גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

יגאל אהובי ישלם 300 א' ש' קנס: לא דיווח על עסקת עניין אישי

זאת לאחר שלא גילה כנדרש על ענין אישי שהיה לו בעסקה שביצעה חברת הנדל"ן רבד שבשליטתו בצפון ת"א ■ על החברה הוטל עיצום כספי בסך מיליון שקל בגין אי-דיווח כנדרש

יגאל אהובי / צילום: אביב חופי
יגאל אהובי / צילום: אביב חופי

חברת רבד  שבבעלות יגאל אהובי תשלם עיצום כספי בסך מיליון שקל בגין הפרת חובות הדיווח על עניין אישי של בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון בחברה, איש העסקים יגאל אהובי, בעסקה שביצעה. על אהובי הוטל עיצום כספי בסך 300 אלף שקל, ועל מנ"כל החברה, שרון זכות, הוטל עיצום בגובה 100 אלף שקל.

העיצומים הוטלו במסגרת הסדר שנחתם בין רבד, בעל השליטה ומנכ"ל החברה לבין רשות ניירות ערך, במסגרתו הודו רבד ובכיריה בהפרת דיווח ובהטעיית הרשות. ההסדר אושר אתמול (ג') על-ידי וועדת האכיפה המינהלית, בראשות השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום, וחברי המותב עו"ד רוני טלמור ועו"ד שלי אודווין אהרוני.

ההליך נגד אהובי ורבד נפתח בעקבות בירור מינהלי שערכה מחלקת החקירות של רשות ניירות ערך על רקע דיווח של רבד על התקשרותה בעסקת מקרקעין מהותית בצפון תל-אביב בשותפות עם עו"ד אריאל שוב, העוסק בייזום של פרויקטים בנדל"ן עם שותפים משלב התכנון ואילך. בדוח המיידי צוין כי החברה תשקיע בפרויקט, בצורת הלוואת בעלים, סך של 76.5 מיליון שקל. הלוואה זו, נכתב בדוח, תכלול את חלקו של עו"ד שוב כהלוואה נושאת ריבית שנתית של 5.75% שאינה מוגבלת בזמן ותיפרע מכל תמורה נטו שתתקבל בשותפות. כמו כן, נקבע כי לעו"ד שוב ישולם סכום חודשי של 12,500 שקל מחברת הפרויקט עבור שירותי ייעוץ שייתן לטובת קידום הפרויקט.

בין עו"ד שוב לבין אהובי, בעל השליטה ברבד, מתקיימים קשרים עסקיים במסגרת מיזמי נדל"ן שונים, ועל הרקע הזה צוין בהערת שוליים במסגרת הדוח המיידי כי למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה מבעל השליטה בחברה, יגאל אהובי, עו"ד שוב זכאי לשיעור מסוים מההכנסות בפרויקט נדל"ן שבשליטת אהובי, וזאת מכוח הסכם משנת 2011. עוד צוין כי אהובי הצהיר כי לאור האמור עניינו האישי בהתקשרות נשוא דוח מיידי זה הוא לכל היותר קל וזניח.

ואולם מהבירור שערכה רשות ניירות ערך עלה כי מערכת היחסים העסקית בין עו"ד שוב לאהובי כללה - מלבד הפרויקט שצוין בדיווח, שכלל תמורה גבוהה באופן יחסי לעו"ד שוב - התקשרויות נוספות במיזמי נדל"ן שונים ב-6 השנים שקדמו לדוח המיידי, שלא קיבלו ביטוי בדיווח המיידי. במסגרת עסקאות אלה העמיד עו"ד לאהובי שירותים במיזמי נדל"ן בתחומי מומחיותו, לרוב תמורת תשלום או תמורת אחוזים מהרווח.

מהבירור עלה כי היקפם המצרפי של הפרויקטים המשמעותיים בין אהובי לעו"ד שוב היווה כ-20% מהונו של אהובי. מערכת היחסים ביניהם כללה לרוב הסכמים בעל-פה ולעתים הותירה בידי אהובי שיקול-דעת בנושא התמורה שתשולם לעו"ד שוב; ורוב ההתקשרויות טרם הסתיימו למועד הדוח המיידי, כך שלאותו מועד נותרו התחשבנויות פתוחות בין אהובי לבין עו"ד שוב.

על-פי ההסדר עליו חתמו הצדדים בעקבות הבירור, אהובי הודה כי קיבל את טיוטת הדוח לעיונו בסמוך לפני הוצאתו ואישר הגשתו והתרשל בכך שלמרות מכלול קשריו העסקיים עם עו"ד שוב, לא דווח לחברה על מלוא פרטי הפרויקטים הנוספים, מעבר לפרויקט שצוין בדוח.

כמו כן, אהובי הודה כי לא בירר כנדרש את האפשרות שלאור טיב יחסיו עם עו"ד שוב טרם הדיווח, עניינו בעסקה של החברה יכול שיהיה מהותי, ובהתאם, האם עולה כדי הצורך לאשר את העסקה כעסקה חריגה שלבעל השליטה עניין אישי בה.

המנכ"ל שרון זכות הודה בהסדר כי היה מעורב בהכנת הדוח המיידי וחתם עליו, אך לא בירר כנדרש אודות טיב מערכת יחסיו העסקית של אהובי עם עו"ד שוב טרם הדיווח, וזאת למרות שידע על כך שישנם שני פרויקטים נוספים בין השניים, אשר לא צוינו בדוח.

בנוסף, נקבע כי בשני מכתבים ששלחה החברה לסגל רשות ניירות ערך על-פי דרישתה לפרטים נוספים בעקבות הדוח המיידי, כללה החברה פרטים חלקיים ולא מדויקים אודות הקשרים העסקיים של אהובי עם עו"ד שוב. אהובי, שהשתתף בהכנת המכתבים ואישר הגשתם, הודה כי התרשל בכך שהחסיר פרטים אודות קשריו אלה, ולא וידא שהמכתבים כוללים את כל המידע הנדרש לגביהם.

בסופו של יום הודיעה החברה כי על אף שהיא מחזיקה בעמדתה כי לא התקיים עניין אישי של אהובי בעסקה של החברה עם עו"ד שוב, תובא העסקה לאישור מוסדות החברה כעסקה חריגה שלבעל השליטה יש עניין בה. העסקה אושרה במוסדות החברה, כאשר באסיפה הכללית הצביעו בעד אישור ההתקשרות 99.8% מבעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי בעסקה.

במסגרת הסדר האכיפה הודו המשיבים בהפרת דיווח המיוחסת לחברה, לאהובי ולזכות ובהפרת הטעיית הרשות המיוחסת לחברה ולאהובי בלבד, והסכימו ליטול על עצמם את העיצומים הכספיים. בנוסף, רבד התחייבה לנקוט אמצעים למניעת הישנות ההפרה על-ידי ריענון נוהל דווחים מיידיים ונוהל אישור עסקאות חריגות עם בעל השליטה ו/או שלבעל השליטה עניין אישי בהן ועיצובם כנוהלים חדשים, תוך מתן דגש, בין היתר, לגילוי המוטל על בעל השליטה ביחס לכל עניין אישי שיש לו בעסקה כנדרש על-פי חוק החברות. על אהובי הוטל גם איסור על תנאי לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח לתקופה של שנה; ועל זכות הוטל איסור על תנאי לכהן כנושא משרה בכירה לתקופה של חצי שנה.

ועדת האכיפה המינהלית ברשות ניירות ערך סברה כי נוכח הקשר העסקי המתמשך שהתקיים בפועל בין בעל השליטה ובין עו"ד שוב, אין ספק כי מערכת היחסים העסקית ביניהם נדרשה לגילוי נאות בדוח, כולל גילוי כל ההתקשרויות האחרות שהיו בין השניים במיזמי נדל"ן במועד העסקה או בסמוך אליה. בנסיבות, נקבע כי המידע שגולה בדוח המיידי בעניין זה לא היה מלא, והערת השוליים שנכללה בדוח בדבר עניינו "הקל והזניח" של בעל השליטה גיבשה פרט מטעה בדוח, כמו גם היעדר הדיווח על העסקה כעל עסקה חריגה שלבעל השליטה עניין אישי בה והטעונה אישור משולש על-פי חוק החברות. הוועדה הפנתה לעיקרון הניצב בבסיס הדרישה לאישור המשולש, בחתירה לריסון כוחם של בעלי השליטה בחברות ציבוריות ולהבטחת טובתה של החברה ובעלי מניותיה בלבד מול בעלי השליטה.

באשר להטעיית הרשות, הוועדה קבעה כי מדובר בהפרה המתבטאת, בהגדרה, בפגיעה קשה באמון המתחייב בין הגורמים המפוקחים בשוק ההון ובין הרגולטור. 

עו"ד נוית נגב ועו"ד איריס ניב-סבאג, המייצגות את יגאל אהובי, מסרו בתגובה: "מדובר בהסדר המבטא איזון נכון לאור הפרופורציות המוגבלות של העניין, ומשקף את עמדתנו, אשר התקבלה על דעת רשות ניירות ערך, כי מדובר בהפרה מינהלית, ברשלנות, שאינה חמורה במהותה, וכי מדובר בעסקה לטובת החברה, אשר בסופו של דבר גם אושרה במנגנון הנדרש". 

הוועדה אישרה את ההסדר וקבעה כי אמצעי האכיפה שהוטלו במסגרתו הם במתחם הסבירות. בעניין מדרג האחריות בין החברה, אהובי וזכות, קבעה הוועדה כי אהובי הוא העומד במרכז מחדלי הדיווח וההטעיה, כאשר עולה כי האינטרסים האישיים שלו הם שהכתיבו את העשייה הרשלנית המפרה בחברה. 

עוד כתבות

הנשיא טראמפ ומושל קליפורניה, גאווין ניוסום/ צילום: רויטרס

כך נאבקת קליפורניה בטראמפ וגוררת לקלחת את ענקיות הרכב העולמיות

המדינה הודיעה כי תעצור רכישות כלי רכב מחברות שתומכות בממשל, המבקש לשלול ממדינות ארה"ב את הסמכות לפקח על פליטות מנועי רכב

אילן ישועה וניר חפץ / צילום: איל יצהר, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

ההצעה המדהימה של מנכ"ל וואלה לניר חפץ: "שים אצלי 700 אלף שקל - ותקבל עד חצי המלכות"

בתמלילי שיחות וואטסאפ שנחשפות כאן לראשונה, אילן ישועה מציע לעד המדינה, שבאותו זמן עבד כראש מטה ההסברה של הליכוד, את העסקה הבאה: הליכוד יוציא את כספי מימון המפלגות שלו על פרסום בוואלה - ובתמורה כל האתר יגויס לטובת הליכוד, "בטירוף"

הפגנת יוצאי אתיופיה  / צילום: מאיר המאירי

המחאה תתחדש? השוטר שירה למוות בסלומון טקה יואשם בגרימת מוות ברשלנות

כך הודיעה היום מח"ש לבני משפחתו של טקה ז"ל, שציפו כי השוטר יואשם בהריגה וקיבלו את ההחלטה במורת-רוח ● הירי בטקה, שהתרחש בסוף יוני, הצית מחאה נרחבת של יוצאי אתיופיה נגד המשטרה בכל רחבי הארץ

בנייני מגורים ברובע קרויצברג בברלין / צילום: Fabrizio Bensch, רויטרס

דיווחים: ממשלת גרמניה סבורה כי רפורמת השכירות בברלין לא-חוקית

לפי התקשורת הגרמנית, משרד הפנים של גרמניה סבור כי חלקים נרחבים מרפורמת השכירות המקיפה בברלין מנוגדים לחוקה, ולא יעמדו במבחן משפטי ● הרפורמה כוללת הקפאת מחירים והורדה בדיעבד של שכירות גבוהה מהמקובל

איתן יוחננוף, מנכ"ל החברה / צילום: תמר מצפי

בלי אונליין ומותג פרטי: רשת המזון של משפחת יוחננוף הצטרפה לבורסה בסטייל עם ביקושים של 1.5 מיליארד שקל

(עדכון) - יוחננוף גייסה 462 מיליון שקל ותחל להיסחר בשווי של 2.3 מיליארד שקל - הרשת השלישית בגודלה בבורסה ● לאחר שנים של צמיחה בפעילותן: שווי השוק המצרפי של שש הרשתות הציבוריות מגיע לכ-13 מיליארד שקל, כמעט מחצית ממנו מיוחסת לשופרסל

נורד סטרים 2. צינור הגז של פוטין / צילום: רויטרס

"צינור הגז של פוטין" כמעט הושלם, אבל ממשיך ללבות את היצרים בתוך האיחוד האירופי

הפרויקט השנוי במחלוקת גרר לאחרונה סנקציות, קנסות ועימות פומבי בין פולין לצרפת ● האם האמריקאים יהיו אלה שיטרפדו אותו?

פרופ' דפנה ברק ארז, שופטת עליון / צילום: שלומי יוסף

בג"ץ: העסקת רואי חשבון חיצוניים כמבקרי פנים ע"י החברות הממשלתיות מגבירה ניגודי עניינים

בפסק דין עקרוני המצדיק את יוזמת רשות החברות הממשלתיות לצמצם העסקת רואי חשבון חיצוניים כמבקרי פנים, מגדירה שופטת העליון דפנה ברק-ארז כללים להתערבות רשות החברות בניהול החברות הממשלתיות, ודוחה את העתירות שהגישו נגדה רואי החשבון

האומן17/ אמיר מאירי

עסקת ענק אחרי הליך דרמטי: דמרי ויהלומית פרץ רכשו את מתחם האומן 17 בת"א ב-355 מיליון שקל

המתחם כולל 16 דונם ועל פי הערכת השמאי שוויו הגיע ל-200 מיליון שקל ● המחיר המריא במהלך ההתמחרות על הנכס, שבה לקחו חלק גם החברות יובלים, אקרו וקרן ריאליטי

שירותי מחשוב / אילוסטרציה: Shutterstock

המחשוב לוהט: מניות חברות ה-IT שוברות שיאים, במקביל לשיפור ניכר בתוצאותיהן

בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של 2019, הכנסותיה של מלם-תים עלו ב-15% ל-1.6 מיליארד שקל, והרווח הנקי קפץ ביותר מפי שניים, ל-90 מיליון שקל ● המניה זינקה היום ב-10% בתגובה לדוחות הכספיים החיוביים

איציק שמולי, העבודה–גשר / צילום: תמר מצפי

האם כדי להפיל ממשלת מיעוט הימין יצטרך לארגן ממשלה חדשה?

האומנם אי-אפשר יהיה להפיל את גנץ בלי חבילת טריפל - ראש, קווים וסידור עבודה? עשינו סדר ● המשרוקית של גלובס

המודעה שיצאה בשיתוף הפעולה המיוחד של סטימצקי עם צומת ספרים / עיצוב: משרד הפרסום ענבר מרחב G

סטימצקי וצומת ספרים שילבו כוחות בניסיון למנוע עוד סבב בחירות

רשתות הספרים המתחרות פרסמו הבוקר מודעה משותפת שבה הם קוראים לגנץ ולנתניהו שלא להיכנס לספרי ההיסטוריה כמנהיגים שהובילו לסבב בחירות שלישי

 סוחרים בבורסתNYSE/  צילום: רויטרס  .rendan McDermid

נעילה מעורבת בוול סטריט; ירידות חדות במגזר הקמעוני

הדאו ג'ונס ירד ב-0.3%, הנאסד"ק עלה ב-0.2% ומדד S&P 500 ננעל כמעט ללא שינוי ● קוהל'ס והום דיפו צללו לאחר תוצאות מאכזבות והנמכת תחזיות, וגררו גם את מייסיס ● מספר היתרי הבנייה בארה"ב זינק לשיא של 12 שנה, עלייה במספר התחלות הבנייה למגורים ● נעילה מעורבת באירופה: פוטסי עלה ב-0.1%, הדאקס נותר כמעט ללא שינוי, הקאק ירד ב-0.4% ומדד סטוקס 600 הכלל אירופי עלה ב-0.2% ● מדד הניקיי היפני איבד 0.5%, והבורסה בהונג קונג קפצה ב-1.5%

דורי סגל וחיים כצמן / צילומים: תמר מצפי, איל יצהר

דורי סגל עושה עסקים עם גזית גלוב: ישקיעו יחד מעל רבע מיליארד שקל בנדל"ן מניב בקנדה

גזית השיקה שותפות חדשה להשקעות בנדל"ן עם דורי סגל, שותפו של חיים כצמן לייסוד החברה, שגם שימש בעבר כמנכ"ל ● סגל יפרוש מחברותו רבת השנים בדירקטוריונים של גזית גלוב ושל חלק מהחברות הבנות

לשכת התעסוקה במדריד / צילום: רויטרס

שוק העבודה באירופה פורח, אז למה כל כך הרבה עובדים כועסים?

שיעור האבטלה באירופה נמצא ברמת שפל של דור, אלא שרבות מהמשרות האלה הן חלקיות או זמניות, ואינן כוללות את ההטבות שעובדים אירופים התרגלו לקבל

עוזי דנינו / צילום: איל יצהר, גלובס

עוזי דנינו לשעבר מנכ"ל אקסלנס מונה ליו"ר קרן הגשמה

אליו יצטרף רונן טורם, לשעבר מנכ"ל מגדל שוקי הון, כמנכ"ל הגשמה ● המינויים מגיעים על רקע כוונתה של החברה לבסס את הקשר מול המוסדיים, בצל תקופה מאתגרת וחקירה של רשות ניירות ערך

יעקב לוקסי לוקסנבורג / צילום: גיזי

סאני תמשיך לשווק בישראל את מכשירי סמסונג עד תום 2024; מציגה ירידה חדה ברווח

ההסכם עם החברה הקוריאנית, שעל הארכתו דיווחה סאני היום, אמור היה להסתיים בסוף 2020 ● כחלק מהארכת ההסכם נקבע כי אם סמסונג תחליט לשווק מחשבים ניידים בישראל, תינתן לסאני זכות סירוב ראשונה להפצתם בישראל

מייסדי אינטסייטס אלון ארבץ, גיא ניצן וגל בן–דוד / צילום: IntSights

חברת מודיעין הסייבר IntSights גייסה 30 מיליון דולר

את הסבב הובילה קרן הצמיחה קומרה קפיטל ● הגיוס הנוכחי מביא את סך גיוסי החברה ל-70 מיליון דולר

ישראל גרטי, שלמה אליהו וניר גלעד  / צילום: יוד צילומים אילת

כיפת ברזל באילת: מי הגנו על כבוד "שומרי הסף של המבוטחים"

וגם: הנהלת פנאקסיה ישראל פתחה את המסחר בבורסה לני"ע

 

מבט אווירי על מתחם הבורסה ברמת גן / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

בדרך למנהטן: תוכנית הענק שמבקשת לשלש את מתחם הבורסה ברמת גן

תוכנית ענק שנבחנת בוועדה המחוזית מבקשת לשלש את מתחם הבורסה • החיבור התחבורתי אומנם מצוין, אבל הרחובות הצרים אינם מעודדים הליכה ומעלים סימני שאלה בנוגע לאטרקטיביות של האזור

סין / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

החזית הפנימית של סין באסיה: מלחמת הסחר היא לא רק מול ארה"ב

תשומת הלב במלחמת הסחר ממוקדת בארה"ב ובסין, אולם מלבדן יש שחקנים חשובים אחרים, שהתגובה שלהם תעצב את קווי האספקה של הכלכלה הגלובלית