גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שערוריית טלדור: רו"ח מקוסט פורר ישלם עיצום כספי בסך 150 אלף שקל

"שערוריית טלדור" משנת 2014, במסגרתה התגלו אי התאמות בהיקף 49 מיליון שקל בדוחותיה הכספיים של החברה, הגיעה לסיומה בסוף השבוע בהסדר אכיפה אחרון שנחתם עם רואה החשבון החיצוני של החברה, רו"ח עופר ארז ● ההסדר אושר חרף העובדה שרו"ח ארז לא הודה בהפרות שיוחסו לו

בית טלדור פתח תקווה / צילום: יח"צ
בית טלדור פתח תקווה / צילום: יח"צ

"שערוריית טלדור" משנת 2014, במסגרתה התגלו אי התאמות בהיקף 49 מיליון שקל בדוחותיה הכספיים של החברה, הגיעה לסיומה בסוף השבוע בהסדר אכיפה אחרון שנחתם עם רואה החשבון החיצוני של החברה: וועדת האכיפה המנהלית אישרה הסדר אכיפה במסגרתו הוסכם, כי רו"ח עופר ארז, שותף ממשרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, ששימש כרואה החשבון המבקר החיצוני של החברה, ישלם עיצום כספי בסך 150 אלף שקל, וההליך שפתחה נגדו רשות ניירות ערך ייסגר. ההסדר אושר חרף העובדה שרו"ח ארז לא הודה ברשלנות במסגרת עבודתו כמבקר החיצוני של טלדור, ולא נקבע בהחלטה המאשרת את ההסדר כי הוא אכן התרשל.

בהחלטת חברי הוועדה צוין, כי "על פני הדברים ובמישור העקרוני, נראה לנו שצדקה ב"כ הרשות בהדגישה כי רואה החשבון המבקר, הפועל בחברה ציבורית, משמש בה בפועל כשומר סף שלה, שמטרתו לפקח עליה ולבקר את פעילותה למען לא תיקלע לסיטואציות מפרות. רוה"ח המבקר, אמור לשמש עיניים לחברה, לצורך איתור כשלים בנהליה ובדיווחיה שנעלמו מעיני נושאי המשרה בה.

"תפקידו של רואה החשבון המבקר להבטיח אפקטיביות של הבקרה הפנימית בחברה, ולמנוע ממנה כשלי דיווח. לא זו אף זו, על רואה החשבון המבקר לא להסתפק בהליכה בתלם הנהלים המתבקשים אלא עליו לנקוט גישה ספקנית, עירנית וזהירה על מנת להבטיח שלא יהיו פרטים מטעים בדוחות עליהם מתנוססת חוות דעתו החלקה".

עם זאת, חברי וועדת האכיפה בחרו, באופן חריג, שלא לקבוע כי רו"ח ארז התרשל, ואישרו את ההסדר שנחתם ללא קביעת רשלנות כלל. "במסגרת אישור ההסדר, אין אנו רואים מקום לקבוע פוזיטיבית קיומה של רשלנות והאם בנסיבות המתוארות בתיק הנדון פעל המשיב (רו"ח עופר ארז, א' ל"ו) כרואה חשבון מבקר סביר אם לאו.

על בסיס העובדות המוסכמות בהסדר, לאור התשתית הלכאורית שהונחה בפנינו במסגרת ההסדר באשר לקיומה של רשלנות ולאור בחירתו מרצון של המשיב להתקשר בהסדר ולוותר אגב כך על זכותו להתייצב בפנינו ולנסות לשכנענו כי לא הייתה רשלנות במעשיו, ובהינתן הנוסח והרציונל של סעיף 54ב לחוק, המאפשר התקשרות בהסדר גם ללא קביעה פוזיטיבית של ההפרה הנטענת נשוא ההסדר, וזאת בנסיבות מתאימות, ובהן כאשר שני הצדדים לא זונחים את ליבת טענותיהם ועדין מבקשים לקשור ביניהם הסדר העולה בקנה אחד עם אינטרס ציבורי לקיומו של הסדר על פני אי קיומו, הרי הוועדה תאשר את ההסדר וכך אנו עושים במקרה הנדון".

שערוריית טלדור

שערוריית טלדור התפוצצה בתחילת שנת 2014, אז התגלו אי התאמות ודיווח עודף בדוחות המלאי ובסעיפי ההון החוזר של חטיבת שירותים מנוהלים בחברת טלדור אשר הובילו לתיקון הדוחות. על פי ממצאי החקירה הפלילית שנפתחה בעניין, נקבע כי מירב גת, מנהלת הכספים של חטיבת שירותים מנוהלים בחברה, נקטה פעולות לשינוי נתונים הקשורים לערכי המלאי ולסעיפי ההון החוזר, ששימשו להכנת הדוחות הכספיים של החברה, באופן שלא משקף את ערכם בפועל. מירב גת הודתה והורשעה בבית המשפט המחוזי בביצוע עבירות פליליות.

בחודש מאי 2018 פתחה יו"ר הרשות לניירות ערך בהליך מנהלי נגד חברת טלדור, מנכ"ל החברה, סמנכ"ל הכספים, ונגד רואה החשבון המבקר שלה בעבר, עופר ארז. הרשות לניירות ערך טענה כי החברה וסמנכ"ל הכספים הכלילו ברשלנות פרטים מטעים בדוחות הכספיים של החברה, וכי מנכ"ל החברה הפר את חובת הפיקוח המוטלת עליו. בקשר לרואה החשבון טענה הרשות, כי היה עליו לגלות את התרמית ולמנוע הכללת פרטים מטעים בדוחות.

בהמשך לכתב הטענות המנהלי מטעם הרשות, הגיש רואה החשבון, באמצעות עורכי הדין ירון קוסטליץ ויואב סגל, כתב תשובה מטעמו, בו עמד על טענות משפטיות וחשבונאיות לפיהן לא היה עליו לגלות את התרמית.

בין לבין, חברת טלדור, מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים שלה הגיעו להסדרים עם הרשות (טלדור הסכימה להודות בחלק מהעובדות אך לא הודתה בכך שהעובדות הללו מגבשות הפרות ברשלנות של הוראות החוק או של התקנות - ושילמה עיצום כספי בסכום של 1.15 מיליון שקל).

בהמשך לכך, הגיע רואה החשבון והרשות להסדר - ללא הודאה בהפרה. על פי מתווה ההסדר רואה החשבון לא הודה בעובדות ובמסקנות המשפטיות שהרשות טענה להן. עמדתו של רואה החשבון ביחס לטענות הרשות כלפיו הייתה, כי הוא פעל לפי כל תקני החשבונאות כנדרש, ולא נפל בעבודתו רבב; בחברה בוצעה תרמית פלילית מתוחכמת על ידי מנהלת הכספים של החטיבה, תוך גיבוי ממנהל החטיבה; אין לרואה החשבון במסגרת ביקורת דוחות כספיים כלים לחשיפת מעשי מרמה פליליים ומתוחכמים, ואין לו יכולת לאתר זיופים ומצגי שווא באמצעות נהלי ביקורת רגילים.

שדה לא חרוש

בבקשה לאישור ההסדר ציינה הרשות לני"ע, כי הטענות כלפי רואה החשבון הן בגדר "'שדה לא חרוש' ומורכב בתחום אחריות רואי החשבון לפרטים מטעים בחוות דעתם", ועל כן החליטה על הפסקת ההליך המנהלי נגדו.

המותב, בראשות השופטת בדימ' ברכה אופיר תום, קיבל את עמדת הצדדים, לפיה אין מקום בנסיבות העניין לקבוע כי רואה החשבון התרשל.

בהחלטה צוין, כי "בליבת ההפרות נשוא הדיון, עומדת הפגיעה בעקרון הגילוי הנאות... מטרת טיפוחו של עקרון זה בשוק ההון, הוא ללא ספק, החתירה לשמירה על שוק מוגן ויציב, שהמידע הזורם בו בדרכו אל המשקיע הסביר, הוא מידע מבוסס ואמין. בענייננו, חמורה העובדה שעניין לנו כאן במחדלים שהתמשכו על פני שנים, כאשר במוקד כל המחדלים, עמדו אותן עבירות פליליות שבצעה רו"ח מירב גת, שלא אותרו במערכת, ושגרמו לדיווחיה המטעים של החברה לאורך התקופה".

עוד צוין כי גם ההיקף הרחב של מחדלי הדיווח הללו, שחייבו את תיקון הדוחות והצגתם מחדש, יש בו כדי להוסיף טעם לחומרה, לצד העובדה שמדובר בסעיפים מהותיים של הדוחות הכספיים שנפגעו.

ו"עדיין", נכתב בהחלטה, "יש לקבל את עמדת הרשות שהביאה בחשבון שיקוליה לעונש, גם שיקולים לקולא, שפעלו למיתון הסנקציות נגד המשיב הזה. בין אלה, העובדה שההטעיה בפועל נעשתה כמוסכם, על ידי מירב גת לבדה, שהיטיבה להסתיר את מעשיה בתחכום ובמקצועיות, עד שהאחראים על תקינות הדיווח בחברה, כולל המשיב דנא, לא השכילו להבחין בהם".

עוד כתבות

דונלד טראמפ / רויטרס

פרשנות - נבואת הזעם והחורבן של טראמפ: "יהיה הרבה מוות בשבוע הבא"

בממשל מעריכים כי המגפה תגיע אל שיאה "בתוך ששה עד שבעה ימים" בשלושת המרכזים העירוניים המועדים ביותר לפורענות: ניו יורק, דטרויט וניו אורלינס ● 93,000 מתים הם עכשיו האומדן הזהיר, המספר עשוי להגיע ל-176,000

בני גנץ / צילום: Sebastian Scheiner - AP

פרשנות: להיות אופציה על המדף - ולהמתין בסבלנות

החלופה לשלטון הימין הגיעה אל סוף דרכה ● האפשרות האחרונה שנותרה לאופוזיציה הישראלית היא להודות בעקרותם של קיצורי הדרך, להסכים להיות אופציה, ולדעת שמימושה יצריך דור שלם

גייטס ומנדלה, לפני 17 שנה בפורום שעסק באיידס / צילום: Jeff Christensen, רויטרס

מפוליו ועד קורונה: ביל גייטס היה הראשון לזהות

כך הפך ביל גייטס לאביר המחלות הזיהומיות: מייסד מיקרוסופט היה מהראשונים לזהות שמחלות ויראליות הן אחת הבעיות המרכזיות של הכפר הגלובלי

פרופ’ ברכה רגר / צילום: איל יצהר, גלובס

מה חושבת הווירולוגית הבכירה בישראל על הסיכוי למצוא חיסון לקורונה

פרופ' ברכה רגר מאוניברסיטת בן גוריון, מהווירולוגים הבכירים בישראל, חשבה בתחילת הקריירה שלה שחיסונים יעשו לווירוסים מה שעשתה האנטיביוטיקה לחיידקים • באופן אירוני, היא אומרת ל"גלובס", הצלחתם הובילה לנטישת התחום ומענקי המחקר נעלמו • עכשיו אנחנו משלמים את המחיר

בורסת ניו יורק / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

וול סטריט ננעלה בירידות; הנפט קפץ בעוד 12%

המשק האמריקאי איבד 701 אלף משרות בחודש מרץ ושיעור האבטלה קפץ לרמה של 4.4% לעומת 3.5% בפברואר ● טסלה קפצה לאחר שדיווחה על מסירת כ-88,400 כלי רכב ברבעון הראשון ● בורסות אירופה ננעלו בירידות

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

הבורסה עברה לירידות במדדים המובילים; מניית קבוצת דלק קופצת 17%, מדד הנפט והגז נוסק ב-8%

המדדים המובילים מאבדים כ-0.6% ● מחיר הנפט זינק בקרוב ל-40% בשני ימי המסחר האחרונים ● פריגו עולה בחדות ● עליות חדות במניות אנרג'יאן, דלק קידוחים, בזן, פז ותמר פטרוליום

יוסי כהן, המוסד, איל וולדמן, מלאנוקס, אמיר גל אור, INNONATION, שי ויניגר,  למונייד / צילום: Gali Tibbon, AP, כדיה לוי, קובי קנטור, שלומי יוסף

מזוודות מלאות דולרים במזומן, שומרי ראש וניסיונות שוד: כך הופך שוק הציוד הרפואי לשוק שחור

אנשי הרכש הרפואי יושבים בדרך-כלל במשרד ומתמודדים עם טפסים ורגולציה, אבל ימי הקורונה שינו לחלוטין את המצב ● העסקאות מבוצעות במזומן, ומי שממצמץ מפסיד את הסחורה ● המרוץ הבינלאומי גורם לזינוק במחירים ולמרדף נואש אחרי מכונות הנשמה ומסכות

נתניהו וכחלון / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

הממשלה מבקשת לאשר: תוספת תקציב של עד 90 מיליארד שקל

האוצר הפיץ לפני כניסת השבת את טיוטת החוק לתיקון חוק יסוד משק המדינה, לפיו תוכל הממשלה לחרוג ממסגרת התקציב שקובע חוק היסוד בעד 90 מיליארד שקל ולהעביר 17.7 מיליארד שקלים מסכום זה לביטוח הלאומי לצורך תשלום דמי אבטלה

עסקים סגורים בצל ההנחיות החדשות של משרד הבריאות, תל אביב. / צילום: איל יצהר, גלובס

היקף הפונים לקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים זינק ל-18 אלף

לפי הערכות האוצר, הקרן תעביר בשבועיים הקרובים למעלה מ-2 מיליארד שקל לעסקים שפנו אליה בבקשות לאשראי ● מספר הבקשות שכבר אושרו עמד כרגע על עשרות בודדות

לירון ברייר–דנציגר / צילום: תמונה פרטית

"החודש שילמתי דמי ביטוח לאומי ומע"מ והכול. זה לא יחזור אליי בשום צורה"

לירון ברייר-דנציגר, צלמת ואמנית שהתרגלה ליומן עמוס בשגרה, מצאה עצמה עם גל ביטולים והפסקה חדה בפעילות ● "להיות עצמאי בישראל זה קשה. ולהיות אישה עצמאית, זה עוד יותר קשה. לא מרגישים שדואגים לנו"

מרכז הסחר העולמי בוול סטריט, ניו יורק, העמוס בדרך כלל, שומם / צילום: John Minchillo, Associated Press

מספר המתים בניו יורק צפוי לעקוף הלילה את זה של אסון התאומים

מושל ניו יורק מדווח על "הזינוק הגדול ביותר ביום אחד במספר המתים מאז תחילת המגפה" – 562 הרוגים, מ־2,373 אתמול ל־2,935 היום ● באסון התאומים נהרגו 2,977 איש

מוזיאון הלובר, צרפת / צילום: AP Photo, AP

מסביב לעולם ב-360 מעלות: 5 סיורים וירטואליים תרבותיים במיוחד

תכננתם לבלות את חופשת הפסח בחו"ל, וכעת אתם מוצאים את עצמכם בעיקר על הספה, מחפשים איך להעסיק את הילדים? גם בימים אלה תוכלו להעניק להם ניחוח תרבותי מרחבי העולם

נגיד הפד - ג'רום פאוול/ צילום: רויטרס

משבר הקורונה מייצר הזדמנות נדירה לאסוף אג"ח של חברות חזקות

הירידות החדות בשוק האג"ח האמריקאי בשבועות האחרונים, לצד התמיכה המשמעותית מצד הפדרל ריזרב, הופכות את איגרות החוב של חברות איכותיות לאטרקטיביות עוד יותר להשקעה, בלי לקחת סיכונים מוגזמים

יצחק קלפטר /  צילום: מילנר משה - לע"מ

הקלפטר בן 70: זה הזמן לחזור ל"יצחק", אלבום הבכורה

אלבום הבכורה של יצחק קלפטר חוגג השבוע יום הולדת עגול, אלבום  שהופך את ההסתגרות הביתית להרבה יותר נסבלת.

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

משרד התקשורת מעריך: לא נידרש לחקיקה שתעצור את ניידות המספרים

תהליך החקיקה לעצירת ניידות המספרים הוא למקרה קיצון בלבד שנראה כרגע שאינו באופק ● שר התקשורת אמסלם מקיים היום דיון בנושא

אוגוסט. ,G7 מנהיגי העולם בכנס באוגוסט / צילום: רויטרס Philippe Wojazer

האם נגיף הקורונה יביא לסוף עידן הגלובליזציה?

החודשים הקרובים ירגישו כמו סוף עידן הגלובליזציה לכאורה ● ייתכן שהם יהיו סוף השלב הראשון שלה, אבל יהיה השלב הבא, שיהיה פחות אופורי וגם פחות מכאיב ● האם התהליכים והפעילוית הכלל-עולמיות שנוצרובמאה השנים האחרונות בין מדינות העולם ימנעו נסיגה מתמשכת לאחור

אורי חפץ / צילום: נתי שוחט

הכלכלן האופטימי: "מיליון איש ייזרקו לרחוב בגלל הקורונה? אני לא רואה את זה קורה"

פרופ' אורי חפץ, מומחה לכלכלה התנהגותית, מסביר מה הממשלה צריכה לעשות כדי לאפשר לאנשים בבית לצלוח את המשבר, ומדוע היה קשה לחלקם להיענות להנחיות • לדבריו, למרות החורים, תוכנית החילוץ הכלכלית טובה, ומוכרחים לפתוח עוד את הברז התקציבי

מעבדה של BGI בסין. החברה הייתה אמורה לשלוח לישראל עשרות מכונות בדיקה / צילום: China Stringer Network, רויטרס

התוכנית הגרנדיוזית להקמת מעבדה שתבצע אלפי בדיקות קורונה ביום בישראל הותירה שובל של סימני שאלה

בתחילת השבוע הודיע הסטארט–אפ הישראלי מיי–הריטג’ כי יקים בשיתוף חברה סינית מעבדה שתבצע 10,000 בדיקות קורונה ביום • זמן קצר לאחר מכן הקפיא משרד הבריאות את המיזם ללא הסבר • בכירים במערכת הבריאות, בהייטק ובאקדמיה מעלים שורה של שאלות • מאחורי הקלעים של ההקפאה

וואהן, השבוע / צילום: רויטרס - Aly Song

סין אחרי המלחמה: כך נראית החזרה לשגרה במקום שבו הכל התחיל

התושבים מסתובבים עם מסכות, הילדים עדיין לומדים מהבית, על תיירות אין מה לדבר והעסקים הקטנים לא מצליחים להרים את הראש. המסע הסיני לשגרה החל לפני חודשיים, וכבר אפשר לראות שגם כשאין יותר נדבקים בקורונה, החזרה לנורמליות איטית וארוכה

קרנית פלוג / צילום: איל יצהר

קוראים לזה היסטרזיס: הקורונה תעבור, השאלה היא איזה נזק יישאר לכלכלה

קוראים לזה היסטרזיס: גם מיתון חולף יכול להשאיר חותם מתמשך בכלכלה ● האתגר הדחוף, כך מסבירה שורת כלכלנים, היא למנוע מהנזק הכלכלי להתמשך גם אחרי שמגפת הקורונה תחלוף