מתי יתממש המימוש

מהם נכסים המיועדים למימוש, ואילו נכסים מסוג זה מצויים בקבוצת דלק?

מנכ"ל קבוצת דלק אסי ברטפלד ומנכ"ל יאנגו, מייקל הו / צילום: יחצ
מנכ"ל קבוצת דלק אסי ברטפלד ומנכ"ל יאנגו, מייקל הו / צילום: יחצ

הסעיף הגדול ביותר במאזן של קבוצת דלק  הוא "נכסים מיועדים למימוש", והשני בגודלו - "התחייבויות המיוחסות לנכסים המיועדים למימוש". הנכסים המיועדים למימוש מסתכמים ב-100.9 מיליארד שקל, וההתחייבויות המיוחסות לנכסים אלו מסתכמות ב-96.5 מיליארד שקל.

המספרים האלו, שמהווים את רוב רובו של המאזן שמסתכם (נכון לסוף הרבעון השלישי) ב-129.3 מיליארד שקל, רשומים במסגרת הנכסים השוטפים (וההתחייבויות השוטפות). נכסים שוטפים הם לרוב נכסים נזילים, כאלו שיהפכו למזומן בטווח של השנה הקרובה, ובהתאמה התחייבויות שוטפות הן התחייבויות שיש לשלם בטווח של השנה הקרובה.

אבל, אם תציצו בדוחות של השנה שעברה, תראו שהמספרים הגדולים האלו מופיעים גם שם - כך שהם לא מומשו בטווח של שנה. אבל הם בדרך למימוש, וכל עוד קיימת כוונה לממשם הם יוצגו כנכסים שוטפים. כלומר, הנכסים האלו יכולים להופיע פרק זמן ארוך יותר משנה, פשוט כי קיימת כוונה (אמיתית) לממשם אך הביצוע מתעכב.

ומה הם בכלל נכסים שמיועדים למימוש? מדובר בנכסים שהחברה מעמידה למימוש/מכירה, וזה יכול להיות כל סוג של נכס - החברה יכולה להחליט שהיא מוכרת מגרש מסוים, ואז הוא יעבור לסעיף נכסים מיועדים למימוש. אלא שכאשר החברה מתכוונת למכור נכס שהוא החזקה בחברה (שנמצאת בשליטתה), היא צריכה להציג את כל הנכסים של המוחזקת בסעיף הזה (סעיף נכסים מיועדים למימוש), ולא את הנכסים נטו.

כלומר, אם לדוגמה לחברה המיועדת למימוש יש נכסים של 100 מיליון שקל והתחייבויות של 90 מיליון, אזי בסעיף הנכסים המיועדים למימוש יופיעו כל ה-100 מיליון שקל (ובהתאמה בסעיף ההתחייבויות המיוחסות לנכסים אלו יופיעו 90 מיליון שקל). הגישה הזו מתואמת עם גישת איחוד הדוחות - ברגע שחברה שולטת בחברה אחרת היא מאחדת את כל הסעיפים של החברה הנשלטת. הכוונה למימוש לא פותרת את האיחוד, אלא רק "מקבצת" את כל הנכסים תחת סעיף גג (וכל ההתחייבויות תחת סעיף גג).

מכאן, שכאשר חברה מחליטה למכור חברה בשליטתה, היא בעצם מצמצמת את כל הסעיפים בדוחות (כבר לא מאחדים את סעיף המזומנים, לקוחות, ספקים, התחייבויות לבנקים וכו') ונשארת עם שני סעיפים במאזן. מעין 'דיאטה' חלקית למאזן. עדיין סך הנכסים וסך ההתחייבויות לא משתנה (לעומת המצב לפני הכוונה לממש), אבל הסעיפים במאזן נקיים מאיחוד החברה שאותה מתכוונים לממש.

בהתאמה, גם דוח הרווח והפסד עובר שינוי דרמטי - לא עוד איחוד מלא של כל סעיפי הדוח, אלא שורה אחת של רווח/הפסד מפעילויות שהופסקו. מבחינת החברה, ברגע שהחברה/פעילות עומדת למכירה היא כבר לא בליבת העסקים שלה. אז נכון שהיא יכולה להניב רווחים או הפסדים גדולים, אך התוצאות האלו מורחקות מעט מהדוחות השוטפים, מהפעילות הנמשכת של החברה, ונרשמות מתחת לרווח/הפסד מפעילות נמשכת.

כך, יוכלו קוראי הדוחות להבדיל בין פעילות הליבה לפעילות שהופסקה בפועל - שנמכרה או כזו שעומדת להימכר. הבעיה עם ההצגה הזו היא שיש פעילויות שעומדות למכירה על פני זמן משמעותי, ובינתיים הן צוברות רווחים או הפסדים גדולים, ואז הישענות רק על הרווח מפעילות נמשכת של ליבת העסקים, לא מספרת את כל הסיפור של החברה.

שווי העסקה נמוך מהשווי בספרים

ובחזרה לקבוצת דלק, הנכסים למימוש במאזן החברה הם בעיקר הנכסים של חברת הביטוח הפניקס. הפניקס על המדף (עומדת למימוש) כבר תקופה ממושכת, וכל הזמן הזה נכסיה מוצגים תחת סעיף נכסים שמיועדים למימוש. באוגוסט 2016 דלק התקשרה בהסכם מחייב למכירת כל החזקותיה בהפניקס (52.3%) לחברת Yango Investment הסינגפורית, שהינה קבוצת החזקות הפועלת בסין. התמורה נקבעה על כ-1.95 מיליארד שקל. העסקה הזו תלויה, בין היתר, באישור של הרגולטורים, לרבות היתר שליטה מהממונה על שוק ההון והביטוח, אישור רשות ניירות ערך, הבורסה, וכן היא מותנית בכך שלא יהיה אירוע בעל השפעה מהותית לרעה על עסקי הפניקס.

העסקה הזו אמנם עדיין לא התממשה, אבל היא מקבעת את השווי הכלכלי/השווי ההוגן של הפניקס. הנהלת דלק מסבירה בביאורים לדוחות כי "בתקופת הדוח כללה החברה את חלקה ברווח של הפניקס בסך של 165 מיליון שקל. בנוסף, הכירה החברה בתקופת הדוח בהפסד מירידת ערך בסך 123 מיליון שקל, וזאת לאור אומדן שוויה ההוגן בניכוי עלויות מכירה של ההשקעה בחברת הפניקס". במילים פשוטות - שווי העסקה נמוך מהשווי שהיה רשום בספרים, ולכן היה צורך במחיקה של 123 מיליון שקל.

נכסי ביטוח והחזקות במאגרי נפט

שווי העסקה - 1.95 מיליארד שקל, רחוק משמעותית מהנכסים שמיוחסים למימוש וההתחייבויות שמיוחסות לנכסים האלו. אז נכון שבתוך הנכסים האלו יש נכסים נוספים (אם כי הפניקס הוא העיקרי), אך הסיבה העיקרית להיקף הגדול של הנכסים המיועדים למימוש הוא אופי נכסי הביטוח, ואת זה אפשר להבין מהביאורים לדוחות דלק.

להפניקס יש השקעות פיננסיות (במסגרת נכסים שוטפים ולא שוטפים) בהיקף של קרוב ל-90 מיליארד שקל. הסכומים האלו כוללים גם את פעילות אקסלנס (חברה בת של הפניקס). מנגד, קיימות התחייבויות בהיקף דומה (מול נכסים אלו) - בגין תעודות סל ותעודות פיקדון והתחייבויות בגין חוזי ביטוח.

מעבר להפניקס שנמצאת במסגרת הנכסים המיועדים למימוש, רשמה דלק גם חלק ממאגרי הנפט והגז שעל פי מתווה הגז היא צריכה לממש: "ליום 30 בספטמבר סיווגה הקבוצה את העלות המיוחסת למאגרים 'כריש' ו'תנין' בסך של 554 מיליון שקל, וכן את נכסי דלק אשקלון בסך של כ-345 מיליון שקל, במסגרת נכסים המיועדים למימוש".

אם וכאשר עסקת הפניקס תתממש, המאזן של דלק יעבור דיאטה אמיתית - לא רק בסעיפים המאזניים (שזה כבר קיים כיום), אלא בסך המאזן, כאשר יתרת הנכסים המיועדים למימוש, ויתרת ההתחייבויות המיוחסות לנכסים אלו, יפחתו בקרוב ל-100 מיליארד שקל.

הכותב הוא מרצה לחשבונאות, ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי, ויועץ בתחומים אלו. בכל מקרה, אין לראות בכתבות אלה משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו

עוף החול
 עוף החול

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988