עמוד הביתדעותירדנה סרוסי

דעות

ירדנה סרוסי / איור: גיל ג'יבלי

ירדנה סרוסי

66דעות
28טוקבקים
0עוקבים
61,427צפיות

גישה מרחיבה בערעור על שומה
גישה מרחיבה בערעור על שומה כאשר מדובר בראיה שכבר מצויה בידיעתו של אחד הצדדים ש להתיר את הגשתה של הראיה כחלק מחומר הראיות במשפט, אף אם לא הובאה בשלב עריכת שומה
לא אחת נשמעת טענה מקדמית מטעם נישום המערער בפני בית המשפט על שומת המס שהוצאה לו, כי פקיד השומה או מנהל מיסוי מקרקעין אינם רשאים לט... המשך
חידושים בקביעת השווי בעסקת קומבינציה
מיסוי נכסים שנקנו בנאמנות
מיסוי נכסים שנקנו בנאמנות  הקניית מקרקעין לנאמנות תהווה העברה במישרין של המקרקעין מהיוצר בנאמנות לנהנה. העברה זו, ככל שהיא נעשית בין קרובים כמשמעותם בחוק מיסוי מקרקעין, תהיה פטורה ממס שבח אך תחויב במס רכישה
סעיף 69 לחוק מיסוי מקרקעין מגדיר "נאמן" כמי שמחזיק בזכות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין עבור נהנה ו"נהנה" מוגדר כמי שמוחזקת עבור... המשך
הטבות מס לקרקעות למגורים
הטבות מס לקרקעות למגורים על מנת לתמרץ עסקאות בקרקעות שיש עליהם תוכניות למגורים יופחת מס השבח במכירתן וההטבה תוגדר למזדרזים לבנות ■ מדריך ומחשבון מס שבח
כידוע, קרקעות שנרכשו לפני יום 7/11/2001 חייבות במכירתן על ידי יחיד, על השבח הריאלי שנצבר לפני 7/11/2001, בשיעור מס גבוה של עד 48%.... המשך
חקיקה חדשה מטיבה בדירות מגורים
חיוב במס רכישה על רכישת קניון
חיוב במס רכישה על רכישת קניון לא הוצגה תשתית עובדתית כי שרותי הניהול הינם משמעותיים במובן עלותם ולכן, אף אם שרותי הניהול ל"נכס" ייחשבו, הרי שמדובר בנכס טפל
האם קניון בת ים המצוי בבעלות חברת קניונים לישראל (להלן: "החברה") מהווה "איגוד מקרקעין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין? אם ה... המשך
מס רכישה מוטב בביטול עסקה
מס רכישה מוטב בביטול עסקה וועדת הערר לא קיבלה את טענת העוררת לפיה די בעצם מכירת הדירה הישנה בתוך התקופה של 24 החודשים על מנת לעמוד בדרישות ההקלה
כאשר יחיד רוכש דירה יחידה הוא זכאי לשלם בגינה מס רכישה לפי שיעור מס מוטב. מאז שנת 2011 קיים פער משמעותי בין שיעור מס רכישה החל על ... המשך
ביטול מיסוי חד שלבי של חכירה
ביטול מיסוי חד שלבי של חכירה לא תוצא שומת מס רכישה בגין התקופה האופציונאלית על פי אומדן בלבד, ומאידך, מסייעת לחוכר שלא לשלם מס רכישה על תקופת חכירה אופציונאלית שאין כל וודאות שתמומש
כאשר אדם חוכר מקרקעין לתקופה העולה על 25 שנים עליו לשלם מס רכישה בגין שווי החכירה וזאת בהסתמך על הגדרת "זכות במקרקעין" בחוק מיסוי ... המשך
שלושה אחים ירשו בית בקיבוץ
שלושה אחים ירשו בית בקיבוץ חלוקת העיזבון בין היורשים ויצירת הנאמנות אינה אירוע מס. כמו כן, שחלוקת הכספים ממימוש עתידי של הזכות למגורים בקיבוץ, לא תיחשב כחלוקה שנייה של העיזבון ולא תהא חייבת במס
בהחלטת מיסוי שפורסמה לאחרונה על ידי רשות המיסים (4983/15) נדונה שאלת חלוקת עיזבון בין שלושה יורשים אשר ירשו את אביהם שהיה חבר קיבו... המשך
העברת נכסים מבעל לאשתו לפי חייבת במס רכישה
העברת נכסים מבעל לאשתו לפי חייבת במס רכישה בית המשפט המחוזי בנצרת, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, דחה את הערר והותיר את שומת החיוב במס רכישה על כנה ■ מדריך וחישוב מס רכישה
בפסק דין שניתן לאחרונה (עמ"ש 10-08) בעניין מוהנא מלכה נדונה שאלה מעניינת העוסקת בהעברת מספר חלקות קרקע בשפרעם מבעל לאשתו אשר בוצעה... המשך
תמורה בניירות ערך חסומים למסחר
תמורה בניירות ערך חסומים למסחר האינדיקציות העידו כי ניתן להעריך את שווי אגרות החוב בעת הקצאתן ולפיכך ניתן להטיל מס שבח סמוך למועד עריכת הסכם המכר
העסקה שנדונה בעניין פיננסטיק בבית המשפט העליון (ע"א 3703/12) הייתה עסקת מקרקעין שנעשתה במתכונת שבה חלק מן התמורה ניתנה על דרך של א... המשך
חשיבות ההליך השומתי
חשיבות ההליך השומתי העליון מחזק את מעמדו של הליך ההשגה המתנהל בפני פקיד השומה ורואה בו הליך שיפוטי בדומה לזה המתנהל בפני ערכאה שיפוטית ראשונה
בעניין ליבוביץ נ' פ"ש גוש דן (רע"א 777/14) נדונה השאלה הבאה: האם ניתן בשלב הערעור על שומת המס של פקיד השומה, שנדון בפני בית המשפט ... המשך
אפלייה מותרת בגביית מס
אפלייה מותרת בגביית מס רשויות המס אינן כבולות בהחלטות שקיבלו בעבר ואין בעובדה שפעלו באופן מסוים בעבר כדי להשליך או ליצור ציפייה כי ינהגו כך גם בעתיד
טענת אפליה נטענת, לא אחת, על ידי נישומים מתוך מטרה לגרום לביטול שומת המס הנגועה באפליה. בעניין ו"ע 10784-11-10 גיאות אפיקי נדל"ן נ... המשך
מס בהפקעה שקדמה לה תוכנית פוגעת
מס בהפקעה שקדמה לה תוכנית פוגעת עלות הרכישה של המקרקעין הגובלים היא הוצאה שהוצאה ביצירתו של "הנכס הנמכר", שהוא זכות השימוש במקרקעין לצרכיהם לפני ששונה ייעודם
הפקעה של מקרקעין נעשית בשני שלבים: בשלב הראשון, מפורסמת תכנית המשנה את ייעוד המקרקעין מייעוד פרטי לייעוד לצורכי ציבור. בשלב השני, ... המשך
הצג דעות נוספות
צרו איתנו קשר *5988