קרב בצמרת הרגולציה: רשות ני"ע דרשה מידע מחברות הביטוח; רשות שוק ההון: לא בסמכותה

רשות שוק ההון הבהירה לחברות הביטוח שהסמכות הפיקוחית שלה בלבד, ולכן עליהן לתאם עמה את המענה לרשות ניירות ערך • גורם מעורה בעבודת הרגולציה: הדרישה של רשות ניירות ערך כי חברות הביטוח יפרטו לה כיצד בכוונתן להיערך לאימוץ התקן ומהן אבני-הדרך שלהן, היא לא ראויה

משה ברקת וענת גואטה / צילומים: תמר מצפי
משה ברקת וענת גואטה / צילומים: תמר מצפי

מלחמת גיזרה חריגה וחריפה בין שני רגולטורים פיננסיים מרכזיים: יום לאחר שרשות ניירות ערך פנתה לחברות הביטוח בדרישה כי יפרטו בפניה את ההיערכות שלהן לגבי אימוץ תקן IFRS17 לגבי חוזי ביטוח. פניה זו של רשות ניירות ערך, שבראשות ענת גואטה, נתפסה כחדירה לתחום הפיקוח על הביטוח, שתחת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבראשות משה ברקת, שמיהר להנחות את חברות הביטוח שלא להיענות לרשות ללא אישורו ותיאום עמו. לפי שעה לא התקבלו תגובות הרשויות.

יו"ר רשות ניירות ערך ענת גואטה באירוע עושים שוק \ צילום: איל יצהר
 יו"ר רשות ניירות ערך ענת גואטה באירוע עושים שוק \ צילום: איל יצהר

ל"גלובס" נודע כי היום שלח ברקת מכתב חריג וחריף בו הוא מבהיר ומורה לחברות הביטוח לפנות אליו בכל עניין שקשור בדיווח של חברות הביטוח, ורק לאחר מכן, "ולאחר תיאום", יתאפשר לענות לרשות ניירות ערך.

על פניו האחריות על אסדרת תחום הדיווח בחברות ציבוריות נתונה לרשות ניירוך ערך, ובעיקר למחלקת תאגידים. ואולם, במקרה של חברות הביטוח וגם של הבנקים, ישנם רגולטורים ייעודיים שהוסמכו על ידי חוק מיוחד והם אלה שמחזיקים בסמכויות הפיקוח, כולל על הדיווח בענף המסוים. על כן נראה כי החלה פה מלחמה בין שני הרגולטורים, על שטחי פיקוח. רשות ניירות ערך היא שירתה ראשונה ואז רשות שוק ההון הגיבה בהחלטיות ובבוטות. גורם מעורה בעבודת הרגולציה ושאינו נמנה על שתי הרשויות אמר ל"גלובס" כי הדרישה של רשות ניירות ערך כי חברות הביטוח יפרטו לה כיצד בכוונתן להיערך לאימוץ התקן ומהן אבני -הדרך שלהן, היא לא ראויה ואף ממש חדירה לסמכויות רשות שוק ההון.

משה ברקת בוועידת ישראל לעסקים \ צילום: שלומי יוסף
 משה ברקת בוועידת ישראל לעסקים \ צילום: שלומי יוסף

בכל אופן, במכתבו מבהיר ברקת לחברות ביטוח כי "כידוע לכם, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון אמונה מתוקף חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), על היבטי הפיקוח השונים הנוגעים למבטחים, כהגדרתם בחוק. בין היתר, החוק מסמיך בסעיף 42 את הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לקבוע הוראות הנוגעות לדוחות כספיים שיוגשו על ידי מבטחים. בכלל זה, הממונה מוסמך לקבוע (וכבר קבע) הוראות לעניין מבנה הדוחות העיתיים של מבטחים, התקינה החשבונאית החלה על מבטחים, הטיפול החשבונאי שיחול בדוחותיהם לגבי פריטים מסוימים וכיוצא באלה".

עוד מבהיר ברקת כי מבחינתו "בכל הנוגע למבטחים שהם תאגידים מדווחים כהגדרתם בחוק ניירות ערך, וכן בכל הנוגע לחברות החזקה שהן תאגידים מדווחים, המאחדות מבטח, או שהמבטח הוא חברה כלולה שלהן, תקנות ניירות ערך קובעות הסדרים המחריגים חלק ניכר מההוראות הרגילות החלות (לגבי חברות ציבוריות) על עריכת דוחות תקופתיים ורבעוניים, ובכלל זה - אופן העריכה והמידע הנכלל בדוחות תיאור עסקי התאגיד, בדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים". כך, הוא מפרט, "הסדרים אלה מכפיפים את צורת העריכה של דוחות אלו להוראות הממונה, בתכלית שנועדה למנוע הוראות גילוי כפולות או סותרות. למען הסר ספק, הסדרים כאמור מחריגים גם את חברות ההחזקה, ככל שהמידע הרלוונטי מתייחס לתאגיד המבטח". כלומר,ברקת מסביר למפוקחים על ידו, בצעד חריף וחריג, כי עליהם לא להקשיב למכתב של רשות ניירות ערך בנושא.

בנייר ההבהרה לגבי "סדרי הטיפול בנושאים חשבונאיים הקשורים למבטחים" מורה ברקת לחברות הביטוח כי "ככל שבעקבות דיון עם רשות ניירות ערך מתכוון התאגיד לנקוט בשינוי בטיפול חשבונאי, אומדן וכיוצא באלה, יש לתאם זאת גם עם רשות שוק ההון, וזאת בטרם ביצוע שינוי כאמור בפועל", כשהוא מבהיר בנוסף כי "ככל שתאגיד כאמור מתכוון להטמיע במסגרת הדיווח העיתי שלו, לרבות במסגרת דוח כספי, במסגרת דוח דירקטוריון או במסגרת דוח תיאור עסקי התאגיד, התייחסות לדרישת גילוי כללית, רחבה או תקדימית, הרי הוא מתבקש לתאם את העניין מראש גם עם רשות שוק ההון".

כמו כן הוא מבהיר לחברות הביטוח כי "בשלב זה הממונה טרם קבע הוראות מפורטות המתייחסות לעיתוי האימוץ של התקן האמור, אופן אימוצו (לרבות התייחסות לסוגיות קשורות), ההתאמות בדרישות הגילוי הרלוונטיות וכיוצא באלה. בנוסף, וכידוע לכם, תקן זה מצוי נכון למועד זה בשלבי תיקון שטרם הושלמו", ועל כן הוא דורש מחברות הביטוח לתאם עמו כל מענה לרשות ניירות ערך.

ומה כתבה רשות ניירות לחברות הביטוח? מעבר לדרישה לשתף את הרשות בתוכנית ההיערכות לעמידה בהוראות התקן החשבונאי הרשות כתבה לחברות הביטוח כי עליהן לפרט בפניה את אבני-הדרך לעמידה בתקן, כמו גם לפרט בפניה אם חברת הביטוח נעזרת בייעוץ חיצוני לטובת המהלך, גם בבחינת משרד רואי החשבון המבקר בעניין זה. רשות ניירות ערך גם קצבה לחברות הביטוח תקופה קצרה עד שידווחו לה על זה.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988