גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מצוקת המס של המתגרשים: מה עושים כשהתא המשפחתי המתפרק מחזיק בחברה

כשמתפרק תא משפחתי שמחזיק בחברה, נטיית בתי המשפט היא לקבוע כי בן הזוג שאיננו רשום כבעלים בחברה, לא יקבל את מחצית המניות, אלא את שווי המניות  ● אלא שהדבר עלול להשית על בן הזוג הנשאר בחברה את הנטל לממן את המס של בן הזוג היוצא

גירושים / צילום: שאטרסטוק
גירושים / צילום: שאטרסטוק

לאחרונה התפרסמה פסיקת ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין בחיפה בעניין נאג'י יחזקאל, פסיקה שעסקה בהשלכות המס של פרידת ידועים בציבור. נושא ההעברה של נכסים אגב גירושים מוסדר בסעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין. סעיף זה קובע כי העברה של זכות במקרקעין אגב הליכי גירושים כלל לא תיחשב למכירה לעניין מס, אם ההעברה היא בין בני הזוג או מהם לילדיהם, ובלבד שההעברה מבוצעת על-פי פסק דין. מקבל הנכס אינו מקבל עלות חדשה לצורכי מס, ועל כן ככלל מדובר בדחיית מס עד למכירת הנכס בידי מקבלו. כפי שיובהר בהמשך, ההסדר הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין אומץ במידה מרובה על-ידי רשות המסים גם לעניין העברת נכסי הון אחרים, שאינם מקרקעין בישראל, אגב גירושים.

מניות או שווי מניות?

בפסק דין יחזקאל נידונו השלכות המס של פרידתם של המנוח נאג'י יחזקאל ז"ל, ידועתו בציבור ציפורה וחברת נאג'י שהייתה רשומה על-שם המנוח. פרידתם של בני הזוג הוסדרה לאחר מחלוקות רבות ביניהם, שנגעו בין היתר לשאלה האם ציפורה זכאית למחצית שווי מניות נאג'י, או שמא היא זכאית לבעלות בפועל במחצית ממניות החברה. בסופו של יום נפסק על-ידי בית המשפט העליון, בהתחשב בעובדה כי ציפורה לא הייתה מעורבת בניהול ענייני החברה, כי היא זכאית למחצית שווי המניות. קביעה שבדיעבד הסתבר כי היא משנה מקצה לקצה את נטל המס החל על ציפורה ועל יורשו של נאג'י המנוח.

התשלום לציפורה בוצע על-ידי בנו של המנוח, שמואל, ששילם לה באמצעות חברה אחרת שהייתה בבעלות המנוח ושעברה אליו במסגרת הירושה. בהתאם לדוח הכספי של אותה חברה אחרת, התשלום לציפורה היה בבחינת רכישת חלקה של ציפורה במניות החברה. לאור העובדה כי משפטית לא החזיקה ציפורה במניות נאג'י, רשות המסים תבעה משמואל לשלם מס שבח בגין מכירת מניות נאג'י שהוכרזה כאיגוד מקרקעין, ומהחברה הרוכשת לשלם מס רכישה בגין רכישת מניות נאג'י.

לענייננו, ועדת הערר מפי השופט רון סוקול קבעה כי הואיל ולא נפסקו לציפורה זכויות במניות החברה, אלא רק שווי כספי, אזי לא יחולו על ההעברה הוראות סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין. כנגזר מכך, אין לראות בהעברת מניות חברת נאג'י לחברה האחרת כמכירת מניות שבוצעה על-ידי ציפורה, אלא כמכירה שבוצעה על-ידי שמואל, שמבחינתו השתמש בחברה הרוכשת לצורך תשלום החוב לציפורה.

תחת הקביעה כי חברת נאג'י היתה איגוד מקרקעין במועד העסקה, נפסק כי יש לקבל את עמדת רשות המסים, על-פיה העברה זאת תחויב במס שבח בידי שמואל ובמס רכישה בידי החברה הרוכשת. המשמעות הכלכלית של החלטת הוועדה היא כי שמואל נשא בחבות המס של מימוש המניות הרעיוניות של ציפורה, כך שציפורה קיבלה את השווי ברוטו של מניות החברה. לשם השוואה, במצב תאורטי בו היה נפסק כי ציפורה תקבל בפועל את חלקה, העברה זאת כלל לא הייתה מהווה עסקה לצורכי מס, ולמעשה ציפורה הייתה משלמת את המס אך ורק בעת מכירת המניות.

ככלל, הבעיה שבבסיס פסק דין יחזקאל היא בעיה שכיחה בה נתקלים זוגות רבים בעת גירושיהם, שעה שהתא המשפחתי המתפרק מחזיק בחברה. במקרים מעין אלה, נטיית בתי המשפט לקבוע כי בן הזוג שאיננו רשום כבעלים בחברה, ואשר אינו מכיר את עסקי החברה, לא יקבל בפועל את מחצית מניות החברה, כי אם יקבל את שווי המניות. ברם, העובדה כי בן הזוג הפעיל נשאר עם מלוא המניות החברה, עלולה להשית עליו את הנטל לממן מ"כסף נטו" שבבעלותו את השווי ברוטו של מניות בן הזוג היוצא.

בהלכתו של בית המשפט העליון בע"מ 4660/16 נידון המקרה הקלאסי של שני בני זוג, ואשר בו החזיק הבעל במניות חברת אלקטרוניקה בה היה פעיל. בית המשפט פסק כי היות שבת הזוג לא הכירה את עסקי החברה, ואין שני בני הזוג מסוגלים להיות בעלי מניות משותפים בחברה, חלקה במניות לא יינתן לה בפועל, אלא על דרך חישוב השווי.

מי יישא בנטל המס?

לעניין המס קבע בית המשפט לענייני משפחה כי ככל שהבעל ימכור את מניות בת זוגו לצד ג' ויתחייב במס, או שרשויות המס ידרשו בפועל מס בגין זכאות בת הזוג למניות - אזי תוקטן בפועל זכאות בת הזוג על-פי השווי נטו של המניות. בן הזוג פנה לבית המשפט בבקשה להבהיר כי מס שיחול על משיכת דיבידנדים מהחברה, משיכה שנועדה לממן את התשלום לבת זוגו, יוכר אף הוא בהפחתה משווי המניות ברוטו המגיע לזוגתו לשעבר.

בקשה זאת נדחתה על-ידי בית המשפט לענייני משפחה ובית המשפט המחוזי, והגיעה לפתחו של בית המשפט העליון. בהלכה שיצאה מפי השופט מני מזוז נקבע כי אם אכן יוטל מס על מכירה בפועל של המניות לצד ג', או יוטל מס על עצם ייחוס מניות בת הזוג לבן זוגה, יש להפחית את השווי המגיע לבת הזוג, שכן מדובר במס על מכירה רעיונית המבוצעת על-ידי בת הזוג. לעומת זאת, אין להכיר בחבות מס "אישית" המוטלת על בן הזוג הנאלץ למצוא מקור מימון לרכישת מניות האישה, ואף פרקטית לא ניתן לעקוב אחר מקורות המימון השונים של הבעל ועל נטל המס החל עליו בהשגת כל אחד ממקורות אלה.

לסיכום ייאמר כי מטבע הדברים שאלת זהות הנושא בנטל המס, האם בן הזוג הנשאר עם מלוא מניות החברה או שמא בן הזוג המממש את מניותיו למזומן, היא שאלה המצויה בעיקרה בתחום דיני המשפחה. עם זאת, ככל שהתכוונו בתי המשפט לאזן בין בני הזוג, לא סביר כי בן הזוג הנשאר בחברה לא רק שיצטרך לשלם מס בעתיד בעת מימוש החלק המקורי שלו במניות החברה, אלא אף יצטרך לשאת בהווה בנטל המס שנוצר כתוצאה ממימוש מניות של בן הזוג היוצא.

ספק רב אם המענה הפרקטי של בתי המשפט למשפחה, שרצונם הוא למנוע החזקה משותפת במניות החברה על-ידי בני הזוג הפרודים שאינם מסוגלים להתנהל יחדיו, צריך להביא להשתת נטל המס של בן הזוג היוצא על בן הזוג הנשאר. אין סיבה להעניש את בן הזוג הנשאר בגין פעילותו בחברה, ואין גם סיבה להביאו לידי מצב בו ימשוך גם הוא את ידו מהחברה המשותפת, תוך שהוא מעמיד את מלוא מניות החברה למכירה לצד ג'.

זאת ועוד, סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין מורה על "כניסה לנעליים" של בן הזוג מקבל הנכס לעניין העלות המקורית שהייתה בידי בן הזוג היוצא. כך יוצא שאם לאחר רכישת המניות מבן הזוג היוצא יימכרו מניות אלה לצד ג', עלול בן הזוג הנשאר לשלם מס רווח הון שיחושב על-פי העלות ההיסטורית, למרות שבפועל הוא שילם מכיסו לבן הזוג היוצא, ובכך אמור היה לגבש לעצמו עלות חדשה.

היות שכאמור לא קבוע כל הסדר מס בעניין זה בפקודת מס הכנסה, נחזור ונציע כי רשות המסים תפעל לגיבוש חקיקת מס מסודרת, באופן שייצור את הניטרליות המיסויית המתחייבת, וימנע את כניסתו הלא רצויה של דין המס ללב המערכה המשפטית בין בני הזוג המתגרשים. לא ניתן להשלים עם מצב מתמשך בו לא קיים הסדר תחיקתי שלם וממצה בדין המס לחלוקת נכסים אגב גירושים. 

הכותבים הם שותפים באשכול המסים של פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי BDO זיו האפט

עוד כתבות

הטרדה במקום עבודה, אילוסטרציה / צילום: שאטרסטוק

עובדים צעירים חווים ושמים לב לאפליה יותר מאשר עמיתיהם המבוגרים

כך לפי סקר חדש של גלאסדור ומכון האריס שסקר 1,100 עובדים מקבוצות גיל שונות ● הצעירים דיווחו יותר גם על אפליה על רקע גיל (גילנות)

בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

חברת אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים תשלם מע"מ בהיקף כ-35 מיליון שקל בישראל

בת"א דחה את בקשתה של החברה להטיל עליה מע"מ אפס, היות והיא מספקת שירותים לקבוצת רוטשילד העולמית, שהנה "תושב חוץ" ● התקבלה טענת רשות המסים לפיה החברה מספקת שירותים גם לתושבי ישראל בישראל, לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים ישראלים, וחייבת במע"מ בשיעור מלא

רכבת ישראל / צילום: דוברות רכבת ישראל

בקשה לדיון נוסף בפסק-הדין שעורר את "סערת אפרופים"

חברת "ביבי כבישים ועפר" הגישה בקשה לקיים דיון נוסף בפסק-הדין של ביהמ"ש העליון שהכריע לרעתה בסכסוך על עשרות מיליוני שקלים עם רכבת ישראל. לטענתה, מדובר בפסק-דין המהווה "שינוי דרמטי" ● בכתבה שפורסמה ב"גלובס" מוקדם יותר השבוע טענו משפטנים בכירים אחרת

שחקן מנצ'סטר סיטי, קון אגוארו/ צילום : רויטרס

מה לאמזון ולכדורגל, ואיך הצליחה לחתוך נתח כל כך יוקרתי ובלעדי משידורי הליגה האנגלית?

בזמן שרוב הליגות באירופה יוצאות לפגרת חג המולד, באנגליה לא עוצרים, ומבלים את החג בצפייה בכדורגל ● מי שמצטרפת השנה לחגיגה היא אמזון, שרכשה את זכויות השידור ל-20 משחקים ● אלא שהכדורגל עבורה הוא רק תירוץ כדי למשוך לקוחות חדשים לשירותים אחרים

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 4 בדצמבר 2019

אתמול באיכילוב: 11 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

דעה: אני לא ביביסט, אבל השבוע יש מצב שהייתי ביביסט-יסט

בהפגנה בעד נתניהו קיבלתי קצת שנאה, אך גם אהבה, כנות וצלקות פתוחות ● דעה

אנגלה מרקל צילום: רויטרס, Hannibal Hanschke

לראשונה בכהונתה, קאנצלרית גרמניה אנגלה מרקל מבקרת באושוויץ

מרקל צפויה לבקר  באושוויץ, בו תחלוף מתחת לשער הכניסה הנושא את הסיסמא הנאצית "Arbeit macht frei" ולהניח זר ליד "קיר המוות", ששימש להוצאות להורג ● לאחר מכן תקיים גם סיור בבירקנאו הסמוך

צוללת צבאית / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

כתבי האישום עשויים לשים קץ לשלושה עשורים של עסקאות צוללות בין ישראל לגרמניה

לאחר החשדות שפורסמו בהרחבה בשנתיים האחרונות, גרמניה הכניסה סעיף לאופציית רכישת הצוללות הבאות של חיל הים הישראלי, שככל הנראה מתנה את ההתקדמות בכך שלא התגלתה שחיתות ב"לב העסקה" ● פרשנות

שרת המשפטים איילת שקד בוועידת המשפט / צילום: שלומי יוסף

שקד נגד ההסתדרות ולהיפך: המאמר שממשיך לעורר סערה

שרת המשפטים לשעבר תקפה השבוע בטור מיוחד ל"גלובס" את מה שהיא מכנה הכוח המופרז של העבודה המאורגנת ● יושבי ראש ההסתדרות בעבר ובהווה הגיבו בחריפות והבוקר המשיכה שקד לעסוק בסוגייה

סוחר בבורסת ניו יורק / צילום: רויטרס, ברנדן מקדרמיד

בורסות וול סטריט ננעלו ללא שינוי מהותי; מניית טבע צנחה בכ-5% ללא דיווח מצד החברה

המדדים בוול סטריט ננעלו סביב רמת הפתיחה ● נעילה שלילית באירופה, מלבד מדד הקאק הצרפתי ● מניית גלנקור נפלה ב-9% בלונדון בצל חקירה וחשד לשוחד ● ההזמנות ממפעלים בארה"ב בחודש אוקטובר האחרון עלו ב-0.3%, אך הנתון לספטמבר עודכן מטה

בוריס ג'ונסון וג'סטין טרודו / צילום: Yui Mok, רויטרס

ממבחן פיזה עד מימון מפלגות - כמה אתם שולטים בחדשות?

מי צחקו על דונלד טראמפ, ממה הזהיר ה-FBI ובכמה זמן מקצר נתיב הקארפול את הנסיעה? 10 שאלות מסיפורים שהיו השבוע בחדשות

שי ג'ינפינג, נשיא סין, ודונלד טראמפ, נשיא ארה"ב / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

ניחושים פיננסיים ועונשם: על הטעות ישלם הציבור הרחב

תופעות רבות שלא היו מוכרות בעבר, כמו ריבית שלילית, מחייבות ניחושים כדי להעריך את השפעותיהן ● ואולם, כשהמנחשים לא נדרשים לשלם מחיר על הניחוש, את מחיר הטעות עוד ישלם הציבור הרחב ● בשנת 2020 כדאי לעקוב באופן שוטף אחרי הפוליטיקה, כי היא זו שתקבע את כיוון השווקים

ערן פרץ / צילום: תמונה פרטית

"רשימת הקשיים ארוכה. להיות עצמאי זה לחיות תמיד באי ודאות"

ערן פרץ בעל משרד לייעוץ כלכלי ומימוני, הוא בן 36 וחושב שהוא לא יוכל לדעת לעולם מה תהיה ההכנסה שלו בחודש העוקב ● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם. צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il

צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

"הדתה? אין פה שום הדתה". או שאולי יש? תלוי את מי שואלים

האם ישראל מצויה בעיצומו של תהליך הדתה מפר איזון, שמשתולל במערכת החינוך ובצבא, או אולי בכלל מדובר בהתפתחות חברתית טבעית של מדינה שמספר הדתיים, החרדים והמסורתיים בה מצוי בעלייה מתמדת? ● ובכן: תלוי (מאוד) את מי שואלים

מתוך הסדרה "מראדונה במקסיקו" / צילום: באדיבות פורום פילם

נרקומן של צומי: הסדרה "מראדונה במקסיקו" היא שברון לב

בסדרה "מראדונה במקסיקו", הפער בין דייגו שבתחתית החיים לבין המיתוס שהיה, דוקר בעיניים ומרסק את הלב

רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון / צילום: יוסי כהן

דעה: ראשי הערים ממשיכים להתנער מהסכמי הגג, ובצדק

הסכמי הגג בראשון לציון ובקריית ביאליק הם דוגמאות מצוינות לפער שבין הדיבורים המפליגים על פתרון בעיות הדיור לבין המציאות העלובה בשטח

לארי פינק / צילום: דניס בליבוס, רויטרס

הדחה בצמרת בלקרוק עקב רומן במקום העבודה

מארק ווייזמן, שטיפס מניהול כספי פנסיה בקנדה והפך לבן טיפוחיו של מנכ"ל בלקרוק, הודח בשל הפרת מדיניות החברה

גדעון סער / צילום: שלומי יוסף

איך נסגור את הגירעון בתקציב? גדעון סער חושף את משנתו הכלכלית והמדינית

שנתיים וחצי לאחר שחזר לפוליטיקה, גדעון סער מתכונן לקרב על הנהגת הליכוד ● בראיון ל"גלובס" הוא אומר כי הוא לא מעלה על דעתו שלא יתקיימו פריימריז בליכוד אם ישראל תלך לבחירות שלישיות, ומסביר איך הדברים שייעשה יוציאו את ישראל מהבעיות בהן היא נמצאת

השור של וול סטריט / צילום: שאטרסטוק

נתוני תעסוקה הקפיצו את וול סטריט; הדאו ג'ונס עלה 1.2%

קרטל הנפט אופ"ק יחד עם מעצמות נפט נוספות הגיעו להחלטה לצמצם את תפוקה הנפט ● בחודש נובמבר, כלכלת ארה"ב הוסיפה 266 אלף מקומות עבודה וזאת מעל לתחזיות האנליסטים שצפו תוספת של 186 אלף מקומות עבודה בלבד ● שיעור האבטלה המשיך לשבור שיאים וירד ל-3.5% ● כעת יורדת הסבירות שהפד יוריד את הריבית ● תשואות האג"ח הממשלתיות קפצו בהתאם

לוגו הבנק הלאומי של אוסטרליה / צילום: רויטרס

בנק באוסטרליה לא יספק הלוואות לעסקים הפוגעים ברווחת בעלי החיים; האם ישראל הבאה בתור

הבנק האוסטרלי הלאומי (NAB) הודיע כי לא יספק הלוואות לעסקים המפרים סטנדרטים של רווחת בעלי חיים ● עמותת 'אנימלס': "יש לקוות שגם בישראל המגזר העסקי יפנים שיש לו אחריות כלפי בעלי החיים ויותר תאגידים יאמצו מדיניות הכוללת התחייבות לשיפור הגנת בעלי-חיים"