גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

כסף לחייב או כסף לנושים: בית המשפט העליון עושה סדר בתחום פשיטות הרגל

באחרונה קבעו שופטי העליון כמה פסיקות הנוגעות לזכותו של פושט רגל להחזיק בכספים • בית המשפט משרטט את גבולות הרכוש של החייב שיחולק לנושיו, תוך נטייה להרחיב את ההגנה עליו ומתוך ראייה חברתית־סוציאלית • כך למשל נקבע כי כספים שנצברו בביטוח מנהלים של חייב, לא יועברו לנאמן על נכסיו ולקופת הפירוק

השופטת יעל וילנר / צילום: רפי קוץ
השופטת יעל וילנר / צילום: רפי קוץ

עניינם של פושטי רגל "רגילים", לא טייקוני ולא סלבס, לא מגיעים כעניין שבשגרה אל בית המשפט העליון. הם נדונים בדרך-כלל בבתי המשפט המחוזיים ומסתיימים שם. אם הם כבר מגיעים לערכאה המשפטית הגבוהה ביותר, אז בדרך-כלל השאלות הנדונות בהם הן בעלות השלכות רוחב ומשמעויות החורגות מעניינו האישי של פושט הרגל "הרגיל".

באחרונה ניתנו מספר פסקי דין בתחום פשיטת הרגל העושים סדר בתחום ומבהירים אילו כספים של פושט הרגל מוגנים ואינם ניתנים להעברה לקופת הפירוק, ואילו כספים יועברו לנושיו של פושט הרגל. בפסיקות אלה משרטט בית המשפט את גבולות רכוש פושט הרגל שיחולק לנושיו, תוך נטייה להרחיב את ההגנה על פושט הרגל מתוך ראייה חברתית־סוציאלית.

כך, בפסיקה של העליון שניתנה החודש, בוטלה ההגנה המוחלטת שהייתה לכספי פיצויים נזיקיים של פושט רגל מפני נושיו, תוך ביטול הלכה שהייתה קיימת מזה 50 שנה, המכונה "הלכת ידידה". בפסק הדין נקבע כי פיצוי שניתן לפושט הרגל עבור פגיעה בכושר ההשתכרות שלו - יועבר לנאמן ויחולק לנושים.

בפסק דין נוסף שניתן החודש, קבע העליון כי כספי החזרי מס שקיבל פושט רגל שייכים לקופת הפירוק ולנושים; ובפסק דין אחר, שניתן במאי השנה, קבע בית המשפט העליון כי קופת גמל זכאית לקזז כספים מפוליסה של עמית פושט רגל כנגד סכום הלוואה שנתנה לו וטרם נפרע ("הלכת פינצ'ב").

הפסיקות האחרונות של העליון-פושטי רגל

בשבוע שעבר ניתנה פסיקה נוספת בתחום, המשלימה את פסק הדין שניתן במאי, לאחר שהגיע אל העליון עניינו של פושט רגל שהנאמן ביקש לנגוס מכספי התגמולים בביטוח המנהלים שלו -  והפעם בית המשפט חיזק את ההגנה על פושטי הרגל, תוך שהוא קובע כי בעוד חברת ביטוח יכולה לקזז כספים בפוליסת ביטוח כנגד הלוואה שהעניקה לפושט הרגל, הנאמן אינו זכאי לנגוס בכספים אחרים שנצברו בפוליסה.

בפסק דין שניתן בשבוע שעבר קבע העליון כי העובדה שפושט רגל העמיד את כספי ביטוח המנהלים שלו כבטוחה להחזר הלוואה לחברת הביטוח, אינה מהווה ויתור מבחינתו על ההגנות שמעניק לו החוק על הכספים שנצברו לטובתו בפוליסת ביטוח המנהלים מול יתר הנושים שלו - כלומר אין בכך כדי לאפשר את העברת הכספים לנאמן על נכסיו לשם חלוקתם לנושיו האחרים. פסק הדין משגר מסר חברתי-סוציאלי מעודד, שמחזיר מעט אל קדמת הבמה את ההגנה הבסיסית שלה זכאי בעל פוליסת ביטוח שנקלע לחובות.

מחלוקת על כספי הפוליסה

החלטת העליון ניתנה בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, שבמסגרתה הותר לחברת כלל, המחזיקה ומנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים של פושט רגל, לקזז את חובו כלפיה ממרכיב הפיצויים שבפוליסה.

בינואר 2016 הגיש החייב, אינסטלטור במקצוע, לבית המשפט המחוזי בקשה למתן צו כינוס ולהכריז עליו כפושט רגל, לאחר שלדבריו נקלע לסחרור כלכלי ולחובות בהיקף של כ-18 מיליון שקל. בסמוך לכך ניתן צו כינוס לנכסי החייב, ובחלוף כשנה ו-9 חודשים הוכרז החייב פושט רגל והמנהל המיוחד מונה כנאמן על נכסיו.

אחד מנכסיו של החייב הוא פוליסת ביטוח מנהלים המוחזקת ומנוהלת על-ידי חברת הביטוח כלל. הפוליסה נפתחה ב-1987, ונכון לשלהי 2017 הצטבר בה סכום של כ-1.07 מיליון שקל, המחולק לשני רכיבים נפרדים: רכיב של תגמולים בסך של כ-820 אלף שקל, ורכיב של פיצויים בסך של כ-250 אלף שקל.

כ-8 חודשים לפני שהגיש את בקשתו להכריז עליו כפושט רגל, נטל החייב הלוואה מכלל בסך של כ-210 אלף שקל. להבטחת החזר ההלוואה, שיעבד החייב את הפוליסה לטובת כלל, וניתנה לכלל גם זכות קיזוז ועיכבון. בשלהי 2017, משלא פרע החייב את חובו כלפי כלל, הגישה החברה בקשה למחוזי לאפשר לה לקזז את הסכום המגיע לה בגין ההלוואה מתוך כספי הפיצויים, וכן להורות לה כיצד לפעול ביחס לכספי התגמולים ואם להעבירם לקופת פשיטת הרגל. החייב מצדו הסכים למימוש כספי הפיצויים, אך התנגד למימוש כספי התגמולים.

המחוזי נעתר לבקשת כלל, אך שאלת גורלם של הכספים שהצטברו בפוליסה הפכה למוקד המחלוקת בערעור שהגיש הנאמן על נכסי החייב לעליון. הנאמן טען בערעור כי על כלל להיפרע מכספי התגמולים ולא מכספי הפיצויים, וכי לאחר סילוק החוב כלפי כלל, יש להעביר את מלוא הכספים שייוותרו בפוליסה (הן יתרת כספי התגמולים והן כספי הפיצויים) לקופת פשיטת הרגל לטובת יתר הנושים. הנאמן טען, בין היתר, כי בחירתו של החייב לשעבד את כספי הפוליסה במלואם לטובת כלל - כמוה כוויתור על ההגנה שהחוק מעניק לכספי התגמולים.

החייב ורעייתו טענו מנגד כי כספי התגמולים הם כספים המוגנים מכוח סעיף 85(1א) לפקודת פשיטת הרגל, ובהיעדר הסכמה מפורשת של החייב, הם אינם מהווים נכסים בני חלוקה בהליך פשיטת רגל. לטענה זו הצטרפה חברת כלל וכונסת הנכסים הרשמית.

תכלית סוציאלית של הגנה

שופטי בית המשפט העליון, יצחק עמית, ג'ורג' קרא ויעל וילנר, קיבלו את עמדת החייב וציינו כי כספי התגמולים זוכים להגנה מיוחדת וכפולה של המחוקק: האחת בדמות סעיף 25(א) לחוק קופות גמל, האוסר על שיעבוד והעברה של הכספים (למעט במקרים ספציפיים); והשנייה בדמות סעיף 85(1א) לפקודת פשיטת הרגל, הקובע כי כספי התגמולים אינם ניתנים להעברה לקופת פשיטת הרגל, כל עוד לא הגיע מועד תשלומם כקצבה.

"בבסיס הוראות אלה ניצבת תכלית סוציאלית של הגנה על כספי הפנסיה של החוסכים", כתב השופט עמית בהכרעה. "בראי התכלית הסוציאלית העומדת ביסוד ההגנה על כספי התגמולים, חובת תום-הלב של המבטח-המַלווה כלפי המבוטח-הלווה, הבאה לידי ביטוי גם בהוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, מחייבת את המבטח להיפרע תחילה מכספי הפיצויים, בעוד שמימוש כספי התגמולים יתבצע רק כמוצא אחרון".

עוד קבע העליון כי "הנאמן אינו יכול לכפות על המבטח-המַלווה (הנושה המובטח) להיפרע תחילה מכספי התגמולים", וכי "נכונותו של המבוטח לשעבד את הפוליסה לטובת המבטח-המַלווה אינה בבחינת ויתור מכללא מצדו על ההגנה המוקנית לכספי התגמולים מכוח סעיף 85(1א) לפקודה כלפי נושים אחרים".

לבסוף ציין השופט עמית כי "אף במצב שבו המבטח-המַלווה נדרש להיפרע מכספי התגמולים (מקום בו לא די בכספי הפיצויים כדי לכסות את החוב בגין ההלוואה), אין הדבר מביא להסרת ההגנה החלה על כספי התגמולים כלפי יתר הנושים, ואין בכך כדי לאפשר את העברתם לנאמן".

השופטת וילנר הוסיפה על כך כי "זכותו של המבטח להיפרע מכספי התגמולים אינה מוחלטת, וכי במידת האפשר, עליו לפעול לפירעון ההלוואה תוך צמצום הפגיעה בכספים אלה. זאת, אף במחיר של פגיעה מסוימת באינטרס הנושים שאינם מובטחים. כך בכלל, וכך בפרט - במסגרת הליך פשיטת הרגל, נוכח מאזן חובות תום-הלב המתואר לעיל, ולאור גדריה המצומצמים של חובת תום-הלב המוטלת על נושה מובטח כלפי נושים שאינם מובטחים". 

עוד כתבות

שמועת קורונה 30 / אילוסטרציה: גלובס

מדריך מיוחד: האם נתניהו קרא למגפה "קשקוש" ועוד שמועות קורונה שהגיעו אליכם בווטסאפ

זהירות: הסרטון שבו נתניהו קורא לקורונה "קשקוש" הוא כוזב ● קראתם בפייסבוק על תרופה מוזרה למגפה? קיבלתם בוואטסאפ הודעה מלחיצה ממקור עלום? ● בודקי העובדות של "גלובס" מבררים את השמועות הטריות

פול דונובן / צילום: רונן מכלב

"פיזור גיאוגרפי של תיק ההשקעות מעולם לא היה חשוב יותר, גם הזהב יכול להיות שימושי"

פול דונובן, הכלכלן הראשי של בנק UBS, אומר בראיון ל"גלובס" כי "רוב הנתונים הכלכליים מבוססים על סקרים, וצריך להיות אדם מאוד יוצא דופן כדי למלא סקר כשהכלכלה מושבתת" ● בינתיים, ב-UBS ממליצים "ניטרלי" על שוק המניות הגלובלי ו"משקל עודף" על אג"ח חברות בדירוגים גבוהים

פריקה של מיליון מסיכות N95, שהגיעו מסין לבוסטון ביום חמישי / צילום: Jim Davis, Associated Press

פרשנות: ציד המסיכות והתמוטטות הסדר העולמי

האם האמריקאים גנבו 200 אלף מסיכות 95N, שנועדו למשטרת גרמניה? מי יודע ● אבל נוסחת ״אמריקה תחילה״, המקדשת ריבונות ואנוכיות, אינה מיטיבה לשרת את אמריקה או את בעלות בריתה במלחמה נגד נגיף הקורונה

שטרות ישראלים / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מה צפוי להיות השווי של מיליון שקל בעוד 10 שנים ב-3 ניירות שונים?

האם השווקים הפיננסיים בישראל יצאו משיווי משקל? ● מה כדאי לרכוש כיום לטווח ארוך: אג"ח ממשלת ישראל, אג"ח בנקאיות או מניות בנקאיות? מה תעשה השקעה בת מיליון שקל בעוד 10 שנים?

זוג קשישים בקניות בשוק / צילום: Oded Balilty, Associated Press

דעה: אזרחי ישראל מקריבים הכול כדי להגן על הקשישים, והמדינה מזניחה אותם

בישראל התרבות השלטת רואה בחיי הקשישים שווי ערך וראויים להארכה כמו של הצעירים, וממילא יש היום את המשאבים במדינה לטפל במבוגרים ● אז מדוע הם בסוף התור? ● דעה

בדיקות קורונה במקדונלד'ס / צילום: מקדונלד'ס

מבורגרים למטושים: מקדונלד'ס הופכת סניף לדרייב אין בדיקות קורונה

מקדונלד'ס ישראל חוברת לקופת חולים כללית והופכת את סניף המק דרייב שלה בתל שוקת, ליד באר שבע, לדרייב אין לבדיקת קורונה המיועד למבוטחי הקופה שיגיעו עם הפניה מהרופא

אריה דרעי, ש”ס / צילום: רפי קוץ

אתגר הבידוד: האם בני ברק היא העיר הצפופה בעולם?

דרעי טוען שהבני-ברקים לא שאננים יותר, הם פשוט צפופים יותר ● בדקנו עד כמה ● המשרוקית של גלובס

אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

אי.די.בי לקראת הסדר חוב: תפנה למחזיקי האג"ח כדי לקבל את עמדתם ביחס לדרכי הפעולה האפשריות

לאי.די.בי יש חוב של 2.03 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, בעוד שקופתה ריקה לחלוטין ממזומנים ● לחברה שווי נכסי נקי שלילי

בורסת ניו יורק / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

החסכונות נגמרו: הסיבה שהכלכלה לעולם לא תתקן את עצמה

כלכלן אחד טען כי מיתונים הם תוצר שדות מגנטיים על השמש, ואחר הסביר כי מיתון משתולל מפני שאנחנו חוסכים יותר מדי ● אך ישנה סיבה מדוע העולם גולש למיתון, והיא שונה מכל מה שחשבו בכלכלה הקלאסית ● האזינו

שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' / צילום: איתמר סיידא

חוק התעופה צפוי להשתנות בעקבות משבר קורונה - מה זה אומר לגבי הצרכנים?

הנימוק לבקשה לשנות את החוק בצו השעה נסב סביב מצבן הכלכלי הקשה של חברות התעופה שפעילותן נפסקה כמעט לחלוטין ● אחרי שהתזכיר הועבר להערות ציבור ואחרי הערות שהעבירה הרשות להגנת הצרכן, נוסחה הצעת חוק שמשקפת מעין פשרה בין האינטרסים של הצדדים

אייל אלחיאני, מייסד טריא. / צילום: איל יצהר, גלובס

ההלוואה שהסתבכה: לאן נעלמו 25 מיליון שקל שהלוותה טריא לחברה שקרסה?

חברת ההשקעות החברתיות העניקה הלוואה לקבוצת דלהום, שנכנסה לחדלות פירעון בחודש שעבר עם חובות המוערכים בכ–137 מיליון שקל לשורת גופים פיננסיים • אלא שההלוואה הגיעה לבעל השליטה בדלהום, ולא ברור שהיא אכן שימשה למטרה שלשמה ניתנה

הפגנת  התאחדות המלאכה והתעשייה / צילום: יח"צ

"90% מחברי התאחדות התעשייה הזעירה לא זכאים למענק מהמדינה"

על רקע הנתון הזה יוצאים היום חברי התאחדות המלאכה והתעשייה להפגנה רכובה מת"א לירושלים ● ההפגנה הרכובה הקודמת שעלתה לירושלים בשבוע שעבר כללה את מרבית ארגוני העצמאים והעסקים הקטנים, והשתתפו בה אלפי עצמאים שחסמו את רחובות העיר

ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה־הכהן / צילום: איל יצהר, גלובס

עיריית רמת גן הציבה גדרות בגבול עם בני ברק

המהלך נעשה לפי ראש עיריית רמת גן כדי להתמודד עם עצירת ההדבקה של וירוס הקורונה ● בתגובה הודיע מנכ"ל משרד הפנים לעיריית רמת גן להסיר את הגדרות שהוצבו ● עם זאת, מהעירייה מסרו ל"גלובס" כי לא קיבלו פנייה כזו ממשרד הפנים

בורסות אירופה / צילום: Associated Press

עליות חדות באירופה ובחוזים בארה"ב על רקע נתוני האטה בהתפשטות הקורונה

אופטימיות זהירה: בבית הלבן מדברים על פוטנציאל להתייצבות בהתפשטות המגפה; האטה בספרד, באיטליה ובגרמניה ● נדחתה הפגישה בין מדינות אופ"ק לבעלות בריתן, שהייתה אמורה להביא להסכם על קיצוץ תפוקת הנפט ולייצוב השוק; מחירי הנפט צונחים

יקי בריגה, הבעלים של חברת בריגה / צילום: איל יצהר, גלובס

"מה שלא קנו החודש, ישלימו בחודש הבא": יזם הנדל"ן האופטימי יקי בריגה בראיון

מגפת קורונה? סחרור מוחלט במשק? היזם יקי בריגה לא מודאג, ובטוח שגם תוך כדי הסגר אנשים ימשיכו לקנות דירות ● ראיון אופטימי

סופר, מכולת, תרבות הצריכה, בקבוקים, מיץ, מעובד, מדפים, מזון

הטרנד הבא או פנטזיה נוספת? פנטזי מבקשת לקלוט פעילות של יבוא ושיווק מוצרי מזון

על הכוונת: חברת אייל אייכנר, יבואנית מזון עם כשרויות גבוהות - שמציגה מחזור שנתי של 29 מיליון שקל

מנכ"ל בנק הפועלים, דב קוטלר  / צילום: גדי דגון, יח"צ

בנק הפועלים יעמיד הלוואות לעצמאים בהיקף של עד 10,000 שקל

מדובר בהלוואות לתקופה של עד חמש שנים ובריבית של פריים פלוס 1.5% ● המהלך נעשה בשיתוף עם ארגון העצמאים להב

יעקב אילון / צילום: דויד וינוקור

עובדי חדשות 13 מבקשים צו נגד תוכנית הפיטורים ופותחים בעיצומים

בעקבות ההחלטה על הורדה מיידית של תוכניות מהאוויר, עובדי חדשות 13 ישביתו היום ב-12:30 את עבודתם למשך שעה

עמיר פרץ ובני גנץ  / צילום: אלעד מלכה

פרץ הודיע על פיצול העבודה-מרצ: סיעת העבודה תתמזג לתוך כחול לבן

יו"ר העבודה: "הלכנו לאיחוד כי הייתה סכנה שמרצ לא תעבור את אחוז החסימה. כיום איננו רואים עין בעין את האופן בו יש לשרת את עם ישראל" ● ח"כ מרב מיכאלי: "כדי לסדר שני תיקים לעמיר פרץ ואיציק שמולי לא זורקים מפלגה של בן גוריון, רבין ופרס"

עמית ביליה / צילום: מקס מורון

"חברות ממונפות וללא מזומנים יתקשו לצלוח את המשבר"

עמית ביליה, אנליסט ומנהל השקעות בבית ההשקעות יצירה, בדק איך תשפיע התפרצות הקורונה על שוק הנדל"ן, ומצא כמה חברות שתלויות במיוחד בשוק ההון ובמערכת הבנקאית לצורך מיחזור חוב ● חוסר היכולת לגייס הון במהלך המשבר תייצר לחברות אלה קושי תזרימי בקרוב מאוד