גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מהפכת הנגד של בית המשפט בתוכניות תגמול עובדים

על פי מדיניות רשות המסים יש למנוע תגמול מנייתי שאינו אלא מסווה לבונוס ● אולם לאחרונה שלח בית המשפט מסר ברור ונוקב ולפיו חברה יכולה ליצור תוכניות תגמול מגוונות, המחזקות את מעמד העובד כ"שותף" לבעלי המניות האחרים, אך אינן הופכות אותו לבעל מניות מן המניין

שכר כפול  / אילוסטרציה: שאטרסטוק
שכר כפול / אילוסטרציה: שאטרסטוק

בימים אלה פורסם פסק דין מהפכני של בית המשפט המחוזי בנצרת בעניין שוחט, בו נדונה סוגיית תחולת תוכנית תגמול עובדים מכוח סעיף 102 לפקודה על "מניות דיבידנד" וסוגיית שיעור המס החל על הדיבידנד שקיבל העובד בגינן. המניות היו "מניות סוג" שהקנו זכות לדיבידנד בלבד, נטולות זכויות הצבעה, ללא זכות העברה לצד ג', הפוקעות במועד סיום יחסי העבודה. זאת ועוד, החברה המקצה עצמה פעלה בהתאם לתוכנית עידוד מכוח החוק לעידוד השקעות הון, המקנה הטבות מס לדיבידנד המחולק, ולכן אף העובד טען כי הוא זכאי לשיעור מס מוטב (15-20%) על הדיבידנד שקיבל, ככל בעל מניות אחר.

פסק דין זה מתכתב ישירות עם חוזר מס הכנסה שפורסם לפני חודשים ספורים, ממנו עלה כי תחולת תוכניות התגמול מוגבלת להקצאת מניות רגילות, במסגרתן נושא העובד בסיכוי ובסיכון ככל אחד מבעלי המניות הרגילים, לרבות הזכות לממש את מניותיו באופן רגיל (ללא שימוש באופציות PUT ו/או CALL). זאת ועוד, בהתאם לחוזר האמור, רק תוכנית תגמול המסווגת חשבונאית כתוכנית הונית (הקצאת הון), להבדיל מתוכנית המוצגת כהתחייבות, יכולה להיחשב כתוכנית העומדת בתנאי סעיף 102.

בעניין פסק דין שוחט טענה רשות המסים כי מניות בלתי עבירות, המקנות רק זכות לדיבידנד מיוחד (עד 40% מרווחי החברה), וללא אפשרות מימוש, כלל אינן זכאיות לחסות תחת כנפי סעיף 102 לפקודה. למעשה, לעמדת מס הכנסה, כלל אין מדובר במניות של ממש, אלא בסוג של בונוס המשתלם לעובד. ממילא, לא רק שהדיבידנד אינו זכאי להיחשב לדיבידנד מוטב מכוח החוק לעידוד השקעות הון, אלא אף לצורכי מס אין לראותו כדיבידנד כלל ועיקר, אלא כסוג של הכנסת עבודה (בונוס) החייבת בשיעור מס שולי מלא.

פקיד השומה אישר את התוכנית

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה נחקק על רקע הרצון לעודד עובדים להפוך לבעלי המניות בחברה ועל רקע הרצון לאפשר לחברה לתגמל את עובדיה על פי ביצועיהם ותוצאות החברה, מבלי שהחברה תיאלץ להוציא כספים מכיסה. "המסלול ההוני" הנחשק במסגרת סעיף 102 מאפשר לעובד ליהנות בתום "תקופת הבשלה" בת שנתיים, בה מוחזקות המניות בידי נאמן, מתשלום מס מופחת של 25% בלבד על הרווח שנוצר לו, וזאת בתנאי שלחברה המקצה לא תותר בניכוי כל הוצאת שכר ובהתקיים התנאים האחרים הקבועים בחוק. למעשה, תוצאת המס של מסלול זה מאפשרת לעובד ליהנות מתוצאה המקבילה לזו של בעל מניות היכול למשוך לכיסו דיבידנד בשיעור מס של 25% בלבד, מבלי שזה ייחשב להוצאה בידי החברה מחלקת הדיבידנד.

בהתייחס לטענות הצדדים, פסקה השופטת עירית הוד פסיקה עקרונית, על פיה היות שהוראות סעיף 102 מחייבות הודעה מראש לפקיד השומה 30 יום קודם למועד ההקצאה וכן אישור של תוכנית ההקצאה על ידו, אזי בהינתן אישור כאמור, לא יכולה רשות המסים להעלות בהמשך הדרך טענות על פיהן התוכנית אינה חוסה תחת כנפי סעיף 102. האישור האמור הוא מהותי, בין אם ניתן פוזיטיבית ובין אם אושר באופן אוטומטי, בהיעדר התנגדות, בחלוף תקופת 90 הימים המנויה בחוק. בהינתן אישור כאמור, התנגדות לתחולת הסעיף יכולה להיעשות רק במקרים בהם ברור באופן חד משמעי כי הוגשה לאישור תוכנית תגמול שמלכתחילה לא היה מקום להגישה על פי הוראות הסעיף.

משנפסק כי התוכנית עמדה בתנאי סעיף 102, המשיך בית המשפט ובחן האם יש מקום לטענות מס הכנסה בדבר שינוי סיווג לצורכי מס של התשלומים ששולמו לעובד בגין "מניותיו". לעניין זה קבע בית המשפט כי בהיעדר הגדרה בחוק למונח "מניה" המגבילה את הזכויות הנלוות למניה, החברה רשאית לקבוע מה הזכויות הצמודות לכל סוג מניות, לרבות מגבלה על עבירות המניות. אף מניות הכוללות בחובן זכות לדיבידנד בלבד, העתידות להפוך למניות רדומות בתום תקופת העבודה, תוך ששוויין במועד זה ייקבע על ידי ועדה ו/או דירקטוריון, יכולות להיחשב למניות המגשימות את תכלית חקיקתו של סעיף 102, המהדקות ומחזקות את הקשר בין העובד לבין החברה המעסיקה. זאת ועוד, בהתייחסו לטענות רשות המסים, על פיהן מדובר בתוכנית התחייבותית (להבדיל מתוכנית הונית), במסגרתה יכולה הייתה החברה להחליט לאיזה סוג מניות מחולק הדיבידנד, פסק בית המשפט כי אין בכך כדי להביא לשינוי סיווג התשלומים ששולמו לעובד ולהופכם מדיבידנד להכנסת עבודה.

דיבידנד, אך ללא הטבה נוספת

בהתייחס לשיעור המס החל על הדיבידנד שחולק לעובד, האם יחול עליו שיעור מס של 25% או שיעור המס המוטב החל על הכנסות הדיבידנד המחולק מהכנסותיה המוטבות של החברה, קבע בית המשפט כי יש לחייב את הכנסת הדיבידנד במס של 25%, ללא כל הטבת מס נוספת. בית המשפט נימק את החלטתו בכך, שדווקא מהיעדר הוראה מפורשת בסעיף 102 בעניין הטיפול בהכנסות הדיבידנד, יש להסיק כי דין הכנסת הדיבידנד כדין רווח ההון שיופק בידי העובד בעת מימוש המניות המוקצות. העובדה שניתן להעביר דיבידנד לעובד, אף בתקופה בה המניות חסומות ומוחזקות בידי הנאמן, אין בה כדי ללמד כי שיעור המס על הדיבידנד שונה משיעור המס החל על רווח ההון מכוח המניות המוקצות.

לסיום ייאמר, כי מעבר לקביעה הברורה כי אישור תוכנית תגמול על ידי רשות המסים מחייב את פקיד השומה המנוע לטעון נגד תחולתו, יש בפסק הדין אמירות מהותיות בדבר היכולת של חברה ליצור תוכניות תגמול מגוונות, המחזקות את מעמד העובד כ"שותף" לבעלי המניות האחרים, אך אינן הופכות אותו לבעל מניות מן המניין. חברות פרטיות רבות מעוניינות לשתף בתוצאותיהן את העובדים, ובכך לחזק את הקשר עימם, אך מנגד אינן מעוניינות לאפשר כניסה של מיעוט העלול להפריע בעתיד להתנהלות החברה כחברה פרטית. לצד ההבנה שיש לגלות למדיניותה של רשות המסים, על פיה יש למנוע תגמול מנייתי שאינו אלא מסווה לבונוס, היכול להשתנות משנה לשנה בהתאם לשיקול הדעת של הנהלת החברה, נראה כי בעקבות פסק הדין אין מנוס משיקול דעת נוסף בעניין זה. פסילה מראש של תוכניות הקצאה בתקופת 90 הימים שבסמוך להגשתן, תוכל אולי להביא למימוש המדיניות הנוכחית של רשות המסים, אבל יהיה בה משום החמצה של המסר הברור והנוקב שהעביר בית המשפט. דומה כי נדרש גיבוש של מדיניות מס חדשה על ידי רשות המסים, שיהיה בה כדי לאזן בין ההכרח למנוע תכנוני מס העלולים לאפשר תשלום בונוס לעובדים בשיעור מס מופחת לבין הרצון לאפשר גם לחברות פרטיות לשתף ברווחיהן את עובדיהם המסורים, מבלי שהאחרונים יוכלו להפוך ביום מן הימים למיעוט עוין שימנע מבעל המניות הפרטי לנהל את עסקיו כרצונו. 

הכותבים הם שותפים באשכול המסים של פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי BDO

עוד כתבות

רז ברטוב / צילום: סיון פרג'

רז ברטוב ימונה לסמנכ"ל טכנולוגיה וחדשנות בביטוח ישיר

ברטוב הודיע לאחרונה על פרישה מתפקיד סמנכ"ל הטכנולוגיות בפרטנר ● הוא יחליף במהלך אוקטובר את יבגני וולפין

איתי בן זאב/ צילום: איל יצהר

לא משחקים: ועד עובדי הבורסה קורא להחרים את אירוע פתיחת המסחר עם מנהלת הליגות לכדורגל

"קופת הבורסה היא לא מגרש המשחקים הפרטי שלך", נכתב בהודעה שהופצה לעובדים, על רקע הסכם חסות עם מנהלת הליגות לכדורגל שהיקפו יותר מ-12 מיליון שקל

אייל בן סימון / צילום: תמר מצפי

הריכוזיות הגיעה לפרדס: הפניקס תחלק את החזקתה במהדרין כדיבידנד בעין, וגם נכסים ובנין תידרש לפעול

בעקבות זאת, קבוצת דלק, השולטת בהפניקס, צפויה לקבל לידיה כ-12.5% ממניות מהדרין, בעוד שקבוצת מאיר משאיות תקבל לידיה כ-4.5% ממניות מהדרין ● מאז דווח המהלך של הפניקס, איבדה מניית מהדרין כ-8.5% מערכה

אביגדור ליברמן במסיבת העיתונאים היום / צילום: שלומי יוסף

ועדת הבחירות קיבלה הסכם עודפים ראשון: בין ישראל ביתנו לכחול לבן

נזכיר כי במערכת הבחירות מועד א' חתם אביגדור ליברמן על הסכם עודפים עם נפתלי בנט והימין החדש, ואילו מפלגת כחול לבן נותרה ללא הסכם עודפים

גוגל / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

אלף עובדי גוגל חתמו על עצומה נגד שיתוף פעולה של החברה עם רשויות ההגירה בארה"ב

מעל אלף עובדי גוגל חתמו על עצומה, אותה פרסמו באתר "מדיום", שדורשת מהנהלת החברה להצהיר כי גוגל לא תעבוד עם רשויות הגירה ובקרת גבולות בארה"ב, בטענה כי יחס הרשויות לפליטים ומבקשי מקלט אינו הוגן ● העובדים קראו לגוגל שלא לשתף עם הרשויות פעולה ע"י הענקת של תשתיות או משאבים בהווה או בעתיד

איציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל / צילום: שלומי יוסף

שנתיים לרכישת ניו-פארם, למה שופרסל עדיין רחוקה מלקצור את הפירות?

שינויים במטה, החלפת אסטרטגיה והפסדים של עשרות מיליוני שקלים - שנתיים לאחר רכישת ניו-פארם מידי המשביר לצרכן, שופרסל עדיין לא הצליחה לאזן את הרשת ● מה תעשה ענקית השיווק הגדולה בישראל עם רשת הפארם שלה? ● ניתוח

גד פרופר / צילום: איל יצהר, גלובס

כבר לא עסק משפחתי: גד פרופר תובע מנסטלה 39 מיליון שקל על מניותיו באסם

בעלי אסם לשעבר, שמכר את מניותיו לנסטלה ב–2012, דורש מענקית המזון כי תשווה את התמורה שקיבל לתמורה שקיבלו בעלי המניות מהציבור על מכירת אחזקותיהם לנסטלה ארבע שנים מאוחר יותר ● במכתב שצורף לתביעה, דוחה נסטלה את הטענות

תלמידים בכיתת לימוד./ צילום: איל יצהר

צומחת, אבל לאט יותר: ההוצאה הלאומית לחינוך עלתה רק ב-4% ב-2018

ההוצאה הלאומית לחינוך ב-2018 הסתכמה ב-110 מיליארד שקל – עלייה של 4% לעומת 2017 ● משקי הבית ותרומות ממשיכים לממן קרוב לרבע מההוצאה לחינוך

יארון טס / צילום: יח"צ

עתיד הרפואה בשלט רחוק: רופאים באוסטרליה יעשו משמרת לילה בארה"ב

משאבת הנקה שאוספת מידע, הולוגרמות שמספקות מידע לרופאים בלי להביט במסכים וניטור מרחוק של בתי חולים - חברת פיליפס בונה מסלול בריאות מקיף ועתידני לצרכן ● יארון טס, סמנכ"ל חדשנות ואסטרטגיה בחברה, אומר שהטכנולוגיות קיימות, אבל הדרך להטמעתן ארוכה: "רופאים בבתי חולים לא מרגישים אחראים לבריאות החולים, אלא שתפקידם לתקן מה שמקולקל. לכן המערכת קורסת"

בנימין נתניהו / צילום: שלומי יוסף

נתניהו: "יש גירעון של 12-13 מיליארד שקל, טיפלתי כבר בגדולים מזה"

כחלק משידור וידאו לייב בפייסבוק, ראש הממשלה טען כי הוא יפתור את בעיית הגירעון לא באמצעות העלאת מסים, אלא ע"י הקטנת הוצאות הממשלה ● "אם אתם רוצים אותי, אל תיפלו בפח של הצבעה למפלגות אחרות"

צוות הפיתוח של אורן גרשון: (מימין לשמאל) שחר איתן, מיכאל בכר וארנון פלג / צילום: אינטל, יח"צ

אינטל חושפת: שבב הבינה המלאכותית הראשון שפותח בישראל

השבב החדש ששמו Springhill ייחשף הערב בכנס בארה"ב וייכנס לשלב הייצור עוד השנה ● בפיתוח השבב החדש השתתפו מאות מעובדי מרכז הפיתוח של אינטל בחיפה ובמפעל הייצור בקרית גת

ג'וזפה קונטה, ראש ממשלת איטליה / צילום: רויטרס

ראש ממשלת איטליה התפטר; הנשיא יחליט אם ללכת לבחירות

ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה התפטר לאחר ששר הפנים מתיאו סלביני הודיע על פירוק הקואליציה לפני שבועיים ● הנשיא סרג'יו מטרלה יחליט אם להכריז על בחירות חדשות או למנות ממשלה זמנית ● בינתיים, המפלגות הקיימות בפרלמנט מנסות להרכיב קואליציה חלופית

עומרי אילוז, עידו ספרותי, אופיר אשכנזי: מייסדי פרימטראיקס / צילום: פרימטראיקס

רכישה בתוך ישראל: PerimeterX רכשה את הסטארט-אפ פייג'סיל מנס ציונה

סכום העסקה לא נחשף, אך ידוע כי עד הרכישה, פייג'סיל גייסה מיליון דולר מהמשקיע הפרטי אלון ארבוב וממשרד ההשקעות המשפחתי Clear Future ● החברה גייסה עד כה כ-80 מיליון דולר ● הטכנולוגיה של החברה נועדה לספק הגנה מפני בוטים זדוניים, ביניהם בוטים שנועדו להשפיע על מערכות בחירות ועל סקרים מקוונים

דדי שוורצברג / צילום: עדיקה

עדיקה צומחת אבל לא מצליחה להרוויח; המניה צנחה ביותר מ-50% מההנפקה

רשת האופנה עדיקה סיימה את הרבעון השני עם עלייה של 29% בהכנסות לכ-31 מיליון שקל, אך גידול בהוצאות בגין פתיחת חנויות חדשות העביר אותה להפסד ברבעון ובמחצית הראשונה של 2019 ● המנכ"ל דדי שוורצברג: "לאחר תקופת הדוח התקבלו אינדיקציות חיוביות ראשוניות לפעילות החברה הבינלאומית"

מה אפשר לקנות ב-1.4 מיליון שקל בדרום הארץ  / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

איזה דירה תוכלו לקנות ב-1.4 מיליון שקל בדרום הארץ?

חמישה חדרים ביבנה, ארבעה חדרים בבאר-שבע או באשקלון - או שלושה חדרים באשדוד?

כלכלה אוסטריה // צילום: שאטרסטוק

אג"ח למאה שנים? חותם על זה ב-100%

כשהמלצתי בספטמבר 2017 להסיט חלק מתיק ההשקעות לאיגרות חוב אולטרה-ארוכות, הגיבו לי שזה רעיון השקעה מהגיהינום, ושמדובר בהפסד ודאי של עשרות אחוזים ● מאז עברו פחות משנתיים, ואיגרת החוב של אוסטריה ל-100 שנים, למשל, השיאה תשואה של 100% ● איך מתרחשת הכפלה של שווי ההשקעה בשנתיים באיגרת של מדינה המדורגת +AA, והאם מח"מ ארוך זו עדיין השקעה כדאית?

שכונת גיורא, גבעת שמואל / צילום: תמר מצפי

העירייה נגד היזם: הקרב על הפינוי בינוי בגבעת שמואל נמשך

העירייה הפקידה בוותמ"ל תוכנית לבניית 1,385 דירות בשכונת גיורא, חלקן על קרקע משלימה, ו-37 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה ● היזם שאסף חתימות בשכונה מתנגד ומנסה לקדם תוכנית משלו שבה יותר דירות, וגם תמורה גדולה יותר לדיירים

שאול ואיריס אלוביץ' בבית המשפט / צילום: שלומי יוסף

תיקי נתניהו: היום ייערך השימוע לשאול ואיריס אלוביץ'

קו ההגנה של אלוביץ' צפוי לנסות לנתק את הקשר הסיבתי לכאורה בין הסיקור באתר וואלה ובין ההתנהלות של נתניהו מול בזק כשר התקשורת וכרה"מ ● בנוסף צפויים סנגורי אלוביץ' לתקוף את תזת התביעה, שלפיה בזק קיבלה מנתניהו הטבות רגולטוריות בהיקף של מיליארד שקל

הבורסה בתל אביב/ צילום: שלומי יוסף

נעילה חיובית בתל אביב: מניית טבע זינקה בקרוב ל-7%

המדדים המובילים עלו קלות בדומה לסנטימנט מעבר לים ● אפקון החזקות קפצה ב-3.75%, ישרכארט עלתה ב-1.2% ● אלקטרה במו"מ עם ג'נריישן קפיטל למכירת כל החזקותיה בחברת נגב גז טבעי, גז טבעי דרום ונגב החברה לתשתיות תמורת 135 מיליון שקל

מדד המותגים: ביטוח ופנסיה / אילוסטרציה: דגנית ג'מצי, גלובס

מותגי הביטוח והפנסיה המובילים בישראל מרכזים בידיהם כוח עצום

הגופים שמנהלים את העתיד של העובדים הופכים לישירים יותר במגע עם לקוחות הקצה ומרכזים בידיהם כוח אדיר ● כניסתן של חברות ביטוח חדשות בקיץ שעבר עשויה להביא בשורה של ממש לענף