התחכמות מול הוראות "אנטי תכנוניות" וסמכות מנהל מס שבח

בתיקון 50 הורחבה סמכותו של מנהל מס שבח להתעלם מכל הימנעות ממס או הפחתת מס שהינן "בלתי נאותות"

במסגרת ההוראות החדשניות הרבות, שנכללו בתיקון מספר 50 לחוק מיסוי המקרקעין (שנתפרסם ביום 24.3.2002 ותחולתו - בדרך כלל - מיום 7.11.2001), נכללו כמה וכמה הוראות "אנטיתכנוניות", שנועדו לסכל תכנוני מס מתוחכמים, אשר כתוצאה מהם יימצא אוצר המדינה חסר.

בין היתר, נכללו הוראות שכאלו בסעיף 49י1. לחוק מיסוי המקרקעין, במסגרת ההוראות החדשות שנכללו בפרק חמישי 2 לחוק, המאפשרות את דחיית מועד אירוע המס בשל מתן אופציה לרכישת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת, בתנאים מסוימים. כן נכללו הוראות דומות בעניין דחיית אירוע המס במקרים מסוימים של חילוף זכויות במקרקעין, בתקופה הקובעת, כמפורט בהוראות סעיף 49טז לחוק האמור.

בכל הקשור לדירת מגורים מזכה - מטרת ההוראות ה"אנטי-תכנוניות" הללו הינה בעיקר למנוע מצב, שבו "יצליח" המוכר להנות מפטור סופי ממס בעת מכירת דירת המגורים המזכה, וזאת לאחר אירוע קודם, שבו אושרה למוכר או למי שהעביר את הדירה למוכר בהעברה פטורה ממס, על פי הדין, דחיית אירוע המס (או פטור על תנאי מהמס).

מבלי שניכנס לדיון העקרוני, החשוב כשלעצמו, אם הסנקציות הללו מוצדקות או מוגזמות, נרשה לעצמנו להעיר, כי טרם הומצאה התרופה שלא קמה עליה מחלה חדשה לכלותה, ולהלן דוגמה: נניח כי בבעלות שמעון דירה מגורים, שאילו נמכרה לא היתה פטורה ממס לפי פרק חמישי 1 לחוק, משום שטרם חלפו 4 שנים מהמועד שבו מכר שמעון דירת מגורים מזכה בפטור ממס. במקרה זה, רשאי שמעון להעביר את הבעלות על הדירה בפטור ממס לאיגוד מקרקעין (תוך תשלום מס רכישה), בהתאם להוראות סעיף 70 לחוק למיסוי המקרקעין, כשהוא משמר בידיו את זכויות החזקה בדירה.

לאחר מכן, רשאי התאגיד לפנות את שמעון מהדירה, ולשלם לו סכום נאה עבור זכויות החזקה שהיו לו בדירה, תוך נטילת אשראי בנקאי.

הרווח שיפיק שמעון ממימוש זכויות החזקה שלו בדירה אמור להיות פטור ממס רווח הון, כעולה מהוראות סעיף 88 לפקודת מס הכנסה, וכן איננו חייב ככל הנראה במס שבח, לאור הגדרת המונח "זכות במקרקעין", בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין.

לאחר מכן, ניתן להקצות מניות לבעל מניות חדש על ידי איגוד המקרקעין, בסכום שיאפשר לתאגיד לפרוע את האשראי הבנקאי הנדיב, וזאת כתחליף מלא - או חלקי - למכירת הדירה.

כפי הנראה, הקצאת המניות הנוספות לא תהווה אירוע מס (מיום 7.11.2001 ואילך), וזאת כפועל יוצא מתיקון הגדרת "פעולה באיגוד", במסגרת תיקון מס' 50 לחוק מיסוי המקרקעין. התוצאה הסופית של כל המהלכים הללו יכולה להיחשב עקיפה חוקית של ההוראות האנטי-תכנוניות, שדאג המחוקק לכלול בתיקון מס' 50 לחוק מיסוי המקרקעין.

לסיום, נחזור ונזכיר, כי במסגרת התיקון לחוק הורחבה סמכותו של מנהל מס שבח, להתעלם מכל הימנעות ממס או הפחתת מס שהינן "בלתי נאותות", במסגרת סעיף 84 לחוק מיסוי המקרקעין, ואין להוציא מכלל אפשרות הפעלה נרחבת של סמכות זו ע"י המנהל, במיוחד במקרים של תכנון מס אגרסיבי.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988