נאמני הבימה לביהמ"ש: "ההצגה חייבת להימשך, תאטרון אינו עסק"

הנאמנים התבקשו ע"י ביהמ"ש לקבוע את סיכויי הבראת התאטרון • לדבריהם, יש לשנות מן היסוד את הגישה הכלכלית ביחס לתאטרון הבימה: "ההתייחסות אל התאטרון בעיניים 'עסקיות', בטרמינולגיות פיננסיות מקובלות, היא שגויה מעיקרה"

תאטרון הבימה / צילום: shutterstock
תאטרון הבימה / צילום: shutterstock

הנאמנים הזמניים לתאטרון "הבימה", עו"ד דורית לוי-טילר ורו"ח חן ברדיצ'ב, שלחו הבוקר (ג') דוח ראשון הסוקר, בתמצית, את פעילותם בפרק הזמן שחלף ממועד מינויים, את ממצאיהם ביחס לתאטרון וכן את עיקרי המתווה שהם מגבשים להבראת פעילות התאטרון הלאומי.

הנאמנים התבקשו על-ידי נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופט איתן אורנשטיין, לקבוע את סיכויי הבראת התאטרון על-ידם. לדבריהם, "ההצגה חייבת להימשך", ויש לשנות מן היסוד את הגישה הכלכלית ביחס לתאטרון הבימה. תחת הכותרת "הרקע למצב התאטרון", מתייחסים הנאמנים "לכרוניקה של הסדרים חסרי תוחלת".

בתוך הדוח נכתב כי "ההתייחסות אל התאטרון בעיניים 'עסקיות', בטרמינולגיות פיננסיות מקובלות, היא שגויה מעיקרה. תאטרון אינו עסק. תאטרון מחויב לשרת אמות-מידה תרבותיות ויצירתיות, אשר לא אחת אינן עולות בקנה אחד עם היכולת 'להרוויח כסף'. הפנמה ואימוץ מסקנה כזו מובילים בהכרח לשינוי הגישה של 'הסדרי הבראה' ויצירת מתכונת חדשה, שונה, שתבטיח קיום תאטרון לאומי נושם וחי ל-100 השנים הבאות". 

"מאות נושים זועמים ומיואשים"

הנאמנים סוקרים את השתלשלות ההסתבכויות הכלכליות של חברת הבימה שהפעילה את התאטרון הלאומי, וכותבים כי "חובותיו הצבורים של התאטרון למדינה בסכומי עתק, והמחויבות לפורעם על-מנת לזכות בכספי תמיכה, במענקים ובהכרה של מוסדות המדינה, הובילו את התאטרון למחזק תזרימי מתמשך, לניהול הישרדותי של הנהלת התאטרון, למצוקה יומיומית בניהול ולעמידת ההנהלה נוכח התחייבויות שוטפות שלא ניתן לפרוע".

לדברי הנאמנים, "התוצאה הייתה - הפרה מסיבית של התחייבויות לעובדים, לשחקנים, ליוצרים ולספקים".

הנאמנים לא חוסכים את ביקורתם כלפי הנהלת התאטרון וכותבים כי "למרבה הצער, במשך השנים הפכה הנהלת התאטרון את תרבות (או אי-תרבות) הפרת ההתחייבויות וגרירת החבויות - לתרבותה הארגונית. הדבר נעשה תוך שהנהלת התאטרון ומוסדות המדינה יודעים ומודעים לכך".

לטענת הנאמנים, התנהלות זו "רכשה לתאטרון יריבים רבים בארץ ובעולם, פתחה חזיתות של עימות מול יוצרים, עובדים, ספקים וגופים שונים וגרמה לפגיעה אנושה במוניטין של התאטרון וביכולתו לפעול".

בדוח נכתב כי בתאטרון היה מקובל למכור כרטיסים לגופים משווקים במחירים נמוכים, לשם הקדמת תזרים המזומנים. לדבריהם, "יש לבטל ולהימנע כליל מהתנהלות זו לחלוטין", אשר פגעה אנושות הן בהיקף ההכנסות והן בתזרים העתידי.

עוד מבקרים הנאמנים כי נוהל מקובל ב"הבימה" הוא חלוקת כרטיסים והזמנות להצגות לעובדים ואחרים. הנאמנים סבורים כי יש לצמצם נוהג זה למינימום ולהגבילם למושבים במקומות הזולים והפחות מבוקשים. כמו כן, בדוח נכתב עוד כי הם פועלים לצמצם את הנוהג למתן כרטיסים ללא תמורה. הנאמנים מדווחים כי במסגרת ניסיונות ההבראה הם מקווים לשכנע את בעלי הנכס המושכר עבור התאטרון, להמשיך להשכיר את המבנה המאוד יקר בפטור מדמי שכירות, לכל הפחות לשנים הקרובות.

הנאמנים ממשיכים וכותבים בדוח כי "מאות נושים זועמים ומיואשים פונים אל הנאמנים מדי יום, מבקשים לבטא כעס, צער ואף ייאוש בגין התנהלות קלוקלת רבת-שנים של התאטרון".

בד-בבד עם דברים אלה, מציינים הנאמנים לוי-טילר וברדיצ'ב כי "חרף התרעומת ותחושת העוול, על אף המצוקה הכספית המתמשכת ולמרות קשיים תפעוליים יומיומיים - לתאטרון יש מספר רב של עובדים ושחקנים חדורי רצון לסייע, אשר נרתמים להבראת התאטרון ומסייעים לנאמנים במלאכתם. פעילות התאטרון מתנהלת כסדרה".

את הדוח מסיימים הנאמנים בדברים אופטימיים כי "תהליך ההבראה מצוי בשלבי ביצוע", וכי הם מקווים ששנת 2020 עצמה תסתיים ללא גירעון, זאת כדי להבטיח "שהמסך של הבימה לא יירד". 

חרף חדלות הפירעון של "הבימה", נאמני התאטרון הגיעו להסכמות עם המדינה על העברת כספי התמיכה לתאטרון על-מנת לנסות ולהצילו. 2 מיליון שקל הועברו באופן מיידי, וכ-2.5 מיליון שקל נוספים יועברו לאחר שבית המשפט יאשר את סיכויי הבראת התאטרון כפי הנטען בדוח הנאמנים. בנוסף לכך העבירה עמותה של ההסתדרות 2.5 מיליון שקל לשם תשלומי משכורות העובדים לחודשים הבאים. הנאמנים מציינים כי הם מינו את מנהל הקאמרי לשעבר, נעם סמל, למנהל התאטרון, מטעמם במקום המנכ"לית אודליה פרידמן.

הנאמנים מציינים כי הם מבקשים להשתחרר מן ההסכם עם משרד הכרטיסים "לאן", זאת בשל היותו נטל כבד על התאטרון. לדבריהם, הם נמצאים בעיצומו של משא-ומתן אינטנסיבי עם "לאן". 

"חברה מדממת"

כזכור, נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופט איתן אורנשטיין, החליט בחודש שעבר שלא להיענות לדרישת הנושים להורות על פירוק תאטרון "הבימה", לאחר שהתאטרון צבר חובות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. אורנשטיין הורה על ייזום הסדר נושים כללי לחברה שיאפשר את הבראתה וייתן מענה למלוא התחייבויותיה ולכלל נושיה לרבות חובות העבר. בהחלטתו כתב אורנשטיין כי "מצופה שכל הגורמים המעורבים, ובהם הנושים, המדינה והעובדים, יגלו פתיחות והבנה, באוזן קשובה ובנפש חפצה, לסייע בהעלאת התאטרון על דרך המלך".

עוד הוא קבע כי אין ביכולת ההנהלה הנוכחית ליזום או לממש הסדר הבראה, ומשום כך הורה על מינוי נאמנים זמניים מטעם בית המשפט. "אני ממנה את עו"ד דורית לוי-טילר ואת רו"ח חן ברדיצ'ב כנאמנים זמניים לחברת התאטרון הלאומי הבימה בע"מ. סמכויות הדירקטורים והמנכ"לית מושעות עד החלטה אחרת, והנאמנים יבצעו את תפקידיהם. כל ההליכים נגד החברה מושהים, ולא ניתן לפתוח בהליך חדש ללא אישור בית משפט זה. תקוותי שיעלה בידי הנאמנים להצליח במשימה הלא פשוטה שניצבת לפניהם ועל-מנת שהמסך של הבימה לא ירד".

לדברי אורנשטיין, "ממכלול המסמכים שהוגשו והטיעונים שנשמעו, שוכנעתי שהבימה היא חברה מדממת, חדלת פירעון הן מהבחינה המאזנית והן מהבחינה התזרימית. חובותיה נאמדים בעשרות מיליוני שקלים, מעל 75 מיליון שקל לעמדת המדינה על יסוד נתוני התאטרון כמות שנמסרו לה על-ידי החברה, ולמצער 45 מיליון שקל כעמדת החברה עצמה, כאשר היא מצויה בגירעונות כבדים".

השופט מתח ביקורת נוקבת על התנהלות הנהלת תאטרון הבימה: "ממכלול המסמכים, כתבי הטענות ונספחיהם, הנתונים הכספיים ומדברי באי-כוח הצדדים ,הגעתי למסקנה כי נפל כשל בהתנהלות החברה, שלא השכילה להציג בפני המדינה את מלוא התמונה אודות מצבה, מסרה נתונים חלקיים, נכנסה פעם אחר פעם למחלוקות לא ענייניות במשאים-ומתנים עם המדינה שלא לצורך, לא גיבשה תוכנית הבראה מפורטת כמצופה אלא תוכנית שנעדרת את הפרטים הדרושים שעליהם הצביעה המדינה, והערימה קשיים שלא לצורך".

עוד הוסיף אורנשטיין כי "על ההתנהלות הבעייתית ניתן ללמוד מאי-תשלום שכר, אי-העברת ניכויים והפרשות במשך כחודשיים ועוד. אין החברה יכולה לתלות את הקולר במצבה הקשה רק באי-העברת כספי התמיכה ובקיומם המעיק של חובות העבר".

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988