גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מגדל וכלל ביטוח מציגות: תוצאות פושרות ב-2019 ואזהרות בגין השפעות ניכרות של משבר הקורונה

מגדל הגדולה הרוויחה ב-2019 רק 135 מיליון שקל, איילון הקטנה הרוויחה כ-83 מיליון שקל וכלל ביטוח סיכמה את השנה שעברה עם הפסד של 338 מיליון שקל ● שתי הגדולות של פעם מזהירות מהאתגר של משבר הקורונה שעשוי להפוך למיתון ארוך עם ריבית אפסית, ושאליו הן נכנסות כשהן רחוקות משיאן

מנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה, ומנכ"ל מגדל רן עוז / צילומים: כדיה לוי, איל יצהר
מנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה, ומנכ"ל מגדל רן עוז / צילומים: כדיה לוי, איל יצהר

קבוצות הביטוח יציגו ברבעון הראשון ב-2020 תוצאות חלשות בשל השלכות משבר הקורונה שבא לידי ביטוי בהפסדי השקעה, משיכות כספים מפוליסות חיסכון לפרט, מקרנות השתלמות ומקרנות הנאמנות, ומירידה בהפקדות עתידיות למוצרי חיסכון לטווח ארוך בשל המשבר שנגרם בשוק העבודה. כך עולה מהדוחות השנתיים של מגדל ושל כלל ביטוח שפורסמו אתמול בערב, ושבהם הן מציגות תוצאות חלשות ב-2019, שהתאפיינה בעליות ניכרות בשוקי ההון שהובילו לגידול חד בהכנסות מהשקעות ושעדיין הניבו רווח של רק 135 מיליון שקל ושל בהתאמה.

בדומה למה שקורה בענפים אחרים, הדוחות ל-2019 כבר כמעט ואינם רלבנטיים וזאת בשל התנודות האדירות שמתחוללות היום בשוקי ההון ובשוק הריאלי שאת השפעותיהן עוד אי אפשר לאמוד, וזאת על אף שהם מלמדים ששתי הגדולות של פעם בענף הביטוח רחוקות עדיין מלשחזר את מעמדן בעבר. למעשה, אם משבר הקורונה יהפוך למיתון ארוך עם ריביות שירדו עוד, הרי שמגדל וכלל ביטוח עומדות בפני אתגר של ממש.

כך, מגדל, שבניהולו של רן עוז, כתבה בדוחותיה ל-2019 כי "בעקבות התפתחות משבר נגיף הקורונה, חלו ירידות חדות בשווקים הפיננסיים, אשר השפיעו לרעה על תיק הנוסטרו של החברה וכן על תיק ההשקעות של הפוליסות המשתתפות ברווחים אשר להם השפעה על המרווח הפיננסי ועל דמי הניהול להם זכאית החברה ממבוטחיה".

בביאורים לדוחות מגדל מגלה כי "ירידת הערך בתיק ההשקעות הסחיר, שאינו מוחזק כנגד התחייבויות תלויות תשואה, מתאריך הדוח הכספי ועד סמוך לאישורו, מוערכת בסך של כ-0.8 מיליארד שקל", כשהיא מוסיפה כי כיום "סך הנכסים המנוהלים על-ידי הקבוצה של החסכונות במסגרת פוליסות תלויות תשואה, בקרנות הפנסיה, במגזר הגמל ובקרנות הנאמנות שבניהולה ירד בכ-33 מיליארד שקל, דבר המשקף ירידה של כ-13% לעומת סוף 2019. בהתאם לכך, צפויה ירידה משמעותית בדמי הניהול מנכסים"מתריעה מגדל, במה שיהיה נכון לכלל הענף.

בנוסף, מגדל, כמו מתחרותיה, לא גובות עד כה ב-2020 דמי ניהול משתנים, שמאוד חשובים לרווח שלהן. במגדל מדובר על בור רציני כשהיא לא תוכל לשוב לגבות דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים עד אשר תסגור בור בגובה 1.3 מיליארד שקל.

בכלל ביטוח, שבניהול יורם נוה, פירטו ביחס למשבר הקורונה כי נכון להיום יש "ירידת ערך בגין ההשקעות הסחירות בלבד בתיקי הנוסטרו בסך של כ-0.6 מיליארד שקל לפני מס. כמו כן, החברה חשופה לירידות ערך של השקעות בלתי סחירות אשר לא ניתן לכמת בשלב זה. כמו כן, חל קיטון בשווי הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה במסגרת פוליסות תלויות תשואה, קופות גמל וקרנות פנסיה אשר מוערך בכ־10% אשר צפויים להשפיע הן על היקף דמי הניהול שהחברה תיגבה מהנכסים המנוהלים על ידה, המשתנים והקבועים. נכון לסמוך למועד פרסום הדוח, נרשמו תשואות ריאליות שליליות בפוליסות ביטוח משתתפות ברווחים אשר עד לכיסוי ההפסד, ימנעו מהחברה לגבות דמי ניהול משתנים בסך של כ-0.7 מיליארד שקל לפני מס".

במגדל ממשיכים ומגלים עוד על ההשלכות עד כה של משבר הקורונה על דוחות קבוצות הביטוח הגדולות: "בתחום ביטוח כללי לא קיימות לה חשיפות ביטוחיות ישירות מהותיות במצב של מגיפה. בתחומי חיסכון ארוך טווח ובריאות לא קיימות חשיפות ביטוחיות מהותיות בהקשרו של נגיף הקורונה, לרבות שיעורי תחלואה ותמותה". עוד מוסבר בדוחות מגדל כי "לאירועים לעיל השפעה מהותית מאוד על הפעילות הכלכלית ועל השווקים, וזאת במקביל לתנודתיות חדה של עקום הריבית".

כמו כן, יש השפעות ניכרות אחרות של משבר הקורונה: "כתוצאה מההתפתחויות כאמור לעיל, חל לאחר תאריך המאזן, גידול במשיכות כספים על ידי מבוטחים ועמיתים בעיקר מפוליסות חיסכון פרט ומקרנות ההשתלמות. כמו כן, נרשמה מגמת פדיונות משמעותית בקרנות הנאמנות של הקבוצה", כפי שציינו במגדל.

כלל ביטוח, כמו הראל, מחזיקה גם בחברת ביטוח אשראי. על רקע זה מדווחת כלל ביטוח בדוחותיה כי בעקבות משבר הקורונה היא מתריעה כי "עלתה החשיפה לכשלי אשראי במסגרת פעילות ביטוח אשראי", כשהיא מתריעה בנוסף כי "חל גידול מסוים בהיקף הפדיונות של עמיתים ויכול ויחול קיטון משמעותי בהפקדות עתידיות למוצרי חסכון ארוך טווח וזאת נוכח הצמצום המשמעותי בהיקף התעסוקה במשק".

ההון הרגולטורי נשחק, הרגולטור יסייע

עם זאת מגדל, שהחליפה הנהלה בשנה החולפת, גם צופה לרשום רווח לפני מס ניכר ברבעון הראשון ב-2020 בעקבות צעד רגולטורי "לעניין מדידת התחייבויות - בדיקת נאותות העתודה" שאם תהפוך מטיוטה לחוזר תביא להקטנת העתודות בכ-900 מיליון שקל ולהגדלה ברווח לפני מס בהתאם. מגדל אף מציינת כי המהלך הרגולטורי לפריסה ארוכה יותר של ההוראות לעמידה בהוראות ההון הרגולטורי הנדרש - הסולבנסי 2 - יסייעו לה לשפר משמעותית את יחס הסולבנסי שלה, שכנראה הורע מאוד בחודשים האחרונים. עם זאת, גם הפריסה מחדש של הסולבנסי 2 אינה עדיין הוראה סופית ויש לה כברת דרך לעבור.

אפרופו הסולבנסי 2: מגדל מגלה בדוחותיה כי במחצית השנייה של 2019 חלה שחיקה ניכרת בהון שלה, על פי ההנחיות הנוכחיות, מאחר ו"בתקופה שלאחר יום 30 ביוני 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2019 ,החריפה הירידה בעקום הריבית שמשפיעה מהותית לרעה על יחס כושר הפירעון". הרעה זו נמשכה כנראה ברבעון הראשון ב-2020. כך עולה מדוחות איילון ביטוח, שמתזכרים את אירועי הקורונה, את התזוזות בריבית חסרת סיכון וגם את אירועי אסון הטבע של ההצפות שקרו ברבעון הראשון השנה.

בכלל ביטוח, שב-2019 הפכה לחברת הביטוח הראשונה שאין בה גרעין שליטה, מציינים ביחס לסולבנסי 2 כי פירסום יחס כושר הפירעון של כלל ביטוח, ליום 31 בדצמבר 2019 ,שהיה צפוי להיות מושפע לרעה מירידת הריבית, אם כי לא במידה שתפגע ביכולת החברה לעמוד בדרישות ההון הרגולטוריות, נדחה על פי החלטת הממונה מחודש מאי 2020 לחודש אוגוסט 2020 .להערכת החברה, יחס כושר הפרעון צפוי להשתפר בהשוואה ליחס שהיה מחושב במתכונת הנוכחית, ככל שייושמו הוראות טיוטת תיקון להוראות משטר כושר הפירעון הכלכלי שפורסמה".

גם בכלל ביטוח מעדכנים כי הצעד הרגולטורי לשינוי אופן חישוב נאותות העתודה יוביל להקטנת עתודות בסכום ניכר, דבר שישפיע לחיוב על תוצאותיה השנה, אם יהפוך לרשמי. בכלל ביטוח ציינו בהקשר זה כי "לפי אומדן ראשוני, בגין השפעת הטיוטה לכשעצמה, ככל שתתקבל כסופית ותוחל למפרע, עתודות הביטוח ליום 31 בדצמבר 2019 היו קטנות, ובהתאמה ההערכה היא כי ההון העצמי שלה למועד זה, היה גדל בסך של כחצי מיליארד שקל, אשר ייוחס ברובו לתקופת דוח זו".

למרות תשואות חזקות ב-2019: מגדל בקושי מרוויחה וכלל מפסידה

כבר שנים שהדוחות של קבוצות הביטוח הגדולות, בדגש על אלה שיש להן תיקי ענק ותיקי ביטוח חיים גדולים וישנים כמו מגדל וכלל ביטוח, נתונים לתנודתיות אדירה בצל התזוזות בשוקי ההון ובצל השינויים בעקום הריביות - כששני הפקטורים הללו משפיעים על התוצאות במידה ובתנודתיות רבות. זה אמור להשתנות בעתיד, עם שינויים שמוביל הרגולטור, כאמור, ושמעדנים תזוזות חריפות מדי בגלל תנודות בעתודות שנצברות לשנים ארוכות מאוד.

כך, במגדל מפרטים כי ב-2019 הירידה של עקום הריבית הביאה לגידול בעתודות ב-2019 בכ-2.44 מיליארד שקל. מנגד, מגדל נהנתה בשנה החולפת מיישום תקן חשבונאי חדש, ה- IFRS16 , כשהיא שיערכה נדל"ן עצמי שלה ונהנתה בשל כך מרווח לפני מס נטו של 328 מיליון שקל (תרומה לרווח הנקי לאחר מס של 270 מיליון שקל), כשבמקביל היא נהנתה מרווח לפני מס של 140 מיליון שקל (92 מיליון שקל לאחר מס) מהחלטת ביהמ"ש העליון ביחס לריביות ההיוון בתביעות נזיקין שביטלה את השלכות המלצות ועדת וינוגרד על ענף הביטוח. לצד אלה מגדל נהנתה בשנה החולפת מעוד רווח חד פעמי שסייע לה להאיר את הדוח באור קצת חיובי, שעמד על 84 מיליון שקל לפני מס ושנבע ממכירת החזקות מגדל בקניון רמת אביב.

מציאות זו הביאה להפסדים ניכרים לפני מס במגזרי ביטוח החיים וחיסכון ארוך טווח והבריאות של מגדל, שעברו ב-2019 להפסד מרווחים ב-2018 במגזרים אלה. כל ההפסד במגזר ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך קרה בגלל תחום הביטוח חיים. מנגד, מגזר הביטוח הכללי עבר לרווח. מגזר השירותים הפיננסים במגדל שוקי ההון, שבניהול שגיא שטיין, ממשיך להציג רווחיות.

עם זאת, ב-2019 הייתה מציאות שונה לגמרי מזו שמורגשת ברבעון הראשון ב-2020, כשההכנסות של מגדל מהשקעות נסקו פי יותר מ-11 ל-14.9 מיליארד שקל כשההכנסות מדמי הניהול גדול פי 1.7 ל-2.35 מיליארד שקל. בשורה התחתונה מגדל רשמה רווח כולל לאחר מס של 135.1 מיליון שקל, המהווה גידול של 24% לעומת רווח של 109 מיליון שקל ב-2018. גידול נאה אך רווח נמוך מאוד עבור חברה גדולה כמו מגדל, שקרה בשל התנודות בעתודות כאמור, שהתקזזו עם רווחים משוק ההון, וגם בשל צמיחה לא גבוהה של 2.4% בפרמיות כשבשיקלול דמי הגמולים לפרמיות מדובר על גידול של 3.9% לסך של 24 מיליארד שקל.

כמו כן, מגדל היא חברת ביטוחי המנהלים הגדולה בישראל והיא מציינת כי ב-2019 "חל קיטון ניכר ביותר במכירות ביטוחי המנהלים בקבוצה", וזאת בשל שורת צעדים רגולטורים, כשבמגדל מעריכים כי מגמה זו תימשך גם בעתיד.

ומה עם תוצאות כלל ביטוח? כלל ביטוח רשמה ב-2019 קיטון בפרמיות שגבתה מהמבוטחים, בשל סיום ההתקשרויות עם קופות החולים מכבי ולאומית בביטוח סיעודי קבוצתי שהניבו לחברה ב-2018 פרמיות בהיקף של כ־745 מיליוני שקל. אך גם בנטרול הפער של הפרמיות מקופות החולים עולה כי הפרמיות של כלל ביטוח גדלו ב-2019 ב-1% בלבד. בשקלול דמי הגמולים כלל מציגה עלייה של כ-4% בפרמיות ובדמי הגמולים, לסך כולל של 19.2 מיליארד שקל.

בשורה התחתונה כלל ביטוח הפסידה ב-2018 - שצפויה להיות שנה רווחית לענף הביטוח, בשל העליות הניכרות שנרשמו בשוקי ההון במהלכה. ההפסד הכולל של כלל ביטוח העמיק ב-2019 לסך של כ-338 מיליון שקל, לעומת הפסד של 148 מיליון שקל ב-2018.

בכלל מספרים כי זה קרה בגלל שהחברה נדרשה להגדלת עתודותיה בכ-1.6 מיליארד שקל בשנה החולפת - דבר שקיזז את העליות הניכרות בהכנסות מהשקעות וגידול במרווח הפיננסי, כשכלל ביטוח מציגה תשואות טובות יחסית לענף. כלל ביטוח ומגדל חשופות יותר מאחרות להגדלת עתודות בשל מבנה העסקים ההיסטורי שלהן ובגלל ההטיה שלהן לביטוחי חיים - דבר שמקשה עליהן זה זמן ושעשוי להמשיך ולהכביד עליהן מאוד.

כמו כן, כלל הפסידה גם לאחר שב-2019 היא שינתה הנחות בחישוב התחייבויות להשלמה לעתודה לקיצבה באופן שהביא לה רווח לפני מס של 455 מיליון שקל, כשבנוסף היא נהנתה מרווח לפני מס נוסף של 122 מיליון שקל בגין ביטול השלכות המלצות ועדת וינגורד על ביטוחי החבויות.

קבוצת הביטוח איילון, שבניהולו של אריק יוגב סיכמה את 2019 עם גידול של 4.6% בפרמיות, שגדלו ל-3.24 מיליארד שקל, כשבשורה התחתונה החברה רשמה בשנה החולפת רווח כולל לאחר מס של 82.6 מיליון שקל, הגבוה ב-609% מהרווח הכולל שרשמה ב-2018. למעשה, הרווח של מגדל הגדולה ב-2019 היה גבוה מהרווח של איילון הקטנה ברק 64% בעוד שהשורה התחתונה של כלל ביטוח הייתה חלשה בהרבה.

עוד כתבות

מחאת המסעדנים שנפגעו ממגפת הקורונה מול הבונדסטג בברלין / צילום: DPA, Associated Press

השיטה הגרמנית להשתקמות מהקורונה: לשפוך כסף ומהר

גרמניה החליטה על חבילת תמריצים נוספת במסגרתה היא תוציא 130 מיליארד אירו שיתווספו ל־50 מיליארד אירו לעצמאים ובעלי עסקים – פי ארבעה משיעור ההוצאה כחלק מהתמ"ג בישראל ● זאת בנוסף להלוואות וערבויות בשווי 1.5 טריליון אירו לחברות גרמניות

ניהול בימי קורונה

מחקר אחד בשבוע: איך מנטרלים סטריאוטיפים והטיות בלתי מודעות?

גם אנשים שמחשיבים את עצמם לנאורים, רציונליים ומודעים, פועלים לא פעם בהסתמך על דעות קדומות. כך אפשר להתגבר על זה

דירת 3 חדרים בנהריה נמכרה ב-778 אלף שקל / צילום: יח"צ

באיזה סכום נמכרה דירת 3 חדרים בנהריה?

מדובר בדירת 80 מ"ר, בקומה ראשונה מתוך חמש, עם מעלית, מחסן וחניה

משרדי תאגיד השידור הציבורי כאן 11 / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מועצת התאגיד: כמחצית מהגרעון הוא כתוצאה "מטעויות שונות שנעשו ע"י ההנהלה"

המועצה היוצאת הנחתה את הנהלת התאגיד להימנע מפגיעה בליבת עשיית התאגיד ובעובדים "שאינם אחראים בשום צורה לגירעון שנוצר" ● למרות זאת, היום קיבלו העובדים הודעה על צעדי צמצום

IPO / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

ה-IPO הטכנולוגית הגדולה ב-2020: זום אינפו נסקה ב-60% בנאסד"ק

חברת המודיעין העסקי זום אינפו שהוקמה על ידי היזם הישראלי יהונתן שטרן צלחה הערב הנפקה ראשונית בנאסד"ק לפי שווי חברה של יותר מ-8 מיליארד דולר

טים דרייפר / צילום: STEPHEN LAM, רויטרס

המיליארדר טים דרייפר יחלק ביטקוין בשווי יותר ממיליון דולר

בניסיון למשוך משתתפים לכנס הבלוקצ'יין שתערוך באוקטובר בלוס אנג'לס, מציעה קרן ההון סיכון של דרייפר מתנת ביטקוין בשווי 100 דולר לכל לקוח חדש בבורסת הקריפטו של eToro בארה"ב, שישקיע לפחות 50 דולר ברכישת מטבעות דיגיטליים

איור: חן ליבמן

עולם בהפרעה: ה"אסים" של המנהיגות העסקית החדשה

תשכחו ממה שהכרתם לפני הקורונה ● העולם הארגוני החדש ייראה אחרת לגמרי, והעשייה הניהולית תושפע בהתאם ● חשוב שתשחקו נכון עם הקלפים שבידיכם

מה נמכר לאחרונה ב-800-750 אלף שקל בצפון / עיבוד: טלי בוגדנובסקי , גלובס

מה אפשר לקנות עם 800 אלף שקל בצפון

קוטג' בן 4 חדרים בבית שאן או בעפולה, דירת 4 חדרים במעלות תרשיחא או 
דירת 3 חדרים בקריית ביאליק

 

האלגוריתם של Skyline AI / הדמיה: יח"צ

הסטארט-אפ Skyline AI רואה בקורונה הזדמנות צמיחה

עד היום גייסה החברה 25 מיליון דולר בשני סבבי ההשקעה ● "התקופה הזו יצרה עבורנו הזדמנות צמיחה אדירה והוכחת היתרון הבולט של הטכנולוגיה, בתקופה שבה שוק הנדל"ן בארה"ב קפא והשתנה בפרק זמן קצר מאוד"

רוברט לבנדובסקי עם תומאס מולר, באיירן מינכן, בונדסליגה / צלם: רויטרס

הקורונה חיסלה את הספורט? יש ליגות שעוד ירוויחו ממנה

הליגה הגרמנית חזרה מוקדם לפעילות ונהנית מבלעדיות טלוויזיונית וחשיפה שעשויה להיות שווה לה הון ● בכדורגל הישראלי מקווים שהמשבר יאיץ שילוב של הימורים על משחקים בזמן אמת, דבר שנחשב לפוטנציאל הכנסה אדיר

ניהול חדשנות בהייטק הישראלי / אילוסטרציה: שאטרסטוק

מחקר: ישראל במקום השלישי בדירוג האקוסיסטמים הטכנולוגיים המובילים

סקר של חברת היעוץ הישראלית-שוויצרית StartupBlink מצביע על התחזקות של ישראל בדירוג האקוסיסטמים הטכנולוגיים העולמי מהמקום הרביעי למקום השלישי ● בדירוג הערים: תל אביב יורדת בדירוג מהמקום השישי לשביעי ● בייג'ינג ושנחאי מזנקות

פועלי בנייה סינים. מהגרי העבודה הם שליש מכוח העבודה הסיני  / צילום: Arek Rataj, Associated Press

העובדים הדפוקים של סין משלמים את מחיר הקורונה: נותרו בלי עבודה ובלי שכר

290 מיליון מהגרי העבודה מהכפר ישנם בסין ובעשורים האחרונים הם תרמו תרומה מכרעת לצמיחתה המסחררת • כעת מהגרים אלו, הנחשבים כאזרחים סוג ב' ונטולי זכויות סוציאליות לפי הגדרות היסטוריות של המדינה, הם הראשונים להיפגע מהמיתון הכלכלי

ברק אובמה / צילום: רויטרס

אובמה לנוער שחור בארה"ב: "זה הרגע להתעלות לאידאלים הנשגבים ביותר"

הנשיא לשעבר אמר את הדברים במפגש וירטואלי עם נוער שחור על רקע הריגתו של ג'ורג' פלויד בידי שוטרים במינאפוליס ● "הטרגדיה היא גם הזדמנות אדירה להתעורר", אמר

אלפא ג'וליה וולוצ'ה 2020 / צילום: יח"צ

"רומיאו ויוליה" של עולם הרכב: אלפא רומיאו מציגה רומן בהמשכים

מכונית הספורט-סלון אלפא ג'וליה וולוצ'ה 2020 היא קלאסיקה מודרנית עם עיצוב שפונה לרגש והתנהגות דינמית, שכבר קשה למצוא כיום ● הגרסה המחודשת לא מיישרת קו עם הגרמניות באגף האלקטרוניקה אבל מדובר באופציה ייחודית

שרית פירון / צילום: איל יצהר

עם אקזיטים של למעלה מ-4 מיליארד דולר, שרית פירון מחפשת לקחת את הסיכון הבא

הילדות במשפחה דלת אמצעים, ההתגלגלות המקרית לתחום הטכנולוגי, והאקזיט המרשים בסטארט־אפ דאטורמה ● שרית פירון, מנשות ההייטק הבולטות בישראל, עומדת בראש קרן ההשקעות Team8 Capital שהושקה השבוע, ומשוכנעת ש"חברות עם טכנולוגיה אמיתית" יוכלו לצלוח גם את משבר הקורונה

הפגנה בקליפורניה בשבוע שעבר, במחאה על הסגר  / צילום: Ronen Tivony, רויטרס

מצאו פרצה: כך סידרה הקורונה לבעלי בניינים במנהטן סיוע חלומי

עשרות חברות נדל"ן בארה"ב הצליחו לקבל סיוע בהיקף עשרות מיליוני דולרים באמצעות חברות ניהול, בגלל "חור" בתוכניות הסיוע

סניף איקאה אשתאול - כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: שלומי יוסף, גלובס

איזה שיא נדל"ני נשבר השבוע והתסבוכת של איקאה באשתאול. כותרות הנדל"ן

איפה יפצו יזמי פינוי בינוי את השכנים במיליון שקל ומדוע ● מה עומד מאחורי התסבוכת של סניף איקאה החדש ● מכת הביורוקרטיה של היתרי הבנייה בישראל, ועסקת הנדל"ן של רומן אברמוביץ' שהדהימה את עולם הנדל"ן

נתב"ג ריק בצל סגירת השמיים עקב הקורונה / צילום: יוסי פתאל

לאחר שנקבעה פגישה עם האוצר, ועד רש"ת הפסיק את השבתת נתב"ג

ועד העובדים מחה על כך שאין מתווה לתוכנית חזרה ואין אופק לפתיחת השמיים ● הפגישה עם שרי התחבורה והאוצר צפויה להתקיים ביום שני

זוג סיני מצטלם לתמונות חתונה בפארק העולמי בבייג'ינג / צילום: Ng Han Guan, Associated Press

גירושין בהקפאה: כך מתמודדים בסין עם משברי הזוגיות פוסט קורונה

לפי התקנה החדשה של הקונגרס הלאומי העממי בסין, שתיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2021, יישלחו זוגות הנרשמים לגירושים לתקופת צינון כדי לאפשר להם לשקול מחדש את הבקשה ולהתחרט

מיכה אבני/ צילום: שלומי יוסף

בדרך למיזוג אגוד במזרחי טפחות: פנינסולה במו"מ מתקדם לרכישת תיק האשראי ליהלומנים

אגוד ומזרחי טפחות חייבים למכור את התיק על מנת לקבל את אישור רשות התחרות למיזוג ● עם השלמת מיזוג אגוד בבנק מזרחי טפחות יהיו בישראל רק 6 קבוצות בנקאות מסחריות נפרדות