000 (השיחות עם מו"ל ידיעות אחרונות) בקבלת טובות הנאה ובתיק 1000 (תיק המתנות) גם כן בקבלת טובות הנאה ● גם מו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס יואשם בניסיון למתן שוחד ● שאול ואיריס אלוביץ׳ יואשמו במתן שוחד

אייל טריבר/צילום: יחצ

מיטרוניקס ממשיכה לצמוח בשיעור דו ספרתי והמניה דוהרת; קיבוץ יזרעאל מחזיק מניות בשווי 2 מיליארד שקל

יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות שחייה דיווחה על הכנסות של כ-165 מיליון שקל ברבעון השלישי, צמיחה של 14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ● "העונה בחצי הכדור הצפוני התארכה לתוך הרבעון השלישי, שהתאפיין בהמשך ביקושים חזקים בארה"ב ופתיחה מרשימה של העונה באוסטרליה"

מימין: שגיא גידלי ועמית ברקת  / צילום: נדב כהן יונתן

SonicWall הובילה השקעה של 10 מיליון דולר בחברת הסייבר פרימטר 81

פרימטר 81 מפתחת טכנולוגיה לגישה מאובטחת מרחוק לרשתות ארגוניות ● עוד השתתפו בגיוס המשקיעים הקיימים בחברה, Spring Ventures, ומשקיעים פרטיים שהשתתפו גם בסבב הגיוס הקודם

אילוסטרציה: shutterstock

וול סטריט נסוגה מהשיא בצל הדיווח כי "השלב הראשון" של הסכם סחר לא יקרה השנה

המדדים המובילים בניו יורק נסוגו מהשיא בצל הדיווח שמאפיל על הציפייה להשגת הסכם בין סין לארה"ב ● בסנאט הועברה הצעת חוק התומכת במפגינים בהונג קונג, מה שהוביל את סין להאשים את ארה"ב בהתערבות בענייני פנים ● בורסות אירופה ננעלו בירידות ● הנפט קפץ

לב לבייב / צילום: תמר מצפי

הדילמה של משקיעי אפי פיתוח: האם להיענות להצעת הרכש של לבייב - בפחות מחצי מההון העצמי

הצעת הרכש שהגיש לבייב   להחזקות הציבור בחברה בסכום של 110 מיליון דולר, תישאר פתוחה עד 19 בדצמבר ● לבייב באופן ישיר בכ-65% ממניות אפי פיתוח, אותן רכש בספטמבר 2016 מחברת אפריקה ישראל הקורסת

כיצד יתמודדו חברות עם השלכות האוטומציה שלהן? / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

BigPanda גייסה 50 מיליון דולר בהובלת Insight partners

את הגיוס הובילה קרן Insight partners, שהשקיעה גם בוויקס הישראלית ובטוויטר, והשתתפו בו גם המשקיעים הקיימים בחברה Sequoia, Battery Ventures ו- Mayfield

נשיא המדינה, ראובן ריבלין / צילום: מארק נוימן, לע"מ

החברה להגנת הטבע ביקשה, ובית הנשיא וחברת אינטל מפסיקים להשתמש בפלסטיק

בית הנשיא וחברת אינטל נענו לפניית החברה להגנת הטבע והארגונים הירוקים, והחליטו להפסיק את השימוש בכלי פלסטיק חד-פעמיים • לעומתם, מרבית הגופים האחרים אליהם נעשתה פנייה לקראת ועידת האקלים הישראלית לא השיבו, ומקצתם טענו כי ייבחנו את הבקשה

ניהול השקעות. דרוש מנהל בעל ידע, ניסיון ומסירות

תרומה קטנה, הכנסה גדולה: מה מאפשר למנהל התיקים לקבל החזרי עמלות מחבר הבורסה

בחוק הייעוץ נאסר על החברות לניהול תיקים לקבל תשלומים בגין ניהול תיק, שאינם שכר והוצאות כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות ● לחוק הזה יש חריג אחד - האם הוא בכלל נחוץ? ומה באמת יודעים עליו הלקוחות המנוהלים?

תחנת הכח אלון תבור /  צילוםיוסי זמיר חברת החשמל

אנרג'יאן תמכור לתחנת אלון תבור גז טבעי בכמיליארד דולר על פני 15 שנים

המחיר בעסקה נמוך בכ-40% מזה שמשלמת חחברת חשמל עבור גז ממאגר תמר ● העסקה מותנית בהשלמת הרכישה של אתר אלון תבור על ידי קבוצת MRC - הכוללת את  מאיר שמיר, רפק, קרן ג'נריישן קפיטל וחברה סינית - מידי חברת החשמל תמורת כ-1.9 מיליארד שקל

אסנת רונן / צילום: ישראל הדרי

אסנת רונן מונתה ליו"ר פרטנר במקום אדם צ'זנוף: "החברה בעמדה מצוינת"

צ'זנוף פרש מהתפקיד בשבוע שעבר יחד עם דירקטורים נוספים מקבוצת סבן, לאחר שהקבוצה ויתרה על השליטה בפרטנר ● האצ'יסון תגיש למשרד התקשורת בקשה להיתר שליטה בימים הקרובים

ברק שפגע במטוס בשדה התעופה בניו זילנד / צילום: רויטרס

תפס את הרגע: המטוס שנקלע לסערה בניו זילנד ויצא ללא פגע

המטוס המתין לפני המראה בנמל התעופה כרייסצ'רץ' בניו זילנד, אלא שמזג האוויר הסוער באזור, שכלל סערת ברד, גשמים וברקים לא איפשר את תנועת המטוסים בשדה התעופה ובסביבתו ● איש מהנוסעים או מהצוות נפגע מהברק, והתוצאה מסתכמת בתמונה המרהיבה

בניין ה-OECD בפריז / צילום: עמירם ברקת

ה-OECD צופה ירידה בצמיחה בישראל לקצב של 2.9% בשנתיים הבאות

כמו כן צופה הארגון ירידה בצריכה, האטה בשוק העבודה ודחיפה מסוימת מהריבית הנמוכה ומיצוא הגז ● בדוח הרבעוני שלו הודיע הארגון כי הצמיחה הגלובלית האיטית תימשך, וכי הוא צופה שיפור צנוע בקצב הצמיחה העולמית רק ב-2021