"סבור המינהל כי עיסקה פלונית באיגוד נעשתה בתום לב"

תמוה שהמחוקק העניק הגנת יתר לרשויות המס, מבלי שדאג לחוקק הוראה "הפוכה"

בהוראות חוק מיסוי המקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, שזורות כחוט השני מספר הוראות "אנטי-תכנוניות", שנועדו למנוע ממתכנן המס המצוי את האפשרות לקפח את קופת האוצר. בין היתר, ניתן להזכיר את הוראות סעיף 49ו לחוק, שמחייבות תקופת צינון מסוימת לאחר העברת דירת מגורים במתנה (שנועדו למנוע "ניצול" פטורים אישיים, במכירת דירת מגורים מזכה), את הוראות סעיף 49יא(ב)(4) לחוק - וכן הוראות סעיף 49יא1(א)(5) ואף הוראות 49יב(א)(3) לחוק - אשר מונעות את האפשרות לדחיית המס בעת חילוף זכויות במקרקעין, אם המכירה נעשתה לקרוב, ואת הוראות סעיף 49טז. לחוק, המונעות פטור ממס, הקלת מס ודחיית מס (כמעט ללא חריגים), לאחר חילוף זכויות במקרקעין.

מקובלת עלינו גישה זהירה, ואפילו "חשדנית" - שתכליתה למנוע תכנוני מס שונים, אך מכאן ועד לפסילה גורפת של כל הפעולות, לרבות כאלו שנעשו בתום לב (או מתוך כפיה) - הדרך רבה.

על כן, הרינו מציעים להוסיף לחוק סעיף חדש והוא סעיף 84א - שיבוא לאחר סעיף 84 לחוק (העוסק בסמכות המנהל להתעלם מעסקאות מסוימות). הסעיף החדש יכונה בשם "סמכות המנהל להתעלם מסנקציות מסוימות" ולהלן תוכנו:

"סבור המנהל כי עיסקה פלונית או פעולה פלונית באיגוד נעשתה בתום לב, ולא לצורך הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה, רשאי הוא לאשר כל הוראה בדבר פטור ממס, כולו או חלקו, או בדבר שיעור מס מופחת או דחיית מס, לרבות זיכוי מס לפי סעיף 48ג לחוק, שהייתה חלה על המכירה בדרך כלל אלמלא הוראה סותרת".

"הוראה סותרת" - כל הוראה ייחודית שנכללה בחוק, שנועדה למנוע במקרים מסוימים פטור ממס, כולו או חלקו, שיעור מס מופחת או דחית מס, לרבות זיכוי מס לפי סעיף 48ג לחוק, שאלמלא אותה הוראה היו ניתנים".

הוראה שכזו תהווה איזון נאות להוראה הכלולה כיום בסעיף 84 לחוק, שמאפשרת למנהל מס שבח להתעלם מכל עיסקה או פעולה באיגוד המפחיתה או עלולה להפחית את סכום המס, אם הינה מלאכותית או בדויה, וכן מכל עיסקה או פעולה אשר אחת ממטרותיה העיקריות היא הימנעות או הפחתת מס בלתי נאותה, אפילו אם אינן נוגדות את החוק!

ובמילים פשוטות, למנהל מס שבח ניתנה הזכות לתקוף בביהמ"ש כל תכנון מס, חוקי ככל שיהיה, אם היה סבור שמדובר בהפחתת מס "בלתי נאותה".

תמוה הדבר בעינינו, כיצד נעתר המחוקק הישראלי להעניק הגנת יתר שכזו לרשויות המס (הוראות דומות ניתן למצוא בחוקי המס האחרים), מבלי שדאג לחוקק הוראה "הפוכה", כדוגמת זו שהוצעה על ידינו ברשימה זו, שתאפשר למנהל מס שבח (או לפקיד השומה) להימנע מהטלת מס "בלתי נאותה"..

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988