ריבית, צמיחה ואבטלה: מידרוג מפרסמת תחזית ל-2018

"הדלק שמספק שוק ההון, מקנה לחברות הייזום ביטחון אל מול ההאטה בקצב מכירת הדירות, מבלי הצורך ליצור שיווק אגרסיבי תוך הורדת מחירים" ■ ומה בנוגע לבנקים ולחברות המזון?

ערן היימר / צילום: תמר מצפי
ערן היימר / צילום: תמר מצפי

שנת 2017 עומדת לקראת סיומה, ועימה מגיעים סיכומי השנה והתחזיות ל-2018.

במסגרת זו ערכו כלכלני חברת הדירוג מידרוג את הסקירה השנתית שלהם לסקטורים המרכזיים מהם מגיעות חברות מדורגות בבורסת תל-אביב.

ברקע הסקירה - התמשכות סביבת הריבית האפסית במשק המקומי, לצד המשך צמיחה בקצב סביר ושיעור אבטלה נמוך יחסית, וכן עלייה בקצב הצמיחה העולמי והמקומי בחודשים האחרונים.

היא כוללת תחזיות לגבי מספר ענפים מרכזיים במשק הישראלי, ביניהם בנקים, רכב, נדל"ן יזמי, נדל"ן מניב, קמעונות מזון, ביטוח ותקשורת.

בנקים: סביבה מאתגרת וחלוקת דיבידנדים

במידרוג מעריכים כי גם בשנת 2018 הסביבה העסקית תמשיך להיות מאתגרת, בעיקר לנוכח רמת הריבית הנמוכה שתמשיך להשפיע לשלילה על המרווח הפיננסי, לכל הפחות עד לסוף השנה, ולאחר מכן הריבית עשויה לעלות באופן איטי בלבד. זאת, לצד צפי לאינפלציה אפסית, שמהווה משקולת נוספת על בסיס הרווח של המערכת הבנקאית. בנוסף, צפויה להערכתם צמיחה מתונה של התמ"ג (כ-3%), אם כי מאוזנת יותר מבשנים האחרונות, ושיעור אבטלה נמוך ויציב.

בתיק העסקי, הבנקים יחוו המשך תחרות אגרסיבית מצד שוק החוב החוץ-בנקאי, כפי שמתבטא ברמות המרווחים בשוק, והמשך גידול בהיצע האשראי הקמעונאי מצד גופים חוץ בנקאיים, לצד רגולציה מעודדת תחרות במקטעים מסוימים.

השנה שהייתה  וזו שבפתח,  לפי מידרוג
 השנה שהייתה וזו שבפתח, לפי מידרוג

בהתאם להנחות אלה, במידרוג מעריכים כי תיק האשראי הבנקאי יצמח בקצב של 3.5%-4.5% ב-2018, תוך המשך מיקוד קמעונאי ובאשראי לעסקים קטנים ובינוניים. איכות הנכסים צפויה להיוותר יציבה יחסית, נוכח סביבה כלכלית תומכת ולאחר שיפור מתמשך בשנים האחרונות, אשר יתמוך בשיעורי הרווחיות ובכרית ההונית.

"שימור שיעורי הרווחיות צפוי להיות מאתגר להערכתנו, אולם יישאר יציב ביחס לשנת 2017, לאור מספר גורמים מקזזים: לחץ מסוים על בסיס ההכנסות ומנגד המשך מאמצעי התייעלות תפעולית", כותבים במידרוג. "המרווח הפיננסי יושפע לשלילה כאמור מסביבת הריבית והאינפלציה הנמוכות, כאשר פוטנציאל רווחי ההון יישאר מתון לאור עקום הריבית הנמוך".

ההוצאות להפסדי אשראי יעלו לשיעור יציב יותר של 0.3%-0.4% מהתיק, בשל עליית רמת המינוף של משקי הבית והקלה בהליכי פשיטת הרגל, לצד קיטון בהיקפי הגבייה (Recovery) לאחר מספר שנים של גביות מהותיות. העמלות התפעוליות ימשיכו להישחק בשוליים גם בשל התחרות, כאשר עמלות כרטיסי האשראי ימשיכו להיות מנוע הצמיחה העיקרי, לאור גידול מתמשך בהיקף המחזורים. היעדר שליטה על חלק מההכנסות יוביל את הבנקים להמשיך ולהקטין את מבנה ההוצאות על-ידי תוכניות התייעלות תפעולית, הן בכוח אדם והן בניהול נכסי הנדל"ן, ומעבר לדיגיטציה מלאה או חלקית.

"אנו צפויים לראות המשך השקעות בחדשנות טכנולוגית בקרב הבנקים ופיתוח המודל העסקי של הבנק הדיגיטלי, כחלק הולך וגדל מהמשאבים לשימור המיצוב העסקי ושליטה במבנה ההוצאות", מעריכים הכלכלנים. "עלויות ליטיגציה נוספות עלולות להעיב על חלק מהבנקים, נוכח המשך הסאגה מול רשויות המס בארה"ב".

במידרוג צופים יציבות עד שיפור קל בהלימות ההון, בעיקר על-ידי צבירת רווחים והמשך שימוש בכלים נוספים לניהול נכסי הסיכון, כאשר הפער מול החסם הרגולטורי אליו הגיעו הבנקים, ביחד עם הצמיחה הצפויה בנכסי הסיכון, והרצון לתמוך במחירי המניה, הובילו את הבנקים להגדיל את שיעורי חלוקות הדיבידנדים, כך "שלראשונה להערכתנו בשנים האחרונות, כל חמשת הבנקים הגדולים צפויים לחלק דיבידנדים ב-2018 בשיעורים של 20%-50%".

ביטוח: שיפור בגמישות העסקית

בענף הביטוח, גם בשנת 2018 תימשך הסביבה העסקית המאתגרת, בדומה לשנתיים הקודמות, אשר תעיב על החברות בענף, ובפרט על פוטנציאל ייצור הרווחים ויכולת בניית הכרית ההונית מרווחים שוטפים.

במידרוג מעריכים כי "הסביבה העסקית תמשיך להיות מושפעת להערכתנו מסביבת מאקרו מעורבת עם צמיחת תמ"ג מתונה יחסית, סביבת ריבית ואינפלציה נמוכות ויציבות מסוימת בתלילות עקום תשואות האג"ח. מנגד, סביבת האבטלה תיוותר נמוכה ותומכת בהמשך עליית השכר הריאלי, וביחד עם עליית שיעור ההפקדות לחיסכון פנסיוני, אלו תומכות ביכולת ייצור הפרמיות של הענף. בנוסף, החשיפה לתנודתיות בשוק ההון ולעומס רגולטורי, המעודד תחרות ומייצר עלויות נוספות במקטעים מסוימים, תימשך גם בשנה זו.

"להערכתנו, צפוי גידול בשיעורי החדירה בפרט בענף הבריאות, כאשר האחרון צמח בצורה משמעותית בשנים האחרונות וצפוי להמשיך ולצמוח, אולם בקצב מתון יותר. תמורות רגולטוריות שבוצעו בענף לאחרונה, לרבות יצירת מבנה של פוליסה אחידה, צפויות להגביר את תחרות המחירים וללחוץ על הרווחיות בביטוח".

בענף הביטוח הכללי רמת התחרות תיוותר גבוהה יחסית ושיעורי הרווחיות החיתומית ייוותרו מתונים ואף שליליים גם בשל השפעות רגולטוריות ולמרות עליית מחירים מסוימת בעיקר בענפי הרכב. בענף ביטוח החיים וחיסכון ארוך טווח אנו צופים רווחיות מתונה, שתמשיך להיות מושפעת במידה ניכרת מגורמים אקסוגניים ובראשם תזוזות העקום ותנודתיות התשואות בשווקים. "אנו מעריכים כי יחול שיפור מסוים בתוצאות החיתומיות בענפי הבריאות והכללי, גם לאור טיוב התיק הביטוחי בחלק גדול מהחברות, תוך מיקוד בביטוחי פרט, אולם היעילות התפעולית תיוותר מוגבלת. מחוללי הרווח יהיו ענפי ביטוחי החיים והבריאות, כאשר ענף הרכב חובה, שהציג רווחיות גבוהה בשנים האחרונות, צפוי להמשיך להיות הפסדי בטווח הקצר".

תקשורת: אי יציבות גוברת

רצף התהליכים וההתפתחויות בשנה האחרונה לצד אי הוודאות רגולטורית, הגבירו את אי היציבות בכל הסגמנטים בענף השנה, והביאו מחד לאופטימיות מצד הצרכנים (בעיקר בדמות רמת המחירים) ומאידך לאתגרים וקשיים משמעותיים לכל השחקנים בשוק. שם המשחק עבור החברות הגדולות הפך ל"קבוצת תקשורת מלאה", באופן המטשטש את גבולות הגזרה המסורתיים בין כל סקטור אשר עמד בפני עצמו, כאשר שאר השחקנים מייעדים את שירותיהם והתמחותם לנישות מוגדרות.

במידרוג מעריכים כי האינטרסים העסקיים השונים והמהלכים של השחקנים בשוק הישראלי הצפוף, צפויים להעצים את התחרות בענף ואת המאבק על תקציב שירותי התקשורת והתוכן של הצרכן. "בעקבות זאת אנו מניחים כי הסגמנטים השונים בשוק לא צפויים להגיע לשיווי משקל בשנת 2018, ויובילו להמשך שחיקה בהכנסות, ברווחיות ובתזרימי המזומנים של השחקניות המובילות, תוך המשך ניסיון לאיחוד רשתות ושיתופי פעולה, במטרה להתמודד עם שחיקה זו ועם עליות התוכן הנוסקות.

בנוסף, הצורך בביצוע השקעות מהותיות בתשתית הנייחת ובשירותי הטלוויזיה עשויים לשחוק בצורה מסוימת את הפרופיל הפיננסי של החברות הגדולות, כאשר מיזוגים ורכישות משמעותיים לא נראים באופק".

עוד אומרים במידרוג כי סימני השאלה סביב נושא ביטול ההפרדה המבנית נותרו בעינם, מהלך בעל השפעה גדולה על מפת התחרות בענף, כאשר הנימוקים המקצועיים להמשך עיכובו הולכים ופוחתים עם החלה מלאה של השוק הסיטונאי וירידה בנתחי השוק של בזק והוט.

מזון: שינויים בהרגלי הצריכה

הסיכון בענף קמעונות המזון בישראל ממשיך להיות מוערך על-ידי מידרוג כבינוני-גבוה ומושפע לשלילה מחסמי כניסה נמוכים, מתחרות גבוהה בין הרשתות, משינויים בהרגלי הצריכה והטיית מחיר גוברת מצד הצרכנים המגבילים את כוח התמחור של קמעונאיות המזון ואת פוטנציאל הצמיחה בענף.

שיעורי הרווחיות בענף נמוכים, במיוחד נוכח גמישות תפעולית נמוכה בשל רכיב גבוה של הוצאות קבועות, באופן המעיד על חשיבות היעילות התפעולית והיכולת להתאים את המודל העסקי לשוק משתנה. מאפייני סיכון אלו ממותנים בחלקם על-ידי ביקושים יציבים יחסית, חשיפה נמוכה למחזוריות הכלכלית, וצרכי הון חוזר נמוכים בשל מימון ספקים.

הכלכלנים במידרוג: "אנו מעריכים שאגרסיביות התחרות בענף תתמתן קלות, לאחר שבשנים האחרונות הענף חווה תנודות רבות מצד השחקנים השונים, מאז קריסת רשת 'מגה' ורכישתה על-ידי יינות ביתן, וזאת בעיקר בשל הערכה לרוויה מסוימת בקצב פתיחת סניפים חדשים וגידול ברכישות און-ליין.

"להערכתנו, הסניפים העירוניים יוסיפו ליהנות מרווחיות גבוהה יחסית ותחרות מתונה גם בשנה הקרובה, נוכח יתרונות מובנים, בפרט אצל רשתות בעלות הצעת ערך מגובשת ההולמת את קהל היעד. ואולם, זוהי זירה קטנה יחסית ביחס לשוק כולו, כאשר בזירת החנויות המוזלות, המהווה מזה זמן את עיקר שוק הקמעונות המאורגן, להערכתנו התחרות תהיה מתונה-גבוהה. זאת, תוך שהשחקניות הקטנות/בינוניות יוסיפו להתרחב באמצעות רכישת חנויות ופתיחת חנויות חדשות, ויקזזו את אפקט הקטנת שטחי המסחר מצד השחקניות הוותיקות (ובראשן שופרסל). גורם זה, כמו גם צמיחה מתונה בצריכת המזון, יכבידו על גידול הפדיונות, שרשמו בשנים האחרונות שיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ-1.1% בלבד, למרות הגידול בצריכה הפרטית ובמשקי הבית בישראל".

עוד מציינים במידרוג כי מנועי הצמיחה של השחקניות בתחום מתמקדים במותג הפרטי ובזירת האונליין. ואולם, היכולת של שחקניות קטנות ובינוניות להיכנס לתחום האונליין אינה מובנית מאליה כלל, נוכח השקעות גבוהות נדרשות ואתגרים ניהוליים בתחום הלוגיסטי. "להערכתנו, תחום האונליין בהחלט עשוי להוות גורם מבדל בין הרשתות. ההשפעות המכריעות על הרווחיות הגולמית בטווח הקצר/הבינוני הן היקפי הפדיון, תנאי הסחר ותנאי התחרות, המשפיעים על גמישות המחיר. אנו מעריכים כי בשנת 2018 תירשם צמיחה נמוכה פנימית בפדיונות ושמירה על רווחיות טובה יחסית לשנים האחרונות".

רכב: המשך ההאטה במסירות

שנת 2017 התאפיינה בשינוי מגמה במסירות כלי הרכב החדשים בישראל, כאשר לראשונה מאז שנת 2012 צפויה ירידה במסירות של כלי רכב חדשים. כלכלני מידרוג מעריכים כי מגמת ההאטה במכירות כלי רכב חדשים תימשך גם במהלך שנת 2018.

בענף הליסינג ניכרת יציבות בהיקף הצי המצרפי ואף ירידה מסוימת, מגמה התורמת ליציבות בדמי השימוש בעסקאות החדשות. מיצוי האשראי לתחום הרכב בכלל והליסינג בפרט צפוי להוות גורם ממתן תחרות בטווח הזמן הקצר.

חברות הליסינג פעלו התקופה האחרונה לשכלל את יכולת המכירה ללקוחות על-ידי פיתוח של פלטפורמות מימון, "מגמה שלהערכתנו תלך ותגדל עם הקיטון בתיאבון הסיכון של המערכת הבנקאית לחשיפה לשוק הרכב. תחום נוסף שמראה את אותותיו, הינו פעילות הליסינג ללקוחות פרטיים אשר צפויה לתפוס נתח שוק גדול יותר בקרב חברות הליסינג בישראל כתחליף לרכישת הרכב המסורתית כיום בישראל".

נדל"ן למגורים: התגמשות במחירים במקרים ספציפיים

בתחום הנדל"ן למגורים, במידרוג מציינים כי מכרזי "מחיר למשתכן" יחד עם תוכנית "מס דירה שלישית, הובילו להאטה בקצב מכירת הדירות והעסקאות בשוק הדיור, כך שהנתונים מצביעים כי חלה ירידה של 16% בהיקף מכירות הדירות החדשות לעומת שנת 2015 וכ-11% לעומת 2016.

יחד עם זאת, לא נצפתה ירידת מחירים רוחבית במחירי הדירות החדשות המשווקות על-ידי היזמים, אלא במקרים בודדים. משך זמן השיווק של דירות "יד שניה" התארך ובמגזר זה רואים התגמשות של המוכרים במחיר המכירה.

"אנו עדים לתמיכה משמעותית משוק ההון בחברות ייזום המגורים אשר נהנות מנגישות גבוהה לגיוסי אג"ח בריביות נמוכות, אשר לאו דווקא משקפות את רמת הסיכון של החברות. 'הדלק' אותו מספק שוק ההון מאפשר לחברות למחזר את חובותיהן בקלות יחסית ובהתאם מקנה להן ביטחון אל מול ההאטה בקצב המכירות בשוק מבלי הצורך ליצור שיווק אגרסיבי תוך הורדת מחירים. בהתאם לכך, אנו צופים כי גם במהלך שנת 2018 ינסו היזמים לשמור על רמת המחירים הקיימת והתגמשות במחירים תהיה רק במקרים ספציפיים בהם היזמים ינסו להגביר את קצב המכירות".

גם בתחום המשרדים צופים במידרוג כי "בשנת 2018 לא צפויה ירידת מחירים, בעיקר באזור המרכז". אשר לתחום הנדל"ן מסחרי, "טרם נצפתה השפעה מהותית בגין המסחר המקוון שהולך וצובר תאוצה על הפעילות הממוצעת של שטחי המסחר. אנו צופים, שתחום המסחר המקוון יתרחב באופן משמעותי בשנים הקרובות ועם הזמן תהיה לכך השלכה על פידיון הסוחרים, אף שלא כולם יהיו חשופי באותה מידה.

"איום מרכזי בתחום זה הינו שינוי ברגולציה, אשר תפחית משמעותית את רמת המיסים על המסחר המקוון (העלאת תקרת הפטור של המע"מ מעבר ל-75 דולר והעלאת פטור לתקרות המכס), שיהיה בה כדי להגדיל את היקף המסחר המקוון באופן משמעותי, להערכתנו, על חשבון המסחר בקניונים ומרכזי המסחר".

לגבי תחום המלונאות, מציינים במידרוג כי הוא נהנה משנה טובה יחסית לשנים קודמות, הן בעלייה בשיעור התפוסות וכן בעלייה במחיר היומי הממוצע.

מלונות חדשים שנפתחו, לא גרמו ללחץ על מחירי השוק ותוספת החדרים נספגה בשוק ללא השפעה. "אנו צופים שגם בשנת 2018 תימשך הצמיחה בתחום זה וזאת ככל שלא יהיו אירועים אקסוגניים כמו מלחמה, אשר עלולים להשפיע לרעה על התיירות הנכנסת".

שינויים במדדים המובילים בענף
 שינויים במדדים המובילים בענף

צרו איתנו קשר *5988