גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המלצה: להקים קרנות השקעה סחירות לעסקים קטנים ובינוניים

המלצות הביניים של הוועדה מטעם רשות ני"ע שהוקמה לפני 4 שנים, ושכוללת בין היתר גם את נציגי החשכ"ל, קוראות להקים קרנות מימון שיזכו להטבות מס ולערבות מהמדינה, ושיחלקו למחזיקים את רוב הכנסותיהן, במטרה להרחיב את היצע האשראי לעסקים הקטנים והבינוניים

מימון עסקים קטנים/ צילום: שאטרסטוק
מימון עסקים קטנים/ צילום: שאטרסטוק

יש להקים קרנות השקעה שיעמידו אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, ושיהפכו לחברות ציבוריות שייסחרו בבורסה בתל אביב תוך שהן נהנות מהטבות מס. כדי לתמרץ את ההקמה של הקרנות האלה יש לספק ערבות מדינה לחוב שהון יגייסו, עד להיקף ערבות כולל של 400 מיליון שקל.

אלו הן חלק מהמלצות הביניים של "הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים" שהפיצו רשות ני"ע והחשכ"ל, ושעומדות עתה להערות הציבור. לפי ההמלצות, כדי להיחשב כקרן מימון לעסקים קטנים ובינוניים, על הקרנות הללו להעמיד עד 90% מנכסיהן כאשראי לחברות ישראליות קטנות ובינוניות, ולחלק לבעלי המניות שלהן לפחות "90% מההכנסה החייבת".

קרנות אלה, אם וככל שיקרמו עור וגידים, יאפשרו לציבור הרחב ולגופים מוסדיים להיחשף לאפיק השקעה שבדרך כלל אינו נגיש להשקעות, ושכדאי לא להשקיע בו ללא פיזור נאות, די בדומה לכלים שכבר קיימים, ושמספקים מענה להשקעה באפיקים אחרים, כגון קרנות הריט שכבר פועלות בתחומי הנדל"ן.

אגב, הוועדה ראתה לנכון שלא להטיל מגבלות או סייגים לגבי אופן העמדת האשראי על-ידי הקרנות הסחירות, שבהקשר זה יורשו לפעול בהתאם לתנאי השוק, תוך שהיא ממליצה לקבוע הוראת פיזור משקיעים בקרן הסחירה.

הקרנות הללו יורשו להעמיד מימון רק לחברות שרוב עובדיהן נמצאים בישראל, כולל עובדים בחברות שבשליטת אותו תאגיד. כמו כן, התנאים לקבלת המימון מהקרנות הסחירות שיוקמו הן שמחזור העסקים שלהן לא יעלה על 400 מיליון שקל בחברות פרטיות, או 100 מיליון שקל בחברות קטנות ובינוניות ציבוריות, שמניותיהן כבר נסחרות בבורסה ושאין להן אג"ח.

כמו כן, הקרנות להשקעה בחברות הקטנות והבינוניות הסחירות לא יורשו להעמיד אשראי לחברות שפועלות בתחומי הנדל"ן, השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח, לעסק שמקיים פעילות הפוגעת באינטרס הציבורי (נוגדת את החוק, בלתי מוסרית או נוגדת את תקנת הציבור), וכן לעסק שהינו חברה ממשלתית או תאגיד עירוני.

עוד נקבע בהמלצות הביניים של הוועדה, כי מנהל הקרן ובעלי מניותיה יחויבו להשקיע 5% לפחות מהסכום שיגויס בכל הנפקת מניות של הקרן, עד לסכום מצטבר של 100 מיליון שקל, וכמו כן לשמר בידיו החזקה במניות של 2% לפחות מההון העצמי של הקרן, כל עוד הוא משמש כמנהל הקרן.

כמו כן, הקרן הסחירה תורשה להתמנף, והמלצות הביניים קובעות כי היא תהיה רשאית לגייס חוב בשיעור של עד 80% מסך המאזן (יחס חוב להון של 1:4). הקרנות יורשו להנפיק אג"ח.

כמו כן, הקרנות ייהנו ממשטר מס מיוחד, שעיקרון הבסיס שלו הינו מיסוי הכנסות הקרן באופן ישיר בידי בעלי מניות הקרן, בצירוף הטבות מס אחרות, ואילו מועד החיוב במס בגין ההכנסות המחולקות מהקרן יהיה במועד החלוקה של ההכנסות בפועל מהקרן לבעלי מניותיה, וחברי הבורסה יבצעו ניכוי במקור במועד החלוקה. כמו כן, הקרנות יסווגו כמוסד כספי לעניין מע"מ.

עוד מומלץ, לקבוע כללים לגבי פיזור ההלוואות בקרנות הללו, ככלי יציבותי "שנועד לפזר סיכונים ולשמור על יציבות הקרן". במסגרת זו מוצע לקבוע שהלוואה בודדת לא תהיה יותר מ-10% מסך נכסי הקרן, ולכל היותר לא תעלה על סך של 75 מיליון שקל, והשקעה בחברה קטנה או בינונית באמצעות מניות או כלי להמרה לא תעלה על שיעור של 5% מנכסי הקרן, ולא תהיה גבוהה מ-50 מיליון שקל.

כמו כן, לפחות 40% מנכסי כל קרן סחירה שכזו יורכבו מהלוואות, שהיקף ההשקעה בכל אחת מהן יהיה עד 5% מסך נכסי הקרן, או עד 35 מיליון שקל, ולצד זאת לפחות 10% מנכסי הקרן יהיו בהלוואות של עד 2% מנכסי הקרן, או עד 10 מיליון שקל להלוואה. מכאן, שכל קרן תעמיד לפחות 18 הלוואות שונות.

בשנים הראשונות יהיו הקלות לסייגים אלה. כמו כן, הכללים המוצעים קובעים כי לא תועמד לעסק קטן או בינוני בודד יותר מהלוואה אחת, בעוד שלקבוצת עסקים קשורים לא יועמדו יותר משלוש הלוואות, שיוכלו להסתכם יחד עד 125 מיליון שקל או עד 15% מנכסי הקרן. עוד מגבלה קובעת, כי שיעור ההלוואות לעסקים קטנים או בינוניים שניירות הערך שלהם נסחרים בבורסה לא יעלה על 25% מסך ההלוואות של הקרן כולה.

ההמלצות הגיעו לאחר כארבע שנים

הוועדה הוקמה לפני כארבע שנים, במאי 2014, על-ידי יו"ר הרשות הקודם, פרופ' שמואל האוזר, ועל-ידי החשכ"לית הקודמת, מיכל עבאדי בויאנג'ו, וחברים בה חברים נציגי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אגף תקציבים ואגף החשכ"ל באוצר, רשות המסים, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד המשפטים, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, הבורסה ורשות ני"ע.

בדברי ההסבר מציינים חברי הוועדה, כי "עסקים קטנים ובינוניים מהווים מרכיב מרכזי בכלכלתן של מדינות, ומניעים את הצמיחה, כושר הייצור והשגשוג הכלכלי". הם מוסיפים, כי "מדינת ישראל שמה לה למטרה לקדם את פעילותם של עסקים קטנים ובינוניים, מתוך הכרה כי קיומם של עסקים קטנים ובינוניים מגביר את התחרות בשוק, וכי הם מהווים מקור משמעותי ליצירת מקומות תעסוקה, הן בשל מספרם הרב והן בשל פריסתם הגיאוגרפית הרחבה, שעשויה לעודד תעסוקה במרכז ובפריפריה כאחד".

על כן הם מנסים לענות על קושי אמיתי וקונקרטי של עסקים קטנים ובינוניים רבים במציאת אשראי זמין ובמחיר ראוי, בטח בימי סגריר כלכליים. בשנים האחרונות נכנסו לתווך הזה כמה קרנות השקעה פרטיות וחוץ-בנקאיות, שלרוב אינן נגישות לציבור הרחב, ושכנראה אינן עונות על כל צורכי המימון של העסקים הקטנים והבינוניים, שלא אחת אינם מוצאים מענה כולל במערכת הבנקאית. על רקע כל אלה, ובשל הצורך האמיתי, המדינה כבר נקטה כמה מהלכים, עוד קודם ליצירת קרנות סחירות למטרה זו.

בראש ובראשונה מדובר בקרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, בשיתוף החשכ"ל והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים; בקרנות להשקעה בעסקים קטנים ובינוניים, בשיתוף אגף תקציבים והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים; ובמקביל "החלו המערכת הבנקאית וגופים פרטיים להרחיב את היצע האשראי שהם מספקים לעסקים אלו".

עתה, כך מקווים במדינה, הבורסה תספק נדבך נוסף. על כך אומרים בוועדה, כי "הציפייה משוק ההון היא, בין היתר, שיהווה גם הוא כלי אשר ישמש למימון עסקים קטנים ובינוניים, ויאפשר לעסקים אלו לקבל, בעקיפין, חלק מההון המושקע כיום בבורסה, מבלי שהם יהיו כפופים במישרין לרגולציה החלה על חברות הנסחרות בבורסה.

במקביל, מצופה משוק ההון שיציע לחוסכים מגוון ניירות ערך ומכשירי השקעה ויאפשר בניית תיקי השקעה וחיסכון יעילים", וזאת בין היתר בשים דגש על "אשראי ארוך-טווח, קרי אשראי שמועד פירעונו מעל שנה".

על פי נתונים שנכללים בהמלצות הביניים, כיום פועלים בישראל כ-520 אלף עסקים המוגדרים כעסקים זעירים, קטנים ובינוניים, שמהווים כ-99.5% מהעסקים בישראל, ושמעסיקים כ-61% מהעובדים במגזר העסקי. עוד הם מפרטים כי תרומת העסקים הקטנים והבינוניים לתוצר בישראל הינה כ-53%.

כך יפעלו קרנות המימון לעסקים קטנים ובינוניים

יוקמו חברות חדשות שהרוב המכריע של הנכסים שיגייסו ישמש להעמדת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, ושהמניות שלהן יונפקו בבורסה.

קהל היעד למימון: חברות ישראליות שעיקר עובדיהן מועסקים פה. אם חברה פרטית - מחזור מכירות של עד 400 מיליון שקל לשנה; אם חברה ציבורית - ללא אג"ח ועם מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל

הקרנות שיוקמו יקבלו הטבות מס והן יחלקו לבעלי המניות את רוב ההכנסות; הן יורשו למנף את ההון שלהן ויתכן שיזכו לערבות ממשלתית

עוד כתבות

דקטלון תל אביב / צילום: יחצ

ענקית הספורט הצרפתית דקטלון מקימה מרכז לוגיסטי בישראל

בין המועמדות להקמת המרכז: החברה לפיתוח קיסריה • דקטלון חתמה חוזים לפתיחת שלוש חנויות נוספות בארץ

מחאה על תוכנית לצמצם הפנסיה של עובדי חברות ממשלתיות בצרפת / צילום: Jean-Paul Pelissier, רויטרס

נמשכות שביתות התחבורה בצרפת; ביום רביעי תוצג תוכנית הרפורמה בפנסיות

היום ומחר תצומצם תנועת הרכבות ברחבי צרפת בכ-85%, ובפריז 14 קווי מטרו מתוך 16 יהיו סגורים ● הרקע למחאה - הרפורמה המקיפה שמתכננת הממשלה בפנסיות של עובדי החברות הממשלתיות

גדעון סער / צילום: טל שניידר, גלובס

גדעון סער מבקש מחברי הליכוד: הורו על פריימריז לראשות המפלגה

אחרי שכשל הסיכוי להקמת ממשלת אחדות, בליכוד נערכים לפיזור הכנסת החל מ-11 בדצמבר, ובמפלגה דורשים לקבוע התמודדות על ראשות המפלגה ● "קיום התמודדות אינה רק עמידה על זכותו של חבר התנועה, היא חובה החקוקה בחוקת התנועה", אמר סער

סידני אוסטרליה  / צילום: shutterstock אס.איי.פי קריאייטיב

הישראלית שדיווחה על "האצה בצמיחה": מניית אפסווילאג' הנסחרת באוסטרליה זינקה 53% ביום

החברה, המפתחת פלטפורמת תוכנה כשירות לניהול אפליקציות לקידום עסקים קטנים ובינוניים, צופה הכנסות חוזרות חודשיות של כ-105 אלף דולר - צמיחה של 50% ביחס לרבעון הקודם ושל 200% לעומת הרבעון המקביל

ח. מר: במקום נופש באיים הקריביים - חילוט ערבות והפסד כבד

ח. מר שבשליטת קרן פימי של ישי דוידי ממשיכה לסבול מתוצאות כספיות חלשות, והפסדיה ברבעון השלישי של השנה גדלו כמעט פי שלושה והגיעו לכ-35 מיליון שקל ● ההפסד הרבעוני במגזר הגלובל הצטבר ליותר מ-14 מיליון שקל, לעומת רווח מגזרי של כ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

חממה לגידול קנאביס/ צילום: shutterstock א.ס.פ.קריאייטיב

בג"ץ הקפיא את רפורמת הקנאביס הרפואי, איך יושפע השוק?

בסוף השבוע הקפיא בג"ץ חלקית את האסדרה החדשה בקנאביס וקיבע את המחיר למטופלים שקיבלו את הרישיון לפני הרפורמה, עד חודש מרץ • מה יקרה עכשיו ומה יכול משרד הבריאות לעשות כדי להפחית את המחירים בלי לגרור את המגדלים להפסדים • "גלובס" עושה סדר

דונלד טראמפ / צילום: Leah Millis, רויטרס

טראמפ: "יש יהודים בארה"ב שאינם אוהבים מספיק את ישראל"

בנאום לפני כנס של המועצה הישראלית-אמריקאית, ארגון של מהגרים ישראליים בארה"ב, מנה טראמפ את פעולותיו למען ישראל והכריז: "אני מקיים את הבטחותיי" ● הצהיר: לא בטוח שאעזוב את הבית הלבן אחרי שמונה שנים ● "אל תצביעו בעד הדמוקרטים – הם ייקחו לכם את כל הכסף"

צוללת צבאית / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הוועדה שלא קמה התחקיר שלא נעשה, הלקחים שלא הופקו: במערכת הביטחון לא למדו מפרשת הצוללות

ועדה שמונתה לקביעת כללים בנושאי רכש לא פעלה, ובכירים במערכת הביטחון טוענים כי לא הופקו לקחים ● משרד הביטחון: הוטלו מגבלות על עבודה מול מתווכים

אודי אדירי/ צילום: דוד פרץ

ישראל מתנגדת לפיתוח מאגר הגז אפרודיטה בקפריסין

המהלך הישראלי מסכל למעשה את האפשרות שהמאגר יפותח ללא הסכם בין המדינות, כך לפחות טוענים בשותפות 'ישי' המחזיקה בזכויות על החלק הישראלי של המאגר

מוטי אלמליח מנכ"ל טלרד הנכנס / צילום: ורדי כהנא

טלרד: צמצום פעילות התקשורת בארה"ב גבה מחיקת ענק בדוחות

גם ברבעון השלישי הפסדי החברה ממשיכים להיערם, ואחד הגורמים הבולטים שהעיבו על התוצאות היו ירידות ערך בהיקף כ-9 מיליון דולר, שנרשמו בגין שירותי תקשורת אלחוטית בפס רחב (BWA) שהיא מספקת בארה"ב

פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

עתירה: התקציב לשיקום שורדות זנות לא נוצל – ועלול לרדת לטמיון

המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות עתר לבית המשפט נגד משרדי הרווחה והאוצר, בטענה שהכסף המוקצה עבור שיקום נשים בזנות לא הגיע ליעדו, ועשוי לשוב לקופת האוצר עם תום השנה ● בית המשפט הורה למדינה לנמק בתוך שבוע מדוע לא נעשה שימוש בתקציב

מריו קופל פרופיל / צילום: אילן בשור

ארזים זכתה במכרז רמ"י לבניית 199 דירות באור יהודה

החברה, שבשליטת האחים גילי ויואל עזריה, תבנה את הפרויקט שחלקו (60%) מחיר למשתכן וחלקו דירות שישווקו בשוק החופשי ● התמורה הכוללת עבור הקרקע והוצאות פיתוח נאמדת בכ-97 מיליון שקל

עמנואל "מאני" פאקיו. מתאגרף, פוליטיקאי ושחקן / צילום: Joe Camporeale, רויטרס

כוכב הקריפטו: מי הסלב הבא שינפיק מטבע?

הנפקת המטבע הדיגיטלי של כוכב האגרוף הפיליפיני "מאני" פקיאו בחודש שעבר ציינה שלב חדש בשימוש בטכנולוגיה למונטיזציה של הערצת המונים ● מטבע ליברה לסלבריטאים כנראה לא יגיע בקרוב, אבל אפשר לפנטז על הפוטנציאל

אבי ברזילי, מנכ"ל אפריקה נכסים / צילום: אירנה קוסטינסקי

ביג מגדילה את ההימור על אפי נכסים: רכשה מניות נוספות של חברת הנדל"ן המניב ביותר מ-400 מיליון שקל

בעקבות ההשקעה, שבוצעה במסגרת הנפקת מניות, הגדילה ביג את שיעור החזקתה באפי נכסים, המתנהלת ללא גרעין שליטה, ל-20% בהשקעה כוללת של 725 מיליון שקל ● מגה אור, המחזיקה ב-13% ממניות אפי נכסים, שמרה על חלקה בהשקעה של 83 מיליון שקל

תמיר כהן, יו"ר שיכון ובינוי / צילום: אלון רון

לנוכח ההידרדרות במצבה הפיננסי של תהל: קרן פימי נסוגה מרכישת השליטה, שיכון ובינוי מציעה לרכוש לפי שווי חברה של 12 מיליון דולר

חברת הבנייה והתשתיות מציעה להעמיד לתהל הלוואה של 11.95 מיליון דולר למשך שנתיים, אותה יהיה ניתן להמיר ל-49.9% ממניות החברה ● עוד כוללת ההצעה שתי אופציות נוספות לשיכון ובינוי לרכישת מניות נוספות של תהל ● תמיר כהן, יו"ר שו"ב: "ההשקעה תאפשר לממש את פוטנציאל הסינרגיה הרב בפעילויות שתי החברות"

גלעד אלטשולר / צילום: איל יצהר

2019 הייתה שנה טובה לבתי ההשקעות - ובעיקר לאלטשולר שחם

בית ההשקעות, שהנפיק השנה בהצלחה את חברת הגמל שלו, מציג רווחים אדירים של 213 מיליון שקל מתחילת השנה - ונהפך לבעל היקף הנכסים השני בגודלו בשוק ההון הישראלי

חלל עבודה משותף / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מדעי החלל המשותף: לאן צפוי להגיע ענף שטחי העבודה ואיך זה קשור לפקקים

בתוך חמש שנים בלבד הגיע היקף השטחים בחללי העבודה המשותפים ל–1.5% משטח המשרדים בארץ ● לפי מחקר של צ'מנסקי בן שחר, כ–80 אלף איש בארץ כבר עובדים בחללים כאלו, ומשבר התחבורה צפוי להזניק את מספר החללים המשותפים גם בפריפריה

מנכ"ל תנובה, אייל מליס

תנובה מסמנת מנועי צמיחה חדשים: בוחנת כניסה לתחום האוכל המוכן

חברת המזון הגדולה בישראל בוחנת הקמת מערך ייצור למזון מוכן בוואקום המיועד לשוק המקצועי ● גובה ההשקעה בקווי הייצור מוערכת בעשרות מיליוני שקלים וצפויה להביא לחברה תוספת מכירות של 150 מיליון שקל בשנה

שליחי Wolt, תל אביב / צילום: יח"צ

תנגוס בתן ביס? אפליקציית משלוחי האוכל Wolt מתרחבת לרמת השרון

אפליקציית המשלוחים, שהחלה לפעול בישראל לפני כשנה בת"א, מרחיבה את אזור הפעילות ונכנסת לרמת השרון ● להערכת החברה, השירות החדש מקצר את זמני ההמתנה למשלוח מ-90 דקות ל-31 דקות בממוצע ● כיום עובדת Wolt עם כ-500 מסעדות

דונלד טראמפ ובוריס ג'ונסון בפסגת G& / צילום: ארין שאף, רויטרס

חמישה דברים שאתם חייבים להתייחס אליהם לפני ששבוע המסחר מתחיל

תאריך הטלת המכסים של ארה"ב על סין מתקרב בצעדי ענק ● הפד צפוי להכריז על גובה הריבית בעוד הציפיות להפחתתה מתרחקות ● הבריטים שוב ילכו לקלפיות ● והאם בנק ישראל ימשיך להתערב בשוק המט"ח? ● התחזית השבועית של "גלובס"