מסלול חדש בקביעת השווי במיסוי מקרקעין

לאחרונה, מתוקף סמכותה לפי חוק התכנון והבנייה, התקינה שרת המשפטים, הגב' איילת שקד, תקנות אשר עתידות להביא לשינוי בקביעת השווי לעניין מס שבח ומס רכישה.

כפי שנראה להלן, התקנות מתוות סדר דין חדש בנושא קביעת שווי המקרקעין לצורך מיסוי מקרקעין בערר הנידון בפני ועדת ערר מס שבח, אשר דומה במהותו לנוהל הקיים בקביעת השווי בשומות היטל השבחה.

כידוע, לעניין היטל השבחה, אם הנישום חולק על שומת הוועדה המקומית בנושא הנוגע לגובהו של החיוב, הוא רשאי להביא את המחלוקת להכרעה בפני שמאי מכריע, או לחלופין, לפנות לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה. אם בחר הנישום בדרך השנייה, כלומר - לפנות לוועדת ערר, רשאית ועדת הערר עצמה לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ, אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר.

התקנות החדשות מאפשרות לוועדות הערר הממונות מכוח סעיף 89 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 להסתייע בחוות דעת שמאי מכריע לצורך קביעת השווי השנוי במחלוקת.

בתקנה 4 לתקנות החדשות נקבע, כי אם "החליטה ועדת ערר כי יש למנות שמאי מכריע לשם בחינת מחלוקת המתבררת לפני ועדת הערר, יפנו הצדדים ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין לצורך אישור עריכת חוות דעת."

מהתקנות עולה, כי בשונה ממחלוקות לגבי היטל השבחה, הסדר הפניה לשמאי מכריע לעניין מס שבח/רכישה הוא מצומצם יותר, ואינו מאפשר לנישום עצמו לבקש שמאות מכריעה אלא רק לוועדת הערר עצמה. כמו כן, בשונה מהיטל השבחה, שם הפניה לקבלת חוות דעת שמאית נעשית ע"י הוועדה עצמה, במיסוי מקרקעין התקנות מטילות את האחריות לקבלת חוות דעת שמאית על הצדדים.

נזכיר כי שמאי מכריע הוא שמאי מקרקעין שנכלל ברשימת השמאים המכריעים לפי סעיף 202ג' לחוק התכנון והבניה. כמו כן, בתקנה 2 לתקנות החדשות נקבע, כי שמאי מכריע רשאי לערוך חוות דעת שמאית לשם בחינת מחלוקת המתבררת לפני ועדת ערר, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(1) השמאי המכריע לא ערך יותר מעשר חוות דעת שמאיות בשנה לפי תקנות אלה.

(2) יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין אישר את עריכת חוות הדעת.

המשמעות היא כי במחלוקות בנושא שווי המקרקעין ניתן יהיה להיעזר בגורם מקצועי, שהוא עצמו בעל תפקיד מעין שיפוטי, עובדה שתקל ותסייע בקבלת הכרעה בעניין.

להרחבה ניתן לפנות למאיר מזרחי ושות'

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988