גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עצרו רגע, פופוליסטים, תחשבו!

מקהלת מחרפי "הריכוזיות" נוהרים אחר מושיע חדש: הממונה על ההגבלים העסקיים

האויב התורן: "הריכוזיות"

תקופות של משבר מאופיינות בכמיהה למשיח, למושיע שיפגין מנהיגות ויוציאנו מכל צרותינו, או לפחות מרובן. כך בין אדם לעצמו, כך בפוליטיקה הלאומית המדשדשת, וכך, מסתבר, גם בכלכלה ובשילוב בינה ובין הפוליטיקה.

עם ישראל זקוק לאויבים כדי להגדיר את עצמו, ותופעה זו אינה פוסחת על העולם הכלכלי המקומי. האויב מתחלף מעת לעת. פעם הוא הבנקים. פעם הכבלים. פעם החברות הסלולריות. פעם בזק. כל תקופה והאויב הנבחר שלה.

הפעם זו הריכוזיות, אלה הפירמידות (לא אלה שבמצרים). אויבי העם. העיתונות הכלכלית בחלקה, ובעקבותיה העולם הפוליטי, מצויים בתחושה של משבר בכל הנוגע לסוגיית הריכוזיות - מונח שקיבל, בחסות מסע תקשורתי נלהב, שלא לומר מתלהם, משמעות כמעט מיסטית של אפוקליפסה מתקרבת.

לא כאן המקום לעסוק בשאלה האם הריכוזיות היא בעיה משקית אמיתית המחייבת פתרון, או האם הפירמידות אכן מאיימות על המשק הישראלי. ברור כי מדובר בסוגיה מורכבת ורבת פנים, המחייבת דיון מעמיק בהרבה מזה שזכתה לו עד היום, בעיקר מעל דפי העיתונים.

אין חולק על כך שהמשק הישראלי עדיין סובל מבעיות תחרות קשות וגם מתחלואי שלטון. ואולם מהי בכלל "ריכוזיות"? והאם הבעיה המשקית-תחרותית-שלטונית שלנו היא אכן "הריכוזיות"? נותיר דיון בשאלה חשובה זו למועד אחר.

בעיניי אנו ניצבים היום בפני תופעה מרתקת, קשורה אך אחרת. זו הנהייה של מקהלת מחרפי "הריכוזיות" אחר מושיע חדש: הממונה על ההגבלים העסקיים. לפי מקהלה זו, הממונה יקבל לידיו סמכויות לפתור את בעיית הריכוזיות במשק. הממונה יפתור את בעיית השליטה המשורשרת בקונצרנים.

הממונה - שימו לב, חידוש מהימים האלה - יקבל לידיו סמכויות למנוע ריכוז של כוח פוליטי בידי גופים כלכליים. הממונה יביא לתחרות בשווקים ממועטי מתחרים. הממונה יעשה, הממונה יפעל. כדברי השיר, all you need is הממונה. חמור לבן וביאת המשיח.

המשימה: לארגן הכלכלה מחדש

חוקי הגבלים עסקיים נוהגים היום בכ-150 מדינות. בכולם יש לממונה המקומי על ההגבלים תפקיד דומה: למנוע מיזוגים והסכמים הפוגעים בתחרות, ולמנוע ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי - בעיקר כזה המיועד למניעת תחרות.

פעולת הממונה על ההגבלים, כמעט בכל המדינות, מבוססת על תשתית אקדמית ומחקרית מוצקה; על ניתוח כלכלי סדור; על ראיות שניתן, ולעתים קרובות גם צריך, להוכיחן בבית המשפט.

אוניברסיטאות בכל העולם עוסקות בחקר כלכלת התחרות. לרשויות ההגבלים העסקיים ארגון בינלאומי פורה, ודיוני תחרות חשובים נערכים גם בוועדות ה-OECD. מדובר בקהילה בינלאומית תוססת, הפועלת מכוח עקרונות כלכליים דומים מאוד.

גם אצלנו, כוחו של הממונה ולגיטימיות פעולתו נובעים מכך שהוא נע על אדנים כלכליים מוצקים, אשר נחקרו ויושמו במדינות רבות לאורך שנים, ואשר נהנים מהכרה בינלאומית רחבה ביותר. על בסיס אלה הפכה גם בישראל התחרות לערך חשוב שיש להגן עליו, והמחוקק, בחקיקה פלילית, אסר על גופים עסקיים לפגוע בתחרות.

אין בכך משום חריג. באופן דומה מגן המחוקק על ערכים חשובים אחרים, והוא אוסר על גופים עסקיים לפגוע בסביבה, לפגוע בביטחון, לפגוע בחירות ההתאגדות או לפגוע באדם על רקע מינו, מוצאו או דתו.

תפקיד הממונה לאכוף את האיסור המוטל על פגיעה בתחרות, והחוק מעניק לו לשם כך כלים פליליים ומינהליים.

נושאי הדגל המשיחי לתפקיד הממונה מבקשים להפוך אותו ליצור אחר לגמרי. הם רוצים שהממונה "ירחיב" את תפיסת עולמו. שיפעל גם במקומות שאין בהם ראיות לפגיעה לא חוקית בתחרות - אלא פשוט מיעוט תחרות. שהממונה יפלוש לשטחם של רגולטורים אחרים. שיגביל את כוח בעלי ההון. שימנע ריכוז כוח הפוגע בדמוקרטיה. שייצור תחרות במקום שזו איננה.

בקיצור, שהממונה על ההגבלים יהפוך את המשק הקטן והמבודד שלנו למשהו אחר לגמרי - תחרותי, מבוזר, פתוח ושוויוני, ואגב-כך גם יגן על הדמוקרטיה הישראלית המבולבלת מפני חורשי רעתה במגזר העסקי.

ליקוי מאורות חמור

כוונות טובות? אולי, ואולם לא ביוזמה חיובית וראויה מדובר, אלא בליקוי מאורות חמור ביותר. העברתו של הממונה מתפקיד של מונע פגיעה בתחרות לתפקיד יוצר התחרות, היא הרת-אסון.

יצירת תחרות, תכנון שווקים - אלה אינם בתחום מומחיותו של הממונה על ההגבלים. הם אינם חלק מהדוקטרינה העיונית שמכוחה הוא פועל. הם אינם כרוכים במניעת פגיעה בתחרות, אלא בפעולה יזומה לשינוי מבנה המשק, לארגון מחדש של חברות, לציווי על מכירת נכסים, לשינוי פרקטיקות עסקיות.

היום, על-פי החוק, מי שפוגע בתחרות שלא כדין הוא עבריין פלילי, והממונה, המצויד במחלקת חקירות ובסמכויות העמדה לדין, אוכף על המפרים את החוק.

הסמכויות שאותן מבקשים מקדשי הממונה להקנות לו שונות לחלוטין. הם מבקשים להסמיכו לפעול גם במקום שבו אין שום עבירה ואין שום יסוד של פגיעה בחוק. מדובר בכוח שייטול לעצמו השלטון, לארגן מחדש את הכלכלה בתחומי משק שלמים - והכול מכוח צו של הממונה, מגובה בסמכויותיו המנהליות והפליליות. אין לכך תקדים בעולם, ואין לכך מקבילה.

התפקידים שאותם מבקשים אלה הרואים בממונה מושיע להטיל עליו, יקנו לממונה כוח וסמכות לפגוע פגיעה קשה ביותר בזכות הקניין ובחופש העיסוק, והכול ללא פיצוי, ומבלי שאיש עבר על חוק כלשהו. זו תוצאה מסוכנת, לא מאוזנת ובלתי מתקבלת על הדעת - גם אם כל כוונות התומכים בה טובות וראויות.

נזק עמוק וקשה

התוצאות העלולות להיגרם מיוזמות מסוכנות אלה, שאינן לוקות בהכרח בהבנה עמוקה של תפקיד הממונה, חמורות עוד יותר. היום שוקל הממונה רק שיקולי תחרות. אפילו בית הדין להגבלים עסקיים, שהוקנו לו בהקשרים מסוימים סמכויות לשקול שיקולים שאינם מעולמה של תחרות - תעסוקה, יצוא, מאזן תשלומים - מסרב בעקביות לעשות זאת.

הטעם לכך ברור: אין לבית הדין ואין לממונה שום אמת-מידה שתאפשר לבחור, למשל, בין תחרות, לתעסוקה, למאזן התשלומים או לשיקולי יצוא. בחירה בין אינטרסים אלה היא פוליטית במהותה, ומקומה בעולם הפוליטי.

להמחשה - מתן סמכות לממונה לאזן בין חשיבות עצמאותו של עיתון יומי מזווית הראייה של קידום הדמוקרטיה, ובין חשיבות התחרות בשוק העיתונים היומיים, מחייבת איזון בין שיקולי תחרות, שבהם הממונה מומחה, ובין שיקולי דמוקרטיה, שהם פוליטיים במהותם, ושלגביהם אין לממונה שום מומחיות מיוחדת. אם אלה השיקולים שיצטרך הממונה לשקול בעתיד - תועלת לא תבוא מכך לדמוקרטיה, אבל הנזק שייגרם מכך לתפקיד הממונה יהיה עמוק וקשה.

כך, שונאי "הריכוזיות" מצאו להם נתיב למאוויהם. הם מציעים להפוך את הממונה על ההגבלים העסקיים מגוף המונע פגיעה בתחרות, למשהו אחר לגמרי: מעצב שווקים, מחולל תחרות, מגן המשק הישראלי ואביר השמירה על הדמוקרטיה מפני המגזר העסקי. הלאה החקיקה המעייפת, ועדות ציבוריות, ניתוח רב תחומי, איזון אינטרסים, פיצוי בגין פגיעה בקניין. הבה נקצר דרכים! יחי הממונה. הנידונים למוות מצדיעים לך.

זוהי קריאתי: לעצור ולחשוב. לעצור את המירוץ הפופוליסטי הנמהר, הסוחף שרים, מחוקקים ועיתונאים. להבין שאי-אפשר לתלות בממונה תקוות שהוא אינו יכול להגשים. להבין את הנזק שייגרם מקידום יוזמות רעות אלה.

יוקרתו של הממונה על ההגבלים העסקיים, האמון המוצדק הניתן בו - כל אלה נובעים מלגיטימיות פעילותו, כחסם הניצב איתן בפני פגיעה בתחרות. היום שבו יוסמך הממונה להיות מעצב-מחדש של שווקים, מחולל תחרות, מגן המשק הישראלי ואביר השלטון הדמוקרטי, הוא היום בו ייפגע מוסד הממונה, יותר מאשר נפגע מכל שוחר רעתו.

איך אומרים היהודים האמריקנים כשהם באים לתאר את סכנת ההתבוללות המאיימת עליהם, נוכח שוויון הזכויות שהם זוכים לו? We are being loved to death. כך גם כאן. תומכיו הגדולים ביותר של מוסד הממונה יהפכו למחריביו. לאן מובילה הדרך הרצופה בכוונות טובות, אנחנו כבר יודעים.

הכותב, שותף מנהל במשרד עורכי הדין תדמור ושות', היה בעבר הממונה על ההגבלים העסקיים.

עוד כתבות

מפגין מול בית עסק להחלפת צ'קים שעולה באש ביום שישי במינאפוליס, העיר שבה נרצח ג'ורג' פלויד בן ה-46  / צילום: John Minchillo, AP

פרשנות: רצח ג'ורג' פלויד הוא הניצוץ שמצית מחדש מלחמת מעמדות בארה"ב

האלימות ברחובות והביזה של החנויות שבהן לוקחים חלק עשרות אלפי מפגינים זועמים אינן רק תוצאה של מחאה נגד יחס המשטרה לקהילה השחורה או לגזענות ארוכת השנים נגדה, אלא גם ביטוי לאי השוויון הכלכלי בין שחורים ללבנים בארה"ב

בנימין נתניהו / צילום:  Abir Sultan, רויטרס

נתניהו: ישראל כ"ץ יציג היום את התכנית לעידוד עסקים

שר האוצר ישראל כ"ץ אמור לפרט את חלקיה העיקריים של התכנית בישיבת הממשלה ● שר הכלכלה עמיר פרץ, אמר במהלך סוף השבוע כי הוא מתנגד לתכנית כיוון שאינה מתחשבת בעסקים ששמרו על העובדים ללא חל"ת במהלך התקופה

אלדד פרשר / צילום: איל יצהר

מזרחי טפחות עם הרווח הגבוה בבנקאות, גם הודות לתגמולי הביטוח: הרוויח 357 מיליון שקל

הבנק הגדיל ב-350% את ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשל משבר הקורונה והצפי להרעה בתיק האשראי בהמשך השנה, ונהנה מגידול בעמלות ומהכנסה של 83 מיליון שקל מחברת ביטוח

דוד לפלר / צילום: איל יצהר, גלובס

אושר מינויו של דוד לפלר למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

האתגר המשמעותי של משרד הכלכלה בימים אלה הנו שיקום המגזר העסקי, ובייחוד העסקים הקטנים והבינוניים שספגו, ועדיין סופגים, פגיעה קשה בתקופת משבר הקורונה

יגאל דמרי / צילום: כדיה לוי, גלובס

"לא התחתנתי עם כלום": הצצה למסע הקניות של יגאל דמרי

כ-7 חודשים אחרי שנסוג מרכישת אפריקה ישראל ודוניץ, נכנס יגאל דמרי, בעיצומה של הקורונה ובתוך חודש אחד, לסדרת רכישות בהיקף של יותר מחצי מיליארד שקל ● בראיון ל"גלובס" מספר היזם על העצה שקיבל מאביו כשהתמודד על אפריקה, ומסביר מדוע אסור להתאהב בנכס

ארץ נהדרת, ספיישל קורונה / צילום: קשת

בקשת וברשת מקצצים בעלויות הפקה; העובדים: "ביריונות תיענה בפגיעה בכל ההפקות"

ל"גלובס" נודע כי קשת פנתה בשבועות האחרונים לחברות העובדות מולה והודיעה כי תשלם 15% פחות עבור ההפקות ● ברשת הודיעו כי ישלמו את התמורה עבור ההפקות בפריסה של 18 תשלומים ● גורמים בענף: "צעד ציני של הערוצים שרוכב על המשבר"

נדב טופולסקי / צילום ערן בארי

המאבק הופך לאישי: מה רצו עובדי חדשות 13 מהשכנים של יו"ר רשת?

אנשי חדשות 13 חילקו היום לשכניו של נדב טופלסקי מכתבים שקראו להם להתעמת עימו סביב כוונת ההנהלה לקצץ 35% מתקציב חברת החדשות

רכב חשמלי של NIO הסינית / צילום: יח"צ

אורחת חשמלית מעניינת בישראל: חברת הרכב NIO הסינית

כלי רכב חשמליים ראשונים של NIO , עם טווח של 560 קילומטר, נחתו בישראל במסגרת פרויקט הפיתוח של מערכת אוטונומית על ידי מובילאיי

יאיר פינס / צילום: איל יצהר, גלובס

הממשלה החליטה שלא להקים מטה דיור חדש; המטה הנוכחי יועבר על עובדיו למשרד השיכון

בראשו יעמוד ככל הנראה מנכ"ל המשרד המיועד, יאיר פינס

לפיד החירום דולק מעל אסדת לוויתן / צילום: איריס אשוח

בעקבות ריבוי התקלות בלווייתן: משרד האנרגיה הורה לנובל אנרג'י לעצור עבודות להגדלת הפקת הגז

הממונה הודיע לחברה כי חל עליהם איסור להתקדם בהרצת/בדיקת/בחינת המתקן, וכי רק לאחר בחינה מעמיקה של משרד האנרגיה יחד עם חברת ייעוץ, יוחלט על המשך פעילותו של המתקן

קנאביס / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

עסקי קנאביס: אינטרקיור מתקדמת לייצוא, הכנסות פנאקסיה מזנקות

טוגדר ביצעה ביום חמישי הנפקה של אג"ח להמרה בהיקף של 13 מיליון שקל ● אינטליקנה הודיעה על קבלת אישור מיחידת הקנאביס הרפואי במשרד הבריאות, עבור חוות הגידול וחוות הריבוי שלה ● פנאקסיה רשמה ברבעון הכנסות של 12.1 מיליון שקל, צמיחה של מעל 300% בהכנסות

חנויות סגורות בככר המדינה בתל אביב / צילום: איל יצהר, גלובס

מיום רביעי האחרון: 22,089 דיווחים על חזרה לעבודה

במקביל, נרשמו 1,680 דורשי עבודה חדשים ●  מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק התקבלו בשירות התעסוקה 224,421 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 104,834 דורשי עבודה חדשים.

ברק סורני / צילום: רמי זרנגר

מפסגות למידרוג: ברק סורני מונה ליו"ר חברת מידרוג

סורני יכנס לתפקיד דירקטור ויו"ר החברה מחר, ב-1 ביוני, והוא ימלא את התפקיד במקומו של יו"ר מידרוג הקודם דוד מילגרום, שפרש מתפקידו בנובמבר 2019

גם זכות בקרקע יכולה להיחשב דירת מגורים / איור: גיל ג'יבלי, גלובס

פס"ד: גם זכות בקרקע יכולה להיחשב דירת מגורים

יורשים שקיבלו זכות בקרקע בעסקת קומבינציה התבקשו לשלם עליה מס כמו על דירה שנייה - ולא מס על קרקע, שהוא נמוך יותר ● ביהמ"ש בחר פרשנות נרחבת

עו"ד דוד פורר, כנס לשכת עוה"ד / צילום: כדיה לוי, גלובס

המועמדים לוועדה לבחירת שופטים נחשפים: ברשימה - עו"ד המייצג מקורב של נתניהו

"גלובס" חושף את זהות עורכי הדין שצפויים להתמודד על תפקיד הנציג השני של לשכת עוה"ד בוועדה הרגישה, שיצטרף לעו"ד אילנה סקר; בין המועמדים: עו"ד דוד פורר, המייצג את חברת הנדל"ן הציבורית "אאורה" של איש העסקים יעקב אטרקצ'י, המקורב לנתניהו וראש הלשכה לשעבר דורון ברזילי

מפגינים מול המשטרה על המוות של ג'ורג' פלויד. מיניאפוליס, ארה"ב / צילום: John Minchillo, Associated Press

דעה: אמריקה נקרעת לגזרים - מגפה, כלכלה, פוליטיקה, ועכשיו גם אלימות רחוב

לאחר חודשיים ויותר של סגר, ערי אמריקה חוזרות ונפתחות – וחוזרות ונסגרות. ערים גדולות מטילות עוצר לילי נגד נגיף אחר: שנאה ואלימות ● מי יודע איך ומתי זה ייגמר

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן / צילום: כדיה לוי, גלובס

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, הודיע לממשלה: פותח בביקורת רוחב בנושא משבר הקורונה

זאת, לאחר שבחודשיים האחרונים פעלו צוותי הביקורת לאיסוף מידע וקיום פגישות עם גורמי המקצוע במשרדי הממשלה השונים ● מבקר המדינה עדכן במכתבו כי הביקורת תבחן את ממשקי העבודה בין גופי החירום בניהול המשבר, ותתמקד בעבודת המל"ל אל מול הגופים השונים בניהול המשבר

משרדי חברת הטכנולוגיה נייס ברעננה. צומחת בזכות פעילות הענן
צילום: רויטרס, Ronen Zvulun

הקטר של המשק הישראלי מוביל גם את הבורסה

תיק ההשקעות הטיפוסי של המשקיע הממוצע בבורסת תל אביב עתיר במניות בנקים ונדל"ן ● ואולם, הביצועים של סקטור הטכנולוגיה המקומי, והמגמות בעולם, מעידים כי יש צורך בשינוי

מתי דב, מנכ"ל מגוריט  / צילום: איל יצהר, גלובס

לא רק נדל"ן: הימור פיננסי כושל עלה למגוריט בהפסד של 17 מיליון שקל

בקרן הנדל"ן מציינים כי ההפרשה בגין עסקת ה-SWAP נובעת מהירידה החריגה בשער מניית מגוריט ● לבנק מולו נחתמה העסקה יש אפשרות לסיים אותה בשל ירידת מחיר המניה, אולם מגוריט הגיעה להבנות עם הבנק שיימנע מכך, כנגד העמדת בטוחות מצידה

נועה קירל בפרסומת של YES  / צילום: צילום מסך

נועה קירל מנצחת בקרב הזכורות, אבל ממשיכים לאהוב את מכבי

גיאוקרטוגרפיה: בראש טבלת הפרסומת הזכורות ביותר מדורגת הפרסומת של YES+ ● גם השבוע הפרסומת האהודה ביותר היא זו של מכבי שירותי בריאות